ID Question
1 С какво ниво на държавна администрация осъществихте контакт?
Question type = Radio
Option Count Percent Graph
Технически персонал (служители на гишета, касиери, деловодители/ки, секретари/ки).1352.00%
Експертно ниво (експерти, инспектори, специалисти).728.00%
Ръководно ниво (началник отдел, директор на дирекция). 416.00%
Други.14.00%
Total: 25
2 Колко често ползвате услугите на тази администрация?
Question type = Radio
Option Count Percent Graph
Един-два пъти годишно.1144.00%
Всеки месец.28.00%
Няколко пъти годишно.936.00%
Много често.312.00%
Total: 25
3 Лесно ли намерихте компетентните по Вашия въпрос служители от тази администрация?
Question type = Radio
Option Count Percent Graph
Да.1664.00%
Не, бях препращан от служител на служител.520.00%
Не, трудно намерих търсената канцелария/ гише.28.00%
Друго.28.00%
Total: 25
4 Оказано ли Ви беше нужното съдействие от страна на служителите в администрацията за бързото разрешаване на Вашия проблем?
Question type = Radio
Option Count Percent Graph
Да, служителят се отнесе коректно и своевременно извърши нужните действия.936.00%
Да, служителят направи нужните разяснения и помогна за отстраняването на допуснатите пропуски. 1040.00%
Не, служителят работеше мудно и не се отнесе с нужното внимание.416.00%
Не, отношението на служителя бе подчертано нелюбезно и пренебрежително.28.00%
Total: 25
5 Според Вас, има ли корупция в тази администрация?
Question type = Radio
Option Count Percent Graph
Да, вече ми беше поискан подкуп.00.00%
Да, индиректно ми беше подсказано, че един "подарък" би улеснил или ускорил извършването на услугата.00.00%
Да, предварително ми беше известно, че без "подарък" няма да ми бъде извършена своевременно нужната услуга.00.00%
Не ми беше поискан подкуп, тъй като подадените от мен документи бяха напълно изрядни.314.29%
Не, нямам такива впечатления.1885.71%
Total: 21
6 Какво според Вас поражда корупция?
Question type = Radio
Option Count Percent Graph
Прекалено сложни изисквания за лицензиране/ регистрация.1248.00%
Създаване на формални пречки от страна на административни служители.728.00%
Друго624.00%
Total: 25
7 Ако станете свидетел на даден или приет подкуп, как бихте реагирали?
Question type = Radio
Option Count Percent Graph
Ще информирам ръководството на ведомството.1144.00%
Ще информирам Комисията за координация на работата по борбата с корупцията.728.00%
Ще информирам медиите.28.00%
Няма да реагирам.520.00%
Total: 25
8 При отговор "няма да реагирам" на предходния въпрос, моля да посочите причините, поради които няма да подадете сигнал:
Question type = Radio
Option Count Percent Graph
Според мен подаването на сигнал няма да има ефект .520.00%
Ще ми отнеме много време.28.00%
Считам, че докладването на случай на корупция може да има негативни последици за мене.14.00%
Друго1768.00%
Total: 25
9 В качеството си на какъв ползвате услугите на администрацията?
Question type = Radio
Option Count Percent Graph
Физическо лице.1144.00%
Представител или служител на юридическо лице.1456.00%
Total: 25

life2016

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията