1. Заповед № РД-03/08.01.2019 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за определяне на сума за квартирни пари за нощуване в място на командироване в страната.

2.Заповед № РД-16/11.02.2019 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на Млекопреработвателно предприятие с оператор „Еко Милк Видин” АД, гр. Видин.

3. Заповед № РД-18/11.02.2019 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за утвърждаване на вътрешни правила за заплатите на служителите от РИОСВ – Монтана.

4.Заповед № РД- 21/19.02.2019 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за разпределение на количествата билки от лечебни растения под специален режим на опазване и ползване в област Видин.

5.Заповед № РД- 22/19.02.2019 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за разпределение на количествата билки от лечебни растения под специален режим на опазване и ползване в област Монтана.

6. Заповед № РД- 28/19.02.2019 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за разпределение на квотите за билки от лечебни растения – определяне на максимално допустими количества билки през 2019 г.

7. Заповед № РД-29/27.02.2019 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за утвърждаване на вътрешни правила за организация и координация при налагане на санкции по реда на чл. 69 от ЗООС.

8. Заповед № РД-30/11.03.2019 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на “Ирели“ ООД, гр. Пазарджик - обект за производство на детски играчки в гр. Монтана.

9. Заповед № РД-33/11.03.2019 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за изплащане на средства за представително работно облекло на служителите по служебни правоотношения в регистрираните стойности за облекло.

10. Заповед № РД-35/11.03.2019 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за проверяващ екип за проверка на „Ви Вас Цинк“ ООД, ГР. София – цех за производство на цинк от цинкова пепел в гр. Монтана.

11. Заповед № РД-40/19.03.2019 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за утвърждаване на щатно разписание в РИОСВ – Монтана във връзка с ПМС № 45 от 14 март 2019 г., обн. в ДВ бр. 23/2019 г.

12. Заповед № РД-77/25.03.2019 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за оправомощаване на експертите от специализираната администрация в т. ч. и директор дирекция „КПД“ за осъществяване на контрол на околната среда, съставяне на констативни протоколи, даване на предписания в КП и съставяне на АУАН.

13. Заповед № РД-79/25.03.2019 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за определяне на постоянен състав на ЕЕС при РИОСВ – Монтана.

14. Заповед № РД-80/25.03.2019 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за оправомощаване на длъжностни лица от направление „УООП“ , дирекция „КПД“ в съответствие с чл. 113, чл. 114, чл. 116, чл. 117, чл. 117, чл. 119 и във връзка с чл. 157÷159 от Закона за управление на отпадъците.

15. Заповед № РД-81/25.03.2019 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за назначаване на постоянно действаща експертна комисия в РИОСВ – Монтана по организиране, съхраняване, използване на документи в учрежденския архив.

16. Заповед № РД-83/25.03.2019 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за определяне на служители с достъп до декларации, проверка на информацията по Закона за предотвратяване на конфликт на интереси и имущество.

17. Заповед № РД-84/27.03.2019 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за определяне на част от наличния експертен състав на РИОСВ – Монтана да изпълняват функциите на специализирана група за гасене на пожари.

18. Заповед № РД-85/28.03.2019 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за осигуряване на храна и питейна вода на участниците в гасенето на горски пожари в резерват „Чупрене“ и резерват „Горната кория“.

19. Заповед № РД-86/28.03.2019 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за определяне на ред за придвижване на постъпилата документация с подадени уведомления за ИП, ПУП, изменения на ОУП в дирекция „КПД“.

20. Заповед № РД-87/28.03.2019 г. на Директора на РИОСВ – Монтана утвърждаване на вътрешни правила за организация и обща координация при констатиране на нарушения на екологичното законодателство.

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx