1. Заповед № РД-248/01.10.2021 г. за извършване на комплексна проверка на ферма „Благовец“, с. Благово, общ. Монтана.

2. Заповед № РД-249/01.10.2021 г. за възлагане управление на служебно МПС.

3. Заповед № РД-250/01.10.2021 г. за извършване на комплексна проверка на кариера „Орешец“, с. Гара Орешец и с. Бела, общ. Димово, с концесионер „Геопеча“ АД, гр. София.

4. Заповед № РД-251/04.10.2021 г. за възлагане управление на служебно МПС.

5. Заповед № РД-252/04.10.2021 г. за възлагане управление на служебно МПС.

6. Заповед № РД-253/06.10.2021 г. за упълномощаване на служебно лице за участие в ДПК.

7. Заповед № РД-254/07.10.2021 г. за възстановяване на сума от служебно лице, получена неправомерно.

8. Заповед № РД-255/07.10.2021 г. за определяне поименен състав на постоянна комисия по приложение изискванията на ЗПКОНПИ.

9. Заповед № РД-256/08.10.2021 г. за прекъсване ползването на отпуск на служител.

10. Заповед № РД-257/11.10.2021 г. за прекратяване на служебни правоотношения със служител, с придобито право на пенсия.

11. Заповед № РД-258/11.10.2021 г. за преназначаване на служител след отпуск по майчинство.

12. Заповед № РД-259/11.10.2021 г. за утвърждаване на вътрешни правила за условията и реда за оценяване изпълнението на държавна служба от служителите.

13. Заповед № РД-260/13.10.2021 г. за определяне на правила при постъпване на информация за сигнали.

14. Заповед № РД-261/13.10.2021 г. за комплексна проверка на отделни участици по Път Е-79 в териториалния обхват на инспекцията.

15. Заповед № РД-262/13.10.2021 г. за определяна на служебно лице, отговорно за дейности в архив.

16. Заповед № РД-263/13.10.2021 г. за назначаване на комисия за годишна инвентаризация.

17. Заповед № РД-264/14.10.2021 г. за насрочване на заседание на постоянната комисия по ЗПКОНПИ.

18. Заповед № РД-265/15.10.2021 г. за назначаване на комисия за подбор и изработка на рекламни материали.

19. Заповед № РД-266/18.10.2021 г. за упълномощаване на служебно лице за участие в ДПК.

20. Заповед № РД-267/18.10.2021 г. за възлагане управление на служебно МПС.

21. Заповед № РД-268/18.10.2021 г. за възлагане управление на служебно МПС.

22. Заповед № РД-269/18.10.2021 г. за възлагане управление на служебно МПС.

23. Заповед № РД-270/18.10.2021 г. за възлагане управление на служебно МПС.

24. Заповед № РД-271/18.10.2021 г. за определяне на служебни лица за приемане на дейности по проекти от кампания „ЧОС – 2021 г.“.

25. Заповед № РД-272/19.10.2021 г. за отказ за намаляване на дължими отчисления на ОбА – Монтана, във връзка с въведена в експлоатация компостираща инсталация.

26. Заповед № РД-273/19.10.2021 г. за извършване на комплексна проверка на обект, стопанисван от „Фили“ ООД.

27. Заповед № РД-274/19.10.2021 г. за извършване на комплексна проверка на обект, стопанисван от „Тери“ ООД.

28. Заповед № РД-275/19.10.2021 г. за определяне на организация и реда за проверка на декларации на служители в РИОСВ – Монтана.

29. Заповед № РД-276/19.10.2021 г. за утвърждаване на система за финансово управление и контрол и управление на риска в РИОСВ – Монтана.

30. Заповед № РД-277/19.10.2021 г. за утвърждаване на вътрешни правила за дейността и организацията на управление на човешките ресурси в РИОСВ – Монтана.

31. Заповед № РД-278/25.10.2021 г. за извършване на комплексна проверка на находище „Лещака“, с. Раковица.

32. Заповед № РД- 279/25.10.2021 г. за извършване на комплексна проверка на находище „Лома-1“, с. Яньовец.

33. Заповед № РД-281/25.10.2021 г. за извършване на комплексна проверка на инсталация за производство на дървени пелети, стопанисвана от „Ви Би Енерджи“ ООД.

34. Заповед № РД-282/26.10.2021 г. за извършване на комплексна проверка на обект в с. Комарево, стопанисвано от „Компас“ ЕООД.

35. Заповед № РД-283/26.10.2021 г. за извършване на комплексна проверка в ПБ в гр. Берковица, с оператор „Мрамор Беркстон“ ЕООД.

36. Заповед № РД-284/26.10.2021 г. за извършване на комплексна проверка в ПБ в гр. Берковица, с оператор „Видира България“ ЕООД.

37. Заповед № РД-285/26.10.2021 г. за утвърждаване на вътрешни правила на антикорупционни процедури в РИОСВ – Монтана.

38. Заповед № РД-286/26.10.2021 г. за възлагане управление на служебно МПС.

39. Заповед № РД-287/26.10.2021 г. за ред и организация за предаване на НАП на вземания по наложени глоби и санкции, непогасени в срок.

40. Заповед № РД-288/01.11.2021 г. за извършване на извънредна комплексна проверка по жалба сс вх. №160/2021 г. в РИОСВ – Монтана.

41. Заповед № РД-289/01.11.2021 г. за възлагане управление на служебно МПС.

42. Заповед № РД-290/01.11.2021 г. за утвърждаване на вътрешни правила за административно обслужване в РИОСВ – Монтана.

43. Заповед № РД – 291/02.11.2021 г. за упълномощаване на служебно лице за участие в ДПК.

44. Заповед № РД – 292/03.11.2021 г. за упълномощаване на служебно лице за участие в ДПК.

45. Заповед № РД- 293/03.11.2021 г. за определяне на служебни лица за приемане на дейности по проекти от кампания „ЧОС – 2021 г.“.

46. Заповед № РД-294/03.11.2021 г. за възлагане управление на служебно МПС.

47. Заповед № РД-295/03.11.2021 г. за извършване на комплексна проверка на обект в с. Сланотрън, стопанисван от „ТТК“ АД.

48. Заповед № РД-296/03.11.2021 г. за извършване на комплексна проверка на обект, стопанисван от „Бдинтекс“ ЕООД.

50. Заповед № РД-297/03.11.2021 г. за възлагане управление на служебно МПС.

51. Заповед №РД-298/04.11.2021 г. за изменение на издадена заповед за КП, с промяна на датата за извършване на проверка.

52. Заповед № РД- 299/04.11.2021 г. за определяне на служебни лица за приемане на дейности по проекти от кампания „ЧОС – 2021 г.“.

53. Заповед № РД- 300/04.11.2021 г. за определяне на служебни лица за приемане на дейности по проекти от кампания „ЧОС – 2021 г.“.

54. Заповед № РД-301/05.11.2021 г. за възлагане управление на служебно МПС.

55. Заповед № РД-302/08.11.2021 г. за възлагане управление на служебно МПС.

56. Заповед № РД- 303/08.11.2021 г. за ползване на служител на платен отпуск по майчинство.

57. Заповед № РД-304/08.11.2021 г. за възлагане управление на служебно МПС.

58. Заповед № РД-305/08.11.2021 г. за възлагане управление на служебно МПС.

59. Заповед № РД-306/09.11.2021 г. за извършване на комплексна проверка на обект ТМСИ, стопанисван от „Екоагрострой“ АД.

60. Заповед № РД-307/12.11.2021 г. за определяне на служебни лица за приемане на дейности по проекти от кампания „ЧОС – 2021 г.“.

61. Заповед № РД- 308/12.11.2021 г. за определяне на служебни лица за приемане на дейности по проекти от кампания „ЧОС – 2021 г.“.

62. Заповед № РД-309/12.11.2021 г. за възлагане управление на служебно МПС.

63. Заповед № РД-310/15.11.2021 г. за извършване на комплексна проверка на обект в гр. Кула, стопанисван от „Био Пауър Инвест“ ООД.

64. Заповед № РД-311/15.11.2021 г. за възлагане управление на служебно МПС.

65. Заповед № РД-312/16.11.2021 г. за назначаване на комисия за разглеждане и приемане на възложени дейности по „Проучване на видов състав на фауната в Р „Горната Кория“.

66. Заповед № РД-313/16.11.2021 г. за извършване на комплексна проверка на находище „Ошане“, стопанисван от „ПСТ Видин“ ЕООД.

67. Заповед № РД-314/16.11.2021 г. за извършване на комплексна проверка на обект в гр. Белоградчик, стопанисван от СД „Живков, Лилов, Нешев и сие“.

68. Заповед № РД-315/18.11.2021 г. за възлагане управление на служебно МПС.

69. Заповед № РД-316/19.11.2021 г. за обявяване на конкурсна процедура за длъжността старши експерт в Д “КПД“, отдел „КОС“.

70. Заповед № РД-317/22.11.2021 г. за определяне на служебни лица за приемане на дейности по проекти от кампания „ЧОС – 2021 г.“.

71. Заповед № РД-318/22.11.2021 г. за възлагане управление на служебно МПС.

72. Заповед № РД-319/22.11.2021 г. за извършване на комплексна проверка в с. Добри дол, общ. Лом на обект, стопанисван от „Алексия 2002“ ЕООД.

73. Заповед № РД-320/22.11.2021 г. за извършване на комплексна проверка на обект в с. Горни Лом, общ. Чупрене, стопанисван от „ММК“ ЕООД.

74. Заповед № РД-321/23.11.2021 г. за възлагане управление на служебно МПС.

75. Заповед № РД – 322/23.11.2021 г. за упълномощаване на служебно лице за участие в ДПК.

76. Заповед № РД – 323/23.11.2021 г. за назначаване на работна група за изпълнение на Наредба №3/2000 г. за работа с видеодисплеи.

77. Заповед № РД – 325/26.11.2021 г. за извършване на комплексна проверка на обект в с. Расово, общ. Медковец, стопанисван от „ВиК“ ООД.

78. Заповед № РД-326/30.11.2021 г. за възлагане управление на служебно МПС.

79. Заповед № РД-327/30.11.2021 г. за назначаване на комисия за провеждане на конкурсна процедура за длъжността старши експерт в Д „КПД“, отдел „КОС“.

80. Заповед № РД-328/30.11.2021 г. за утвърждаване на комбиниран разход на гориво на служебно МПС.

81. Заповед № РД-329/30.11.2021 г. за извършване на комплексна проверка на компостираща инсталация за отпадъци, стопанисван от Община Монтана.

82. Заповед № РД-330/01.12.2021 г. за възлагане управление на служебно МПС.

83. Заповед № РД-331/02.12.2021 г. за определяне на служебни лица за приемане на дейности по проекти от кампания „ЧОС – 2021 г.“.

84. Заповед № РД-332/03.12.2021 г. за определяне на служебни лица за приемане на дейности по проекти от кампания „ЧОС – 2021 г.“.

85. Заповед № РД-333/03.12.2021 г. за прекратяване на служебни правоотношения, поради придобито право на пенсия.

86. Заповед № РД-335/06.12.2021 г. за възлагане управление на служебно МПС.

87. Заповед № РД-336/06.12.2021 г. за извършване на извънпланова проверка в обект в гр. Дунавци, стопанисван от „Акма Трейд Лимитед“ ЕООД.

88. Заповед № РД-337/06.12.2021 г. за извършване на комплексна проверка в обект в с. Спанчевци, стопанисван от „Монт 7 Агро“ ЕООД.

89. Заповед № РД-338/06.12.2021 г. за извършване на комплексна проверка в гр. Вършец на обект КС ПСОВ.

90. Заповед № РД-339/06.12.2021 г. за възлагане управление на служебно МПС.

91. Заповед № РД-340/06.12.2021 г. за определяне на служебни лица за приемане на дейности по проекти от кампания „ЧОС – 2021 г.“.

92. Заповед № РД – 341/08.12.2021 г. за упълномощаване на служебно лице за участие в ДПК.

93. Заповед № РД – 342/08.12.2021 г. за упълномощаване на служебно лице за заместване на директор на РИОСВ - Монтана.

94. Заповед № РД – 343/08.12.2021 г. за назначаване на състав на междуведомствена комисия за обявяване на ПЗ в с. Орешец, общ. Димово.

95. Заповед № РД-344/08.12.2021 г. за заместване на служебно лице-титуляр.

96. Заповед № РД-345/13.12.2021 г. за възлагане управление на служебно МПС.

97. Заповед № РД-346/15.12.2021 г. за прекратяване на служебни правоотношения.

98. Заповед № РД-347/15.12.2021 г. за ред и отговорности за изготвяне на риск-регистър на обектите, подлежащи на контрол през 2022 г.

99. Заповед № РД-348/16.12.2021 г. за определяне на служебни лица за участие в комисия по приемане на дейности, финансирани от ПУДООС.

100. Заповед № РД-349/16.12.2021 г. за възлагане управление на служебно МПС.

101. Заповед № РД-350/16.12.2021 г. за възлагане управление на служебно МПС.

102. Заповед № РД-351/16.12.2021 г. за възлагане управление на служебно МПС.

103. Заповед № РД –352/20.12.2021 г. за упълномощаване на служебно лице за участие в ДПК.

104. Заповед № РД – 353/20.12.2021 г. за утвърждаване на процедура за реда и начина за извършване на контролна дейност.

105. Заповед № РД-354/20.12.2021 г. за изменение на ИАА за реда за водене на регистър за извършени месечни проверки.

106. Заповед № РД-355/30.12.2021 г. за назначаване на служебно лице след проведена конкурсна процедура.

107. Заповед № РД-356/30.12.2021 г. за промяна в състава на комисията за годишната инвентаризация в РИОСВ – Монтана.

108. Заповед № РД-357/30.12.2021 г. за обявяване на конкурсна процедура за длъжността младши експерт в Д „КПД“, отдел „КОС“.

109. Заповед № РД- 358/31.12.2021 г. за разрешаване ползване на платен отпуск от 2021 г. на 12 служебни лица през 2022 г.

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx