Решения за прекратяване на процедура по гл. VI

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Решение № МО 3 – П/2019 г. за прекратяване на процедура Решение № МО 3 – П/2019 г. за прекратяване на процедура

Дата на публикуване: 05/02/2019
Промяна: 05/02/2019
Размер: 166.28 КБ
Тегления: 69

 Решение № МО 3 – П/2019 г. за прекратяване на процедура по разглеждане на уведомление за инвестиционно предложение„Проектиране на склад за нехранителни стоки“ в имот с № 001424 в землището на с. Горни Лом, общ. Чупрене, с възложител: „Миджур Манеджмънт Кънстракшан“ ЕООД.

Решение № МО 2 – П/2019 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС  Решение № МО 2 – П/2019 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС

Дата на публикуване: 18/01/2019
Промяна: 18/01/2019
Размер: 1.31 МБ
Тегления: 74

 ИП „Изграждане и оборудване на ферма за отглеждане на риба от рециркулационен тип” в поземлен имот с идентификатор 12543.919.36 по кадастралната карта (КК) и кадастралните регистри (КР) на гр. Вълчедръм, общ. Вълчедръм.

Решение № МО 1 – П/2019 г. за прекратяване на процедурата по реда на гл. VI от ЗООС Решение № МО 1 – П/2019 г. за прекратяване на процедурата по реда на гл. VI от ЗООС

Дата на публикуване: 08/01/2019
Промяна: 08/01/2019
Размер: 373.42 КБ
Тегления: 84

ИП „Пълносистемно отглеждане на пъстърва” в имот № 000502, м. Кози дол, землище на с. Стакевци с ЕКАТТЕ 68655, общ. Белоградчик.

Решение № МО 15 – П/2018 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС Решение № МО 15 – П/2018 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС

топ!
Дата на публикуване: 19/11/2018
Промяна: 19/11/2018
Размер: 175.11 КБ
Тегления: 143

ИП  „Доизграждане и реконструкция на част от вътрешната водопроводна мрежа на с. Медковец – втора част”.

Решение № МО 14 – П/2018 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС Решение № МО 14 – П/2018 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС

топ!
Дата на публикуване: 23/10/2018
Промяна: 23/10/2018
Размер: 1.35 МБ
Тегления: 173

Решение № МО 14 – П/2018 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, в т. ч. съвместната процедура по чл. 31 от ЗБР за инвестиционно предложение: „Изграждане на инсинератор за обезвреждане на болнични отпадъци” в имот с идентификатор 48489.5.401 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана.

Решение № МО 13 – П/2018 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС Решение № МО 13 – П/2018 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 05/09/2018
Промяна: 05/09/2018
Размер: 2.18 МБ
Тегления: 218

Решение № МО 13 – П/2018 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС, в т. ч. съвместната процедура по чл. 31 от ЗБР за инвестиционно предложение: „Изграждане на животновъден обект от промишлен тип (краварник за 100 бр. крави)” в УПИ І-84 и УПИ ІІ-90, кв. 39 по регулационния план на с. Дълго поле, общ. Димово.

Решение № МО 12 – П/2018 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС Решение № МО 12 – П/2018 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС

топ!
Дата на публикуване: 05/09/2018
Промяна: 05/09/2018
Размер: 1.79 МБ
Тегления: 213

Решение № МО 12 – П/2018 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, в т. ч. съвместната процедура по чл. 31 от ЗБР за инвестиционно предложение: „Изграждане на водоснабдителен сондажен кладенец за добив на подземни води за напояване на орехова градина” в имот № 032079 в землището на с. Боровци, общ. Берковица.

Решение № МО 11 – П/2018 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС Решение № МО 11 – П/2018 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 20/07/2018
Промяна: 20/07/2018
Размер: 1.42 МБ
Тегления: 268

Решение № МО 11 – П/2018 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС, в т. ч. и съвместната процедура по оценка за съвместимост за инвестиционно предложение „Предприятие за преработка на мляко” в имот № 000050, землище на с. Смирненски с ЕКАТТЕ 67564, общ. Брусарци ”

Решение № МО 10 – П/2018 г. за прекратяване на административното производство Решение № МО 10 – П/2018 г. за прекратяване на административното производство

топ!
Дата на публикуване: 11/06/2018
Промяна: 11/06/2018
Размер: 157.9 КБ
Тегления: 310

Решение № МО 10 – П/2018 г. за прекратяване на административното производство по внесено от „К.А.И. Стройˮ ООД уведомление за инвестиционно предложение: „Обособяване на площадка за третиране на отпадъци, находяща се в гр. Белоградчик, община Белоградчик, област Видин, ул. „Лозан Стрелковˮ № 18, с площ 100 м2ˮ (поземлен имот с идентификатор 03616.501.150 по КК и КР на гр. Белоградчик).

Решение № МО 9 – П/2018 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС Решение № МО 9 – П/2018 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС

топ!
Дата на публикуване: 27/04/2018
Промяна: 27/04/2018
Размер: 348.77 КБ
Тегления: 363

ИП: „Създаване на нови насаждения от лавандула от 268 дка и закупуване на специализирана техника” в землището на с. Гара Орешец, общ. Димово.

Решение № МО 8 – П/2018 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС Решение № МО 8 – П/2018 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС

топ!
Дата на публикуване: 22/02/2018
Промяна: 22/02/2018
Размер: 326.43 КБ
Тегления: 416

Решение № МО 8 – П/2018 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, в т. ч. съвместната процедура по чл. 31 от ЗБР за инвестиционно предложение: „Реконструкция на съществуващ краварник за овчарник и изграждане на нов овчарник с обслужващи помещения и съоръжения” в имот с № 044060, землище на с. Горно Озирово, общ. Вършец, с възложител: „Алпико Агро го” ЕООД.

Решение № МО 7 – П/2018 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС Решение № МО 7 – П/2018 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС

топ!
Дата на публикуване: 22/02/2018
Промяна: 22/02/2018
Размер: 372.85 КБ
Тегления: 423

Решение № МО 7 – П/2018 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, в т. ч. съвместната процедура по чл. 31 от ЗБР за инвестиционно предложение: „Разширение на дейностите на съществуваща площадка за дейности с отпадъци, като се добави дейност по предварително третиране – разглобяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО)” в поземлен имот с идентификатор 10971.409.16 по КК и КР на гр. Видин, с възложител: „ЕКОРЕК“ ООД.

Решение № МО 6 – П/2018 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС Решение № МО 6 – П/2018 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС

топ!
Дата на публикуване: 20/02/2018
Промяна: 20/02/2018
Размер: 361.32 КБ
Тегления: 406

Решение № МО 6 – П/2018 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, в т. ч. съвместната процедура по чл. 31 от ЗБР за инвестиционно предложение: „Селскостопанска сграда за отглеждане на животини и преустройство на съществуваща постройка за административно-битова сграда” в УПИ І-705, кв. 30 по плана на с. Василовци, общ. Брусарци

Решение № МО 5 – П/2018 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС Решение № МО 5 – П/2018 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС

топ!
Дата на публикуване: 20/02/2018
Промяна: 20/02/2018
Размер: 318.03 КБ
Тегления: 418

Решение № МО 5 – П/2018 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, в т. ч. съвместната процедура по чл. 31 от ЗБР за инвестиционно предложение: „Изграждане на овцеферма за 500 бр. овце майки” в имот с № 014304, землище на с. Железна с ЕКАТТЕ 29115, общ. Чипровци.

Решение № МО 4 – П/2018 г. за прекратяване на административното производство Решение № МО 4 – П/2018 г. за прекратяване на административното производство

топ!
Дата на публикуване: 16/02/2018
Промяна: 16/02/2018
Размер: 213.73 КБ
Тегления: 469

Решение № МО 4 – П/2018 г. за прекратяване на административното производство по внесеното с вх. № 3319 от 16.08.2017 г. уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на Завод за производство на части за автомобили” на производствената площадка на завод „Вида Стил” АД, гр. Видин на „ЕмЖеИ Кутие България” ЕООД

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 Следваща > Край >>
Страница 1 от 6

life2016

WWD2019 GENERIC vs1 10Dec2018

 

22 март 2019 г. - Световен ден на водата 

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

placeholder