1. Заповед № РД-01/04.01.2021 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за изготвяне на план за контролната дейност на РИОСВ – Монтана за 2021 г.

2. Заповед № РД-06/15.01.2021 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за утвърждаване на вътрешни правила за заплатите на служителите от РИОСВ - Монтана.

3. Заповед № РД-7/18.01.2021 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за оправомощаване на служителите на директорът на дирекция «КПД», началниците на отдели и експертите от специализираната администрация да осъщствяват превантивен, текущ и последващ контрол, да съставят протоколи за проверка, актове за установяване на административни наршушения по ЗООС.

4. Заповед № РД-16/22.01.2021 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за утвърждаване на вътрешни правила за организация и обща координация при налагане на санкции по реда на чл. 69 от ЗООС.

5. Заповед № РД-21/02.02.2021 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Мити 01“ ЕООД – Месопреработвателно предприятие в гр. Лом.

6. Заповед № РД-27/11.02.2021 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за оределяне на квартирни пари за нощувка.

7. Заповед № РД-28/15.02.2021 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на "Електростарт" АД - Завод за електронни дросели в гр. Вършец.

8. Заповед № РД-30/16.02.2021 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на "Хъс" ООД, гр. Пловдив - производство на заварени тръби и метални изделия в гр. Лом

9. Заповед № РД-31/16.02.2021 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Ломско пиво“ АД, гр. Лом – производствена база за производство на пиво

10. Заповед № РД-32/16.02.2021 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Олимекс“ ООД, гр. Видин – Предприятие за производство на рафинирано слънчогледово олио

11. Заповед № РД-33/16.02.2021 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на "Ел Би Булгарикум" ЕАД, гр. София - Преработка на мляко и производство на млечни продукти в гр. Видин.

12. Заповед № РД-35/24.02.2021 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на "Про Агро" ЕООД, с. Хайредин - кравекомплекс в землището на гр. Грамада.

13. Заповед № РД-36/24.02.2021 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на "Агро грам" ЕООД, гр. София - кравекомплекс в землището на гр. Грамада.

14. Заповед № РД-41/08.03.2021 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Кнауф България“ ЕООД, гр. София – обект за производство на гипс фазерни плоскости в гр. Видин.

15. Заповед № РД-42/09.03.2021 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Монтана Хидрауликс“ ООД, гр. Монтана – обект за производство на хидравлични възли и детайли.

16. Заповед № РД-43/10.03.2021 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за назначаване на комисия за разпределяне на отпуснатите квоти от МОСВ за допустимите количества лечебни растения.

17.Заповед № РД-44/10.03.2021 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за разпределяне на отпуснатите от МОСВ квоти за допустими количества лечебни растения.

18.Заповед № РД-45/10.03.2021 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за утвърждаване на процедура по установяване на административни нарушения, налагане на административни наказания и обжалването им и вътрешни правила за организация и обща координация при констатиране на нарушения на екологичното законодателство.

19. Заповед № РД-46/10.03.2021 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на ПСОВ гр. Монтана към „В и К“ ООД, гр. Монтана.

20. Заповед № РД-48/15.03.2021 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Рис Ръбър България“ АД в гр. Кула.

21. Заповед № РД-49/15.03.2021 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Био ПауърИнвест“ ООД в гр. Кула.

22. Заповед № РД-50/15.03.2021 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на Пристанищен терминал гр. Лом към „Порт Инвест“ ЕООД, гр. Русе.

23. Заповед № РД-51/15.03.2021 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „БМТ Трейд“ ЕООД, гр. Лом – производство на метални тръби.

24. Заповед № РД-54/18.03.2021 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за утвърждаване на длъжностно разписание на РИОСВ – Монтана.

25. Заповед № РД-55/22.03.2021 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на ПСОВ към „В и К – Видин“ ЕООД гр. Видин.

26. Заповед № РД-56/22.03.2021 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Випом“ АД в гр. Видин - обект за производство на помпи.

27. Заповед № РД-56/22.03.2021 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Вовас“ ЕООД в гр. Видин - обект за производство на строителни смеси, химическо чистене и магазин.

28. Заповед № РД-64/30.03.2021 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за определяне на длъжностни лица, които да ползват официалните печати на РИОСВ – Монтана.

29. Заповед № РД-66/30.03.2021 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за определени максимално допустими количества (квоти) за събиране на билки (в кг сухо тегло) от естествените находища на видовете лечебни растения между билкозаготвителите в област Монтана и област Видин.