Съобщения

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Съобщение  по чл. 5, ал. 2 от 17.01.2019 г. Съобщение по чл. 5, ал. 2 от 17.01.2019 г.

нов!
Дата на публикуване: 17/01/2019
Промяна: 17/01/2019
Размер: 13.22 КБ
Тегления: 0

ИП „Подмяна на част от оборудването на енергиен комплекс за ВЕИ, с цел използване на неопасни отпадъци като гориво за производство на електроенергия“ в имот № 000049, землище на с. Долно Церовене общ. Якимово, обл. Монтана

Възложител на инвестиционното предложение е „ЕКОЕН 8“ ЕООД

Съобщение по чл. 5, ал. 2 от  17.01.2019 г. Съобщение по чл. 5, ал. 2 от 17.01.2019 г.

нов!
Дата на публикуване: 17/01/2019
Промяна: 17/01/2019
Размер: 14.91 КБ
Тегления: 2

Инвестиционно предложение „Преработка на козе мляко в козеферма „Каряна” в имот № 030098, землище на с. Ягодово, общ. Берковица, възложител: Земеделска кооперация „Карянаˮ

Съобщение по чл. 5, ал. 2 от 11.01.2019 г. Съобщение по чл. 5, ал. 2 от 11.01.2019 г.

Дата на публикуване: 11/01/2019
Промяна: 11/01/2019
Размер: 17.96 КБ
Тегления: 7

Инвестиционно предложение „Добив и първична преработка на подземни богатства – трошен камък за строителството от находище „Раяновциˮ в землището на с. Раяновци, общ. Белоградчик, обл. Видин, с възложител : "Интерпром" ЕООД 

Съобщение по чл. 5, ал. 2 от 08.01.2019 г. на Наредбата за извършване на ОВОС Съобщение по чл. 5, ал. 2 от 08.01.2019 г. на Наредбата за извършване на ОВОС

Дата на публикуване: 08/01/2019
Промяна: 08/01/2019
Размер: 14.8 КБ
Тегления: 15

Инвестиционно предложение „Преструктуриране и конверсия на винени лозя чрез изкореняване, засаждане на винени лозя, изграждане на подпорна конструкция, изграждане на хидромелиоративно съоръжение – система за капково напояване на винени лозя” в поземлени имоти в землището на с. Ново село, общ. Ново село

Съобщение по чл.5, ал.2 от 18.12.2018 г. на Наредбата за извършване на ОВОС Съобщение по чл.5, ал.2 от 18.12.2018 г. на Наредбата за извършване на ОВОС

Дата на публикуване: 18/12/2018
Промяна: 18/12/2018
Размер: 12.99 КБ
Тегления: 35

Инвестиционно предложение: „Пътна връзка от път III-1401 до кариера „Лещака“ от км 0+000 до км 3+208.09“, землище на с. Раковица, община Макреш, област Видин.

Възложител на инвестиционното предложение е Община Макреш.

Съобщение по чл. 5, ал. 2 от 23.11.2018 г. на Наредбата за извършване на ОВОС Съобщение по чл. 5, ал. 2 от 23.11.2018 г. на Наредбата за извършване на ОВОС

Дата на публикуване: 23/11/2018
Промяна: 23/11/2018
Размер: 36.5 КБ
Тегления: 65

ИП „Паркинг за тежкотоварни автомобили и складова дейностˮ в поземлени имоти с идентификатори: 48489.40.283, 48489.40.284 и 48489.40.430 по КК и КР на гр. Монтана

 

Съобщения от 08.11.2018 г. по чл.5, ал.2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Съобщения от 08.11.2018 г. по чл.5, ал.2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Дата на публикуване: 08/11/2018
Промяна: 08/11/2018
Размер: 14.03 КБ
Тегления: 86

1. ИП „Създаване на рибно стопанство“ в ПИ с идентификатор 48489.26.851 по КК и КР на Монтана, попада в обхвата т. 1, буква „е“ – „интензивно развъждане на риба” от приложение № 2 на ЗООС. Съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон, предложението подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Възложител на инвестиционното предложение е „ФИШ ИНВЕСТ” ООД.

2. ИП „Изграждане на система за капково напояване на лозов масив“ в имоти с №№ 073062 и 074001, землище на с. Комощица, общ. Якимово, попада в обхвата т. 1, буква „в” – „мелиоративни дейности в селското стопанство, включително напояване и пресушаване на земи”.

Възложител на инвестиционното предложение е „ВИ ПИ ОРГАНИКА” ООД.

3. ИП  „Изграждане на система за капково напояване, която да обслужва бъдещи лозови масиви на „Рубин Станево“ ЕООД с обща площ 250 дка , от които в с. Долно Линево, общ. Лом с площ 154 дка и в с. Станево, общ. Лом с площ от 96 дка”.

Възложител на инвестиционното предложение е „Рубин Станево ” ЕООД.

 

Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС от 06.11.2018 г. Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС от 06.11.2018 г.

Дата на публикуване: 06/11/2018
Промяна: 06/11/2018
Размер: 14.5 КБ
Тегления: 82

Инвестиционно предложение „Изграждане на система за капково напояване на лозов масив с брутна площ 198,681 дка (нетна площ 185,732 дка), с местонахождение землищата на с. Гомотарци и с. Кошава, общ. Видин“.

Възложител на инвестиционното предложение е „Видинска Винарска Компания“ ЕООД.

Съобщение  по чл. 5, ал. 2 от 02.11.2018 г. на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Съобщение по чл. 5, ал. 2 от 02.11.2018 г. на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Дата на публикуване: 02/11/2018
Промяна: 02/11/2018
Размер: 31 КБ
Тегления: 98

ИП „Модулна инсталация за производство на електрическа и топлинна енергия чрез третиране на сепарирани неопасни отпадъци, които съдържат въглеводороди със съпътстващо производство на гранули”, разположена на площадка в ПИ с идентификато 44238.508.168 по Кадастралната карта (КК) и Кадастралните регистри (КР) на гр. Лом, общ. Лом, обл. Монтана.

Възложител на инвестиционното предложение е „ТИНС ТРЕЙД 2000” ЕООД.

Съобщение по чл.5,ал.2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Съобщение по чл.5,ал.2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 22/10/2018
Промяна: 22/10/2018
Размер: 13.04 КБ
Тегления: 101

ИП „Преустройство на съществуваща сграда в цех за производство на сокове от десертни лозя и линия за производство на олио от десертни лозя” в УПИ VII-145, кв. 47 по регулационния план на с. Комощица, общ. Якимово, обл. Монтана

Възложител на инвестиционното предложение е „ВИ ПИ ОРГАНИКА” ООД.

Съобщение по чл. 5, ал.2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Съобщение по чл. 5, ал.2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 28/09/2018
Промяна: 28/09/2018
Размер: 13.24 КБ
Тегления: 104

ИП „Парти център със зони за релакс, подготовка на тържества на открито, летен бар и водно огледало“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 03928.37.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Берковица, общ. Берковица, обл. Монтана, местност Асан Спахийски връх

Съобщение от 29.08.2018 г. по чл. 5, ал. 2 от 29.08.18 г. на Наредбата за извършване на ОВОС Съобщение от 29.08.2018 г. по чл. 5, ал. 2 от 29.08.18 г. на Наредбата за извършване на ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 29/08/2018
Промяна: 29/08/2018
Размер: 36.5 КБ
Тегления: 126

ИП „Изграждане на инсталация за преработка и рециклиране на пластмасиˮ в УПИ V, кв. 1 по регулационния план на с. Лехчево, общ. Бойчиновци

Възложител на ИП: „България Рисайкълсˮ ООД

 

Съобщение от 23.08.2018 г.  по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС Съобщение от 23.08.2018 г. по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 23/08/2018
Промяна: 23/08/2018
Размер: 14.39 КБ
Тегления: 125

ИП „Изграждане на търговски комплекс“ в поземлен имот с идентификатор 48489.18.673 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана.

Възложител на ИП: "КРИД" ООД

Съобщение от 10.08.18 г. по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Съобщение от 10.08.18 г. по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 10/08/2018
Промяна: 10/08/2018
Размер: 33 КБ
Тегления: 134

ИП на „Бореалис Л.А.Т България” ЕООД:

„Складова база за минерални торове” в ПИ с идентификатори 44238.507.215 и 44238.507.214 по кадастралната карта (КК) и кадастралните регистри (КР) на гр. Лом, общ. Лом, обл. Монтана

Съобщение от 20.07.2018 г. по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС Съобщение от 20.07.2018 г. по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 20/07/2018
Промяна: 20/07/2018
Размер: 13.28 КБ
Тегления: 157

ИП „Затворена циркулационна система (ЗЦС) за интензивно отглеждане на африкански сом (Clarias gariepinus) и други видове риби и водни организми“ в сграда с идентификатор 44238.508.84.4 по КК и КР на гр. Лом, общ. Лом, обл. Монтана.

Възложител на инвестиционното предложение е „АКВАТОНИК“ ООД.

 

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>
Страница 1 от 21

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

placeholder