Атмосферен въздух

Направление "Въздух" към РИОСВ Монтана извършва:

Контролна дейност:

 1. Проверки / по график и по сигнал/ на източниците на атмосферни емисии и имисии, състояние на пречиствателните им съоръжения за отпадъчни газове, количеството емитирани вредности в атмосферния въздух, по изпълнението на дадени предписания/;

 2. Проверки по сигнали и жалби на граждани;

 3. Проверки по приложение на ПМС № 254/1999г., изм. и доп. с ПМС 224/2002г. и Наредбата за контрол и управление на веществата, които нарушават озоновия слой.

 4. Съставяне на констативни протоколи за извършените проверки;

 5. Съставяне на актовете на нарушителите на екологичното законодателство в областта на ОЧВ.

 6. Изготвяне на справки - предложения за налагане на имуществени санкции по реда на Наредбата за реда за определяне и налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми;

 7. Издаване на предписания и проверки по изпълнението им;

 8. Участие в работни групи и семинари за обучение по проблемите на атмосферния въздух;

 9. Изготвяне справки и отчети свързани с опазване чистотата на атмосферния въздух.

Експертна дейност:

 1. Анализ на резултатите от измерванията на емисиите /концентрациите/ на вредни вещества, изпускани в атмосферата от неподвижни източници и на резултатите от контрола на качеството на атмосферния въздух.

 2. Инвентаризация и дисперсно моделиране на атмосферните емисии, оценка и управление качеството на атмосферния въздух.

 3. Участие в комисии, съвместни проверки с общини и други специализирани контролни органи.

 4. Съгласуване на общинските оперативни планове за действие, съгласно чл. 30 на ЗЧАВ.

 5. В рамките на своята компетентност изпълнява и други задачи, възложени от директора или началника на отдела.

Изготвяне на:

 1. Становища за приватизация на обекти;

 2. Становища за екологичното състояние на обекти;

 3. Становища за държавно приемане на обекти и разрешаване ползването на строежите в РБългария;

 4. Становища по ДОВОС, на проекти и програми за РОУКАВ и участие в РЕЕС;

 5. Становища за внос на вещества, нарушаващи озоновия слой съгласно ПМС № 254 от 30.12.1999 г.

 6. Становища по съгласуване на заявления за КПКЗ;

 7. Становища по проекти за изменение и допълнение на законови и подзаконови нормативни актове, свързани с екологичното законодателство;


Няма документи в тази категория

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията