1. Заповед № РД-01/07.01.2020 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за вписване и утвърждаавне на информация и данни в Интегрираната информационна система на държавната администрация – структура, административни услуги, конкурси, годишен доклад за състоянието на администрацията.

2. Заповед № РД-04/08.01.2020 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за определяне на сума за квартирни пари за нощуване в мястото на командироване.

3. Заповед № РД-14/30.01.2020 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за ревизия на охранителен участък „Чупрене“ – документална проверка и анализ на дейността за периода 01.07.-31.12.2019 г.

4. Заповед № РД-15/30.01.2020 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за извършване на извънредна проверка на Регионално депо за неопасни отпадъци - Монтана.

5. Заповед № РД-52/09.03.2020 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за забрана достъпа на външни лица до помещенията с работни места на служителите на РИОСВ – Монтана, с изключение на гишето за административно обслужване.

6. Заповед № РД-54/10.03.2020 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за назначаване на комисия за разпределяне на отпуснатите квоти от МОСВ за допустимите количества лечебни растения.

7. Заповед № РД-55/10.03.2020 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за разпределяне на отпуснатите от МОСВ квоти за допустими количества лечебни растения.

8. Заповед № РД-56/13.03.2020 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за извънреден инструктаж на служителите от РИОСВ – Монтана във връзка с предпазване от корона вируса и обявеното извънредно положение.

9. Заповед № РД-58/25.03.2020 г. на Директора на РИОСВ – Монтана във връзка с прилагане на Закона за мерките и действията по времето на извънредното положение.

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx