РИОСВ – Монтана е бенефициент по ОП "Околна среда"

РИОСВ – Монтана е бенефициент по Оперативна програма “Околна среда 2014 – 2020 г.” с проектното предложение BG16M1OP002-3.007-0005Подобряване на природозащитното състояние на природно местообитание 91Е0* Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior в поддържан резерват „Ибиша“, попадащ в границите на защитена зона BG0000199 „Цибър“

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

РИОСВ – Монтана е бенефициент по ОП “Околна среда 2014 – 2020 г.” РИОСВ – Монтана е бенефициент по ОП “Околна среда 2014 – 2020 г.”

Дата на публикуване: 06/12/2018
Промяна: 06/12/2018
Размер: 170 КБ
Тегления: 74

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

placeholder