1. Заповед № РД-90/02.04.2019 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за насрочване на РЕЕС на 16.04.2019 г. в Информационния център на РИОСВ – Монтана - ДЕО и ДОСВ на община Бойчиновци.

2.Заповед № РД-92/02.04.2019 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за водене на актовата книга, съхраняване на административнонаказателните преписки /оригинали на актове, наказателни постановления, регистър на проверките/.

3. Заповед № РД-93/04.04.2019 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за определяне на проверяващ екип за контрол по изпълнение на условията в КР № 162-Н1/2010 г. на РДНО – Монтана.

4. Заповед № РД-94/04.04.2019 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за насрочване на РЕЕС на 16.04.2019 г. в Информационния център на РИОСВ – Монтана - ДЕО и ДОСВ на община Георги Дамяново.

5.Заповед № РД-95/04.04.2019 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за утвърждаване на указания за реда, начина и отговорниците за обмен на информация за осъществената контролна дейност и за изготвянето на отчети.

6. Заповед № РД- 96/04.04.2019 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за определяне на проверяващ екип за контрол по изпълнение на условията в КР № 131/2006 г. на „Стройкерамика“ ООД.

7. Заповед № РД-98/05.04.2019 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на “Златия - Агро“ ЕООД – Производствена база за третиране на семена и склад за минерални торове в гр. Вълчедръм.

8. Заповед № РД-105/11.04.2019 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за определяне на проверяващ екип за контрол на комплексно разрешително на „Булгарплод – София“ АД, гр. Монтана.

9. Заповед № РД-109/11.04.2019 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за определяне на проверяващ екип за контрол на комплексно разрешително № 125/2016 г. на „Берг Монтана Фитинги“ ЕАД, гр. Монтана.

10. Заповед № РД-112/15.04.2019 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за определяне на проверяващ екип за контрол на комплексно разрешително № 550-НО/2017 г. на „Емко“ ООД, гр. Монтана.

11. Заповед № РД-113/15.04.2019 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за утвърждаване на вътрешни правила за прозрачност на РИОСВ – Монтана при обработване и защина на лични данни.

12. Заповед № РД-114/15.04.2019 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за утвърждаване на вътрешни правила за предприетите от администратора технически и организационни мерки за защита на личните данни.

13. Заповед № РД-117/16.04.2019 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за определяне на проверяващ екип за контрол на условията в Комплексно разрешително № 378-НО/2009 г. на „Фаустина груп“ ООД, гр. Враца.

14. Заповед № РД-118/16.04.2019 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за определяне на експерти отговорни за поддържането на единни досиета на обекти с издадени разрешителни за дейности с отпадъци, регистрационни документи, риск-регистър и регистър на отчетните книги.

15. Заповед № РД-119/17.04.2019 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Пласт комерс 93“ ООД, гр. София – Производствена база в гр. Берковица за производство на PVC продукти.

16. Заповед № РД-120/17.04.2019 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Електростарт“ АД, гр. Вършец – завод за производство на ел. дросели.

17. Заповед № РД-121/17.04.2019 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за определяне на проверяващ екип за контрол на условията в Комплексно разрешително № 392-НО/2010 г. на „Видахим“ ООД, гр. Видин за експлоатация на „Депо за неопасни отпадъци – сгуроотвал“.

18. Заповед № РД-123/18.04.2019 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за изменение на Заповед № РД-29/27.02.2019 г., с която са утвъредни вътрешни правила за организация и обща координация при налагане на санкции.

19. Заповед № РД-124/19.04.2019 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Компакт“ ООД, гр. Монтана – цех за производство на мебели.

20. Заповед № РД-125/19.04.2019 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „МАС“ ООД, гр. Монтана – цех за производство на обувки.

21. Заповед № РД-131/30.04.2019 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за определяне на проверяващ екип за контрол на условията в Комплексно разрешително № 56/2005 г. на „Видахим“ ООД, гр. Видин за ТЕЦ “Видахим“, гр. Видин.

22. Заповед № РД-136/07.05.2019 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за определяне на проверяващ екип за контрол на условията в Комплексно разрешително № 389-НО/2010 г. на РДНО на община Видин.

23. Заповед № РД-137/19.04.2019 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на обект кравеферма за 150 крави и родилно отдеелниеи лагуна за временно съхранение на оборски тор в земл. на с. Смирненски, собстевност на ЗП „Иван Балов“.

24. Заповед № РД-138/08.05.2019 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Аркус“ АД, гр. Лясковец – обособено производство в гр. Лом.

25. Заповед № РД-170/14.05.2019 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за определяне на проверяващ екип за контрол на условията в Комплексно разрешително № 386-Н6/2011 г. на „Игал“ ООД, гр.Враца.

26. Заповед № РД-171/14.05.2019 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за определяне на проверяващ екип за контрол на условията в Комплексно разрешително № 2-Н2/2013 г. на „Монбат“ АД, гр. София.

27. Заповед № РД-173/20.05.2019 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Венелин Кръстев“ ЕООД – обект къща за гости и винарна в с. Флорентин, общ. Ново село.

28. Заповед № РД-174/20.05.2019 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Видинска гъмза“ АД – обект производство на вино и винарна в с. Ново село.

29. Заповед № РД-175/20.05.2019 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Петров - Сърбинов“ ООД, гр. Монтана – цех за месопреработка и кланица в с. Боровци.

30. Заповед № РД-176/20.05.2019 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Булфлекс и Ко“ ООД, гр. София – обект за производство на абразивни и флекс дискове.

31. Заповед № РД-178/21.05.2019 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за утвърждаване на правилник за вътрешния ред в почивна база „Расника“.

32. Заповед № РД-194/10.06.2019 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Био Пауър Инвест“ ООД, гр. София – обект в гр. Кула „Електроцентрала на биогаз“.

33. Заповед № РД-198/18.06.2019 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти в процедура за възлагане на обществена поръчка.

34. Заповед № РД-201/18.06.2019 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „МБАЛ “Света Петка“ АД, гр. Видин.

35. Заповед № РД-202/18.06.2019 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на Пристанищен терминал Видин – север с оператор „Параходство Българско речно плаване“, гр. Русе.

36. Заповед № РД-205/24.06.2019 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комисия за ревизия на състоянието на горите, земите и водните площи в ОУ „Чупрене“ в срок до 10 юли 2019 г.

37. Заповед № РД-209/26.06.2019 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комисия за проверка във връзка с постъпил сигнал в РИОСВ – Монтана доклад от сдружение „Балканка“, относно ВЕЦ „Лопушна“ и реконструкция на напоителен канал „Р-1“.

38. Заповед № РД-210/26.06.2019 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на находище „Пладнището“, с. Киреево, с възложител „Кичера 2007“ ООД.

39. Заповед № РД-211/26.06.2019 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на Производствена база в с. Дреновец с оператор „АСМ“ ЕООД, гр. Монтана.

40. Заповед № РД-212/26.06.2019 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за назначаване на комисия по сигнали на жители на кв. „Мала Кутловица“ в гр. Монтана за замърсяване на реката, преминаваща през квартала.

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx