1. Заповед № РД-284/08.10.2018 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Калиа“ ООД, с. Бели мел – консервна фабрика.

2. Заповед № РД-291/15.10.2018 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за определяне на комисия за приемане на извършените дейности по текущия ремонт на почивна база „Расника“.

3. Заповед № РД-296/16.10.2018 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на свинеферма „Разсадника“ ООД с оператор „Транс Елит“ ЕООД, гр. София.

4. Заповед № РД-297/16.10.2018 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Триада Инженеринг“ ООД, гр. Монтана.

5. Заповед № РД-298/16.10.2018 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на автомивка и автосервиз в гр. Монтана с оператор „Експрес Сервиз Ауто бокс“ ЕООД, гр. Варна.

6. Заповед № РД-299/16.10.2018 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Диахим“ ЕАД, гр. София – обект за производство на хранителни добавки в гр. Монтана.

7. Заповед № РД-302/22.10.2018 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за заседание на Експертния екологичен съвет при РИОСВ – Монтана на 12.11.2018 г. – ОУП – Брегово.

8. Заповед № РД-304/22.10.2018 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за заседание на Експертния екологичен съвет при РИОСВ – Монтана на 05.11.2018 г. – ОУП – Лом.

9. Заповед № РД-306/22.10.2018 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за определяне на екип за управление на проект „Подобряване на природозащитното състояние на природно местообитание Алувиални гори в поддържан резерват „Ибиша“ в границите на защитена зона „Цибър“.

10. Заповед № РД-308/23.10.2018 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за инвентаризация на разчетите/вземанията/паричните средства и задълженията на РИОСВ – Монтана и инвентаризацията на автомобилите и количеството гориво в тях към 31.10.2018 г.

11. Заповед № РД-314/31.10.2018 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на завод „Балкан“ АД, гр. Монтана – производство на метални конструкции.

12. Заповед № РД-319/05.11.2018 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за утвърждаване на щатно разписание на длъжностите в РИОСВ – Монтана в сила от 01.11.2018 г.

13. Заповед № РД-327/05.11.2018 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на завод „Компас“ ЕООД, с. Комарево – производство на рибни консерви.

14. Заповед № РД-331/13.11.2018 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за утвърждаване на вътрешни правила за приемането, съхранението и унищожаването на декларации за имущество и интереси и за несъвместимости за обработка на данните в тях.

15. Заповед № РД-343/23.11.2018 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за назначаване на комисия за извънредна инвентаризация и пълен преглед на транспортните средства по счетоводни сметки 2051, 2059 и 9909.

16. Заповед № РД-346/29.11.2018 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за утвърждаване на процедура за установяване на административни нарушения, налагане на административни наказания и обжалването им и вътрешни правила за организация и обща координация при констатиране на нарушения на екологичното законодателство.

17. Заповед № РД-355/17.12.2018 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за назначаване на комисия, която за извърши класиране на творбите във връзка с конкурс за коледна картичка и определяне на победителите.

Заповед № РД-361/18.12.2018 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за насрочване на заседание на Експертния екологичен съвет при РИОСВ – Монтана на 15.01.2018 г. – доклад за ОВОС „Добив на подземни богатства“.

19. Заповед № РД-364/31.12.2018 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за отлагане на част от платения годишен отпуск на служителите от РИОСВ – Монтана за следващата календарна година.

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx