1. Заповед № РД-01/04.01.2022 г. за възлагане на задължения и отговорности на служител СР за периода на 04.01.-31.01.2022 г.

2. Заповед № РД-02/06.01.2022 г. за определяне реда и отговорните дл. лица за водене на ИИСДН, ЗДОИ, АР.

3. Заповед № РД-03/06.01.2022 г. за определяне на постоянен състав на РЕЕС.

4. Заповед № РД-04/10.01.2022 г. за насрочване на заседание на РЕЕС за ОУП - Вършец.

5. Заповед № РД-05/13.01.2022 г. за възлагане управление на служебно МПС.

6. Заповед № РД-06/13.01.2022 г. за насрочване на заседание на РЕЕС за ОУП - Чупрене.

7. Заповед № РД-07/13.01.2022 г. за допълнителни мерки по прилагане на COVID-19 изисквания.

8. Заповед № РД-08/13.01.2022 г. за определяне на сума за квартирни и дневни разходи при комендироване на служители.

9. Заповед № РД-09/17.01.2022 г. за определяне на състав на комисия за провеждане на конкурсна процедура за длъжност мл. експерт.

10. Заповед № РД-10/18.01.2022 г. за упълномощаване на служебно лице за участие в ДПК.

11. Заповед № РД-11/18.01.2022 г. за определяне допълнителни дни към редовно полагаема отпуска поради ненормиран работен ден за държавни служители.

12. Заповед № РД-12/18.01.2022 г. за определяне допълнителни дни към редовно полагаема отпуска поради ненормиран работен ден за служители по КТ.

13. Заповед № РД-14/01.02.2022 г. за упълномощаване на служебно лице за участие в ДПК.

14. Заповед № РД-15/01.02.2022 г. за утвърждаване на длъжностно разписание, в сила от 01.02.2022 г.

15. Заповед № РД-16/01.02.2022 г. за преназначаване на служебно лице.

16. Заповед № РД-17/01.02.2022 г. за преназначаване на служебно лице.

17. Заповед №РД-18/02.02.2022 г. за утвърждаване на процедура за АУАН, НП, споразумение и обща координация при констатиране на нарушения на екологичното законодателсвто.

18. Заповед № РД-19/07.02.2022 г. за назначаване на междуведомствена комисия за извършване на проверка по сигнал на ОУ – Видин в с. Бела Рада, обл. Видин.

19. Заповед № РД-20/08.02.2022 г. за обявяване на конкурсна процедура за три свободни работни места.

20. Заповед № РД-21/14.02.2022 г. за назначаване на комисия за извършване на ревизия на ОУ „Чупрене“.

21. Заповед № РД-22/17.02.2022 г. за упълномощаване на служебно лице за участие в ДПК.

22. Заповед № РД-23/21.02.2022 г. за назначаване на комисия разпределяне на квоти за лечебни растения за обл. Монтана през 2022 г..

23. Заповед № РД-24/21.02.2022 г. за назначаване на комисия разпределяне на квоти за лечебни растения за обл. Видин през 2022 г.

24. Заповед № РД-25/21.02.202 г. за възлагане управление на служебно МПС.

25. Заповед № РД-26/22.02.2022 г. за назначаване на комисия за провеждане на конкурсна процедура за свободни работни места.

26. Заповед № РД-27/28.02.2022 г. за прекратяване на трудово правоотношение.

27. Заповед № РД-28/02.03.2022 г. за определяне на максимално допустими количества за събиране на билки за 2022 г.

28. Заповед № РД-29/04.03.2022 г. за упълномощаване на служебно лице за участие в ДПК.

29. Заповед № РД-30/04.03.2022 г. за упълномощаване на служебно лице за участие в ДПК.

30. Заповед № РД-31/07.03.2022 г. за назначаване на служител.

31. Заповед № РД-32/11.03.2022 г. за извършване на извънредна проверка на „Берг Монтана Фитинги“ ЕАД, обект в гр. Монтана.

32. Заповед № РД- 33/11.03.2022 г. за извършване на комплексна проверка на „ТК България“ ЕООД, обект в гр. Видин.

33. Заповед № РД-34/11.03.2022 г. за извършване на комплексна проверка на КС с ПСОВ, обект в гр. Видин.

34. Заповед № РД-35/14.03.2022 г. за упълномощаване на служебно лице за участие в ДПК.

35. Заповед № РД-36/14.03.2022 г. за извършване на извънредна комплексна проверка в ПБ в с. Бели мел, с оператор „Калия“ ООД.

36. Заповед № РД-37/14.03.2022 г. за възлагане управление на служебно МПС.

37. Заповед № РД-39/18.03.2022 г. за назначаване на комисия за извършване на документална и теренна проверка в ОбА - Белоградчик.

38. Заповед № РД-40/22.03.2022 г. за възлагане управление на служебно МПС.

39. Заповед № РД-41/22.03.2022 г. за извършване на извинпланови проверки в общ. Берковица и общ. Вършец.

40. Заповед № РД-42/22.03.2022 г. за извършване на комплексна проверка на „Порт Инвест“ ЕООД, обект в гр. Лом.

41. Заповед № РД-43/22.03.2022 г. за извършване на комплексна проверка на „Мити 01“ ООД, обект в гр. Лом.

42. Заповед № РД-44/22.03.2022 г. за извършване на комплексна проверка на „Порт Инвест“ ЕООД, обект в гр. Лом.

43. Заповед № РД – 45/22.03.2022 г. за извършване на комплексна проверка на „Примекс инженеринг“ ЕООД, обект в гр. Берковица.

44. Заповед № РД – 46/23.03.2022 г. за налагане на дисциплинарно наказание на служител.

45. Заповед № РД - 47/25.03.2022 г. за назначаване на служител, считано от 01.04.2022 г.

46. Заповед № РД - 48/25.03.2022 г. за назначаване на служител, считано от 01.04.2022 г.

47. Заповед № РД-49/28.03.2022 г. за упълномощаване на служебно лице за участие в ДПК.

48. Заповед № РД-50/28.03.2022 г. за извършване на комплексна проверка на обект в гр. Берковица, стопанисван от „ЗАИ“ АД.

50. Заповед № РД-51/03.11.2022 г. за комплексна проверка на „Евролинея ТМ“ ЕООД.

51. Заповед №РД-52/29.03.2022 г. за извънредна проверка на компостираща инсталация в гр. Лом.

52. Заповед № РД- 53/29.03.2022 г. за за комплексна проверка на „Акватоник“ ООД, обект в гр. Лом.

53. Заповед № РД-54/29.03.2022 г. за възлагане управление на служебно МПС.

54. Заповед № РД-55/29.03.2022 г. за определяне на екип за проверка на КР№162-Н1/2010 г.

55. Заповед № РД-56/29.03.2022 г. за определяне на екип за проверка на КР№550-Н0/2017 г.

56. Заповед № РД-57/29.03.2022 г. за определяне на екип за проверка на КР№267-Н0/2008 г.

57. Заповед № РД-58/29.03.2022 г. за определяне на екип за проверка на КР№56/2005 г.

58. Заповед № РД-59/29.03.2022 г. за определяне на екип за проверка на КР№131/2006 г.

59. Заповед № РД-60/29.03.2022 г. за определяне на екип за проверка на КР№392-Н0/2010 г.

60. Заповед № РД-61/29.03.2022 г. за определяне на екип за проверка на КР№389-Н0/2010 г.

61. Заповед № РД-62/29.03.2022 г. за определяне на екип за проверка на КР№494-Н0/2014 г.

62. Заповед № РД-63/29.03.2022 г. за определяне на екип за проверка на КР№378-Н0/2009 г.

63. Заповед № РД-64/29.03.2022 г. за определяне на екип за проверка на КР№590-Н0/2020 г.

64. Заповед № РД-65/29.03.2022 г. за определяне на екип за проверка на КР№125/2016 г.

65. Заповед № РД-66/29.03.2022 г. за определяне на екип за проверка на КР№406-Н0/2011 г.

66. Заповед № РД-67/29.03.2022 г. за определяне на екип за проверка на КР№386-Н1/2011 г.

67. Заповед № РД-68/29.03.2022 г. за определяне на екип за проверка на КР№587-Н0/2020 г.

68. Заповед № РД-69/29.03.2022 г. за определяне на екип за проверка на КР№2-Н3/2019 г.

69. Заповед № РД-70/30.03.2022 г. за извънредна проверка на компостираща инсталация в гр. Вълчедръм.

70. Заповед № РД-71/30.03.2022 г. за възлагане управление на служебно МПС.

71. Заповед № РД-72/30.03.2022 г. за обявяване на конкурс за едно свободно работно място.

72. Заповед № РД-73/31.03.2022 г. за утвърждаване на вътрешни правила за АО в РИОСВ - Монтана.

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx