1. Заповед № РД-004/06.01.2016 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за създаване и поддържане на Интегрирана информационна система на държавната администрация.

2. Заповед № РД-005/07.01.2016 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за определяне на квартирни пари при командировки в страната.

3. Заповед № РД-017/26.01.2016 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за назначаване на комисия за извършване на ревизия на ОУ „Чупрене“.

4. Заповед № РД-028/01.02.2016 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за утвърждаване на процедура за реда за регистриране, движение и решаване на предложенията, сигналите и жалбите на гражданите и организациите, в т.ч. и сигналите за корупция.

5. Заповед № РД-037/09.02.2016 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за определяне на условията и реда за осигуряване и контрол качеството на данните, получавани от Националната автоматизирана система за контрол качеството на атмосферния въздух.

6. Заповед № РД-040/16.02.2016 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за извършване на комплексна проверка на площадка за ТДОЧЦМ с оператор „Трейдрециклинг“ ООД.

7. Заповед № РД-041/16.02.2016 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за определяне на дължности лица, който да водят актовата книга – дневник за отчитане на административните нарушения и наказания.

8. Заповед № РД-043/17.02.2016 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за извършване на комплексна проверка на „наслада – 99“ ООД, гр. Враца - сладкарски цех в с. Сумер.

9. Заповед № РД-044/17.02.2016 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за постоянен състав на ЕЕС при РИОСВ – Монтана.

10. Заповед № РД-049/23.02.2016 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за назначаване на комисия за разпределение на квотите за билки през 2016 г. – област Видин.

11. Заповед № РД-050/23.02.2016 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за назначаване на комисия за разпределение на квотите за билки през 2016 г. – област Монтана.

12. Заповед № РД-054/02.03.2016 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за определяне на екип от експерти да извършват вътрешен одит по направления, относно извършваните проверки и осъществяване на контролна дейност.

13. Заповед № РД-059/15.03.2016 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за определяне допустимите количества билки за събиране в област Монтана и област Видин за 2016 г.

14. Заповед № РД-061/17.03.2016 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за определяне на проверяващ екип за изпълнение на условията в комплексно разрешително на Регионално депо за неопасни отпадъци, гр. Монтана.

15. Заповед № РД-062/17.03.2016 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за определяне на проверяващ екип за изпълнение на условията в комплексно разрешително на „Булгарплод – София“ АД за експлоатация на Инсталация за интензивно отглеждане на птици – бройлери в землището на гр. Ммонтана.

16. Заповед № РД-063/17.03.2016 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за определяне на проверяващ екип за изпълнение на условията в комплексно разрешително на „Берг Монтана Фитинги“ АД, гр. Монтана.

17. Заповед № РД-064/17.03.2016 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за определяне на проверяващ екип за изпълнение на условията в комплексно разрешително на „Игал“ ООД, гр. Враца за експлоатация на Инсталация за интензивно отглеждане на птици – бройлери в землището на с. Вълчек, общ. Макреш.

18. Заповед № РД-065/17.03.2016 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за определяне на проверяващ екип за изпълнение на условията в комплексно разрешително на „Денирвел“ ЕООД, гр. София за експлоатация на Цех за производство на цинк от цинкова пепел, гр. Монтана.

19. Заповед № РД-066/18.03.2016 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за определяне на проверяващ екип за изпълнение на условията в комплексно разрешително на „Фаустина Груп“ , ООД, гр. Враца за изграждане и експлоатация на Химическа инсталация за производство на метилови естери на мастните киселини “биодизел“.

20. Заповед № РД-067/18.03.2016 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за определяне на проверяващ екип за изпълнение на условията в комплексно разрешително на „Видахим“ АД, гр. Видин за ТЕЦ “Видахим“, гр. Видин.

21. Заповед № РД-068/18.03.2016 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за определяне на проверяващ екип за изпълнение на условията в комплексно разрешително на „Видахим“ АД, гр. Видин, за експлоатация на Депо за неопасни отпадъци – сгуроотвал на ТЕЦ “Видахим“.

22. Заповед № РД-069/18.03.2016 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за определяне на проверяващ екип за изпълнение на условията в комплексно разрешително на „Стройкерамика“ ООД, гр. Монтана.

23. Заповед № РД-070/18.03.2016 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за определяне на проверяващ екип за изпълнение на условията в комплексно разрешително на „Монбат“ АД, гр. София – Производствена база - Монтана.

24. Заповед № РД-071/18.03.2016 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за определяне на проверяващ екип за изпълнение на условията в комплексно разрешително на Регионално депо за неопасни отпадъци, гр. Видин.

25. Заповед № РД-073/21.03.2016 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за назначаване на постоянно действаща експертна комисия за осъществяване на дейностите по организирането, съхранението и използването на документите.

26. Заповед № РД-100/25.03.2016 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за определяне на комисия, която да извърши фактическо предаване на МОСВ на дълготрайни материални активи.

27. Заповед № РД-103/29.03.2016 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за изпълнение на функциите на специализирана група за гасене на пожари.

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx