1. Заповед № РД-199/13.10.2010 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на обект “Общинско депо за неопасни отпадъци гр. Кула, обл. Видин”.

2. Заповед № РД-200/13.10.2010 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на обект “производствен цех за сглобяване на електронни компоненти към “технически компоненти българия” ЕООД.

3. Заповед № РД-201/13.10.2010 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на обект “Завод за гипсфазерни плоскости – видин към “Кнауф българия” ЕООД, гр. Видин.

4. Заповед № РД-204/19.10.2010 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за заседание на експертния екологичен съвет при РИОСВ –Монтана – разглеждане на доклад за ОВОС за инвестиционното предложение “Разширение на “РУА фабрика за метали” ООД.

5. Заповед № РД-205/21.10.2010 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за заседание на експертния екологичен съвет при РИОСВ –Монтана – разглеждане на доклад за ОВОС за инвестиционното предложение “Изграждане на ветроенергиен парк в землището на община Монтана, местността “Пъстрина”.

6. Заповед № РД-206/21.10.2010 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комисия за проверка по жалба с вх. № Ж-38/15.10.2010 г., относно извършване на строителна дейност в непосредствена близост до изхода на пещера “Магура”, общ. Белоградчик.

7. Заповед № РД-207/21.10.2010 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на обект “Ломско пиво” АД, гр. Лом.

8. Заповед № РД-208/21.10.2010 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на обект “Пристанищен комплекс - Лом” ЕАД, гр. Лом.

9. Заповед № РД-217/28.10.2010 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комисия за проверка по подаден по “зелен телефон” сигнал с вх. № С-39/27.10.2010 г., относно замърсяване на десен приток на р. Раковица.

10. Заповед № РД-218/28.10.2010 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комисия за контрол при изпълнение на дейностите по договор между община Бойница и ПУДООС за отпускане на безлихвен заем “Създаване на система за организирано събиране и транспортиране на отпадъците от населените места в община Бойница”.

11. Заповед № РД-221/01.11.2010 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на обект “Гипс” АД, с.Кошава.

12. Заповед № РД-222/01.11.2010 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на обект “Олимекс” ООД, с.Покрайна, общ. Видин.

13. Заповед № РД-223/02.11.2010 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на обект “СОМАТ” АД, гр. Видин.

14. Заповед № РД-224/02.11.2010 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на обект “Общинско депо за неопасни отпадъци – видин, в местността “Козя гърбина” АД, землище на с. Жеглица, общ. Видин.

15. Заповед № РД-226/02.11.2010 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комисия за проверка изпълнението на дейностите по изработване и монтиране на информационни табели и табели за поддържан резерват “Ибиша”.

16. Заповед № РД-227/02.11.2010 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за определяне на проверяващ екип за контрол на комплексно разрешително № 162-Н1/2010 г. на община монтана за експлоатация на “Регионално депо за неопасни отпадъци”.

17. Заповед № РД-230/05.11.2010 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за заседание на експертния екологичен съвет при РИОСВ – Монтана – разглеждане на доклад за ОВОС за инвестиционното предложение “Изграждане на МВЕЦ “Дълги дел” на р. голема река в землището на с. Дълги дел”.

18. Заповед № РД-233/10.11.2010 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на обект “ТМСИ и бетонов възел” към “Екоагрострой” АД, с. Ерден, общ. Монтана.

19. Заповед № РД-234/11.11.2010 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на обект “Цех Пъстрина” към “Монолит” АД, земл. на с. Долно Белотинци.

20. Заповед № РД-235/11.11.2010 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на обект – база на “Фанти -Г” ООД, гр. Видин.

21. Заповед № РД-236/11.11.2010 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на обект “Асфалтова база” на “Пътинженеринг М” ЕАД, в землището на с. Сталийска махала, общ. Лом.

22. Заповед № РД-237/11.11.2010 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на обект “Винарна поломие 1959” АД, гр. Лом.

23. Заповед № РД-238/12.11.2010 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комисия – проверка изпълнението на възложените дейности за изработване на информационни табла и табели на пътеката за посетители в резерват ”Чупрене”.

24. Заповед № РД-239/15.11.2010 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комисия, която да извърши проверка на място на обект “Строителство на завод за сепариране и компостиране на битови отпадъци гр. Монтана”.

25. Заповед № РД-240/12.11.2010 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комисия – проверка изпълнението на възложените дейности по маркиране на пътеката за посетители в резерват ”Чупрене”.

26. Заповед № РД-241/16.11.2010 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за извършване на годишна инвентаризация на всички дълготрайни материални активи, нематериални дълготрайни активи и на материалните запаси в РИОСВ –Монтана и в гр. Видин.

27. Заповед № РД-242/22.11.2010 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за заседание на експертния екологичен съвет при РИОСВ – Монтана – разглеждане на доклад за ОВОС за инвестиционното предложение “Изграждане на МВЕЦ “Дълги дел” на р. голема река в землището на с. Дълги дел”.

28. Заповед № РД-243/22.11.2010 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за извършване на съвместни проверки на комплексни и значими язовири.

29. Заповед № РД-244/22.11.2010 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комисия – проверка изпълнението на възложените дейности за актуализиране на базата данни за резерват ”Чупрене”.

30. Заповед № РД-246/23.10.2010 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за допълнително заседание на експертния екологичен съвет при РИОСВ – Монтана – разглеждане на доклад за ОВОС за инвестиционното предложение “Изграждане на ветроенергиен парк в землището на община Монтана, местността “Пъстрина” и предложение за допълнителна 72 – ра мярка за намаляване на броя на генераторите с три броя.

31. Заповед № РД-250/26.11.2010 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комисия за контрол по изпълнение на дейностите, съгласно клаузите за изпълнение на СМР на обект “Строителство на завод за сепариране и компостиране на битови отпадъци гр. Монтана”.

32. Заповед № РД-251/30.11.2010 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комисия за проверка на място на обект “закриване на депо за битови отпадъци гр. Бойчиновци, общ. Бойчиновци”.

33. Заповед № РД-253/06.12.2010 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комисия за приемане на изпълнените дейности по договори за защитени зони ”златия”, “цибрица” и “долно линево”.

34. Заповед № РД-254/06.12.2010 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комисия за приемане на изпълнените дейности по договор за защитена зона ”златия”.

35. Заповед № РД-258/07.12.2010 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комисия за приемане на изпълнените дейности по предоставяне на актуални бази данни от КВС за ЗТ в общини Белоградчик и Чупрене.

36. Заповед № РД-259/07.12.2010 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комисия за приемане на изпълнените дейности по изготвяне на актуална документация от КВС за ПЗ “Белоградчишки скали”.

37. Заповед № РД-260/09.12.2010 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комисия за приемане на изпълнените дейности по договори за ЗЗ “Тимок”, “Остров близнаци”, “Остров Кутово”, “варкан”, “Видински парк” и “Оризището”.

38. Заповед № РД-261/09.12.2010 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комисия за приемане на изпълнените дейности по договор за ЗЗ “Пъстрина”.

39. Заповед № РД-262/13.12.2010 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комисия за приемане на изпълнените дейности по изработване на входен портал към пътеката за посетители в резерват “Чупрене”.

40. Заповед № РД-263/14.12.2010 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комисия за проверка на място на обект “Закриване и рекултивация на общинското депо за битови отпадъци гр. Вълчедръм”.

41. Заповед № РД-265/14.12.2010 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комисия за приемане на изпълнените дейности по предоставяне на актуални данни от КВС за ЗМ ”Раковишки манастир”.

42. Заповед № РД-269/16.12.2010 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комисия за проверка изпълнението на дейностите по изготвяне на документация за ЗМ ”Чупренски буки”.

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx