Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Регистър по чл. 30 л от Закона за чистотата на атмосферния въздух Регистър по чл. 30 л от Закона за чистотата на атмосферния въздух

топ!
Дата на публикуване: 06/06/2013
Промяна: 01/03/2019
Размер: 50 КБ
Тегления: 3060

Регистър по чл. 30 л от Закона за чистотата на атмосферния въздух, на инсталациите, извършващи дейности по Приложение  №1 от Наредба №7 от 21 октомври 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединение, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации

Образец № 3, съгласно чл. 30л, ал. 8 от ЗЧАВ - Удостоверение за регистрация Образец № 3, съгласно чл. 30л, ал. 8 от ЗЧАВ - Удостоверение за регистрация

топ!
Дата на публикуване: 12/03/2013
Промяна: 12/03/2013
Размер: 44 КБ
Тегления: 2318

Образец № 2, съгласно чл. 30л, ал. 12 от ЗЧАВ Образец № 2, съгласно чл. 30л, ал. 12 от ЗЧАВ

топ!
Дата на публикуване: 12/03/2013
Промяна: 12/03/2013
Размер: 51.5 КБ
Тегления: 2286

Образец № 1, съгласно чл. 30л, ал. 3 от ЗЧАВ Образец № 1, съгласно чл. 30л, ал. 3 от ЗЧАВ

топ!
Дата на публикуване: 12/03/2013
Промяна: 12/03/2013
Размер: 50.5 КБ
Тегления: 2435

Декларация Декларация

топ!
Дата на публикуване: 12/03/2013
Промяна: 22/02/2016
Размер: 52.5 КБ
Тегления: 2882

Фирмите (операторите на инсталации) с употреба на разтворители, които попадат в обхвата на Наредба №7 от 21.10.2003г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в   атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации/ ДВ.бр.96/ 2003г./,  имат задължение да представят в РИОСВ - Монтана, най-късно до 31 март на текущата година следната информация:

   1. Използвани в производствената дейност разтворители и/или смеси, съдържащи вещества с рискови фрази R45, R46, R49, R60 и R61, както и халогенирани ЛОС с рискова фраза R40.

   2. Количеството на вложените разтворители през предходната година, съгласно т.3.1. от Приложение № 8  от Наредбата

   Информацията под форма на Декларация следва да бъде представена на хартиен и електронен носител /CD/

Приложение 3 и 6 Приложение 3 и 6

топ!
Дата на публикуване: 12/03/2013
Промяна: 22/02/2016
Размер: 79 КБ
Тегления: 2750

Фирмите, които пускат на пазара или използват продукти от категориите: „Бои и лакове” и/или „Авторепаратурни продукти”, попадат в обхвата на Наредба за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти  /ДВ.бр.20/06.03.2007г./.
    Съгласно изискванията на чл.3, ал. 2 и чл. 7 и 9  от Наредбата същите имат задължение да представят информация в РИОСВ – Монтана, за количествата продукти за покрития, пуснати на пазара или употребени през предходната година по Приложение № 3 и Приложение № 6 най-късно до 31 март на текущата година. Информацията следва да бъде представена на хартиен и електронен носител (CD).

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията