Решения за прекратяване на процедура по гл. VI

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Решение № МО 13 – П/2018 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС Решение № МО 13 – П/2018 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС

Дата на публикуване: 05/09/2018
Промяна: 05/09/2018
Размер: 2.18 МБ
Тегления: 36

Решение № МО 13 – П/2018 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС, в т. ч. съвместната процедура по чл. 31 от ЗБР за инвестиционно предложение: „Изграждане на животновъден обект от промишлен тип (краварник за 100 бр. крави)” в УПИ І-84 и УПИ ІІ-90, кв. 39 по регулационния план на с. Дълго поле, общ. Димово.

Решение № МО 12 – П/2018 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС Решение № МО 12 – П/2018 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС

Дата на публикуване: 05/09/2018
Промяна: 05/09/2018
Размер: 1.79 МБ
Тегления: 37

Решение № МО 12 – П/2018 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, в т. ч. съвместната процедура по чл. 31 от ЗБР за инвестиционно предложение: „Изграждане на водоснабдителен сондажен кладенец за добив на подземни води за напояване на орехова градина” в имот № 032079 в землището на с. Боровци, общ. Берковица.

Решение № МО 11 – П/2018 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС Решение № МО 11 – П/2018 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС

Дата на публикуване: 20/07/2018
Промяна: 20/07/2018
Размер: 1.42 МБ
Тегления: 91

Решение № МО 11 – П/2018 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС, в т. ч. и съвместната процедура по оценка за съвместимост за инвестиционно предложение „Предприятие за преработка на мляко” в имот № 000050, землище на с. Смирненски с ЕКАТТЕ 67564, общ. Брусарци ”

Решение № МО 10 – П/2018 г. за прекратяване на административното производство Решение № МО 10 – П/2018 г. за прекратяване на административното производство

топ!
Дата на публикуване: 11/06/2018
Промяна: 11/06/2018
Размер: 157.9 КБ
Тегления: 128

Решение № МО 10 – П/2018 г. за прекратяване на административното производство по внесено от „К.А.И. Стройˮ ООД уведомление за инвестиционно предложение: „Обособяване на площадка за третиране на отпадъци, находяща се в гр. Белоградчик, община Белоградчик, област Видин, ул. „Лозан Стрелковˮ № 18, с площ 100 м2ˮ (поземлен имот с идентификатор 03616.501.150 по КК и КР на гр. Белоградчик).

Решение № МО 9 – П/2018 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС Решение № МО 9 – П/2018 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС

топ!
Дата на публикуване: 27/04/2018
Промяна: 27/04/2018
Размер: 348.77 КБ
Тегления: 179

ИП: „Създаване на нови насаждения от лавандула от 268 дка и закупуване на специализирана техника” в землището на с. Гара Орешец, общ. Димово.

Решение № МО 8 – П/2018 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС Решение № МО 8 – П/2018 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС

топ!
Дата на публикуване: 22/02/2018
Промяна: 22/02/2018
Размер: 326.43 КБ
Тегления: 234

Решение № МО 8 – П/2018 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, в т. ч. съвместната процедура по чл. 31 от ЗБР за инвестиционно предложение: „Реконструкция на съществуващ краварник за овчарник и изграждане на нов овчарник с обслужващи помещения и съоръжения” в имот с № 044060, землище на с. Горно Озирово, общ. Вършец, с възложител: „Алпико Агро го” ЕООД.

Решение № МО 7 – П/2018 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС Решение № МО 7 – П/2018 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС

топ!
Дата на публикуване: 22/02/2018
Промяна: 22/02/2018
Размер: 372.85 КБ
Тегления: 246

Решение № МО 7 – П/2018 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, в т. ч. съвместната процедура по чл. 31 от ЗБР за инвестиционно предложение: „Разширение на дейностите на съществуваща площадка за дейности с отпадъци, като се добави дейност по предварително третиране – разглобяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО)” в поземлен имот с идентификатор 10971.409.16 по КК и КР на гр. Видин, с възложител: „ЕКОРЕК“ ООД.

Решение № МО 6 – П/2018 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС Решение № МО 6 – П/2018 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС

топ!
Дата на публикуване: 20/02/2018
Промяна: 20/02/2018
Размер: 361.32 КБ
Тегления: 232

Решение № МО 6 – П/2018 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, в т. ч. съвместната процедура по чл. 31 от ЗБР за инвестиционно предложение: „Селскостопанска сграда за отглеждане на животини и преустройство на съществуваща постройка за административно-битова сграда” в УПИ І-705, кв. 30 по плана на с. Василовци, общ. Брусарци

Решение № МО 5 – П/2018 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС Решение № МО 5 – П/2018 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС

топ!
Дата на публикуване: 20/02/2018
Промяна: 20/02/2018
Размер: 318.03 КБ
Тегления: 243

Решение № МО 5 – П/2018 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, в т. ч. съвместната процедура по чл. 31 от ЗБР за инвестиционно предложение: „Изграждане на овцеферма за 500 бр. овце майки” в имот с № 014304, землище на с. Железна с ЕКАТТЕ 29115, общ. Чипровци.

Решение № МО 4 – П/2018 г. за прекратяване на административното производство Решение № МО 4 – П/2018 г. за прекратяване на административното производство

топ!
Дата на публикуване: 16/02/2018
Промяна: 16/02/2018
Размер: 213.73 КБ
Тегления: 282

Решение № МО 4 – П/2018 г. за прекратяване на административното производство по внесеното с вх. № 3319 от 16.08.2017 г. уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на Завод за производство на части за автомобили” на производствената площадка на завод „Вида Стил” АД, гр. Видин на „ЕмЖеИ Кутие България” ЕООД

Решение № МО 3 – П/2018 г. за прекратяване  на производство на осн. чл. 56, ал. 1 от АПК  Решение № МО 3 – П/2018 г. за прекратяване на производство на осн. чл. 56, ал. 1 от АПК

топ!
Дата на публикуване: 16/02/2018
Промяна: 16/02/2018
Размер: 147.68 КБ
Тегления: 249

Решение № МО 3 – П/2018 г. за прекратяване на процедура по разглеждане на уведомление за инвестиционно предложение „Възстановяване на цех ПВВ за производство на патрони и КИС (контролно изпитателна станция)“ и „Рехабилитация на вътрешнозаводската инженерна инфраструктура“ в поземлен имот с № 001424 в землището на с. Горни Лом, общ. Чупрене, с възложител: „Миджур Манеджмънт Кънстракшан“ ЕООД.

Решение № МО 2 – П/2018 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава VI от ЗООС Решение № МО 2 – П/2018 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава VI от ЗООС

топ!
Дата на публикуване: 15/02/2018
Промяна: 15/02/2018
Размер: 440.65 КБ
Тегления: 240

Инвестиционно предложение: „Създаване на 156,97 дка трайни насаждения” в землището на с. Флорентин, общ. Ново село.

Решение № МО 1 – П/2018 г. за прекратяване на процедурата Решение № МО 1 – П/2018 г. за прекратяване на процедурата

топ!
Дата на публикуване: 11/01/2018
Промяна: 11/01/2018
Размер: 731.22 КБ
Тегления: 286

Инвестиционно предложение: „Изземване и добив на динамични наносни отложения – инертни материали (чакъл и пясък) по течението на р. Огоста и чашката на яз. Огоста в землището на с. Горно Церовене, общ. Монтана” на „ИХТИС 33” ЕООД.

Решение № МО 6 - П/2017 г.  за прекратяване на процедура Решение № МО 6 - П/2017 г. за прекратяване на процедура

топ!
Дата на публикуване: 29/11/2017
Промяна: 29/11/2017
Размер: 373.29 КБ
Тегления: 296

Инвестиционно предложение на община Вълчедръм за: „Водовземане на подземни води от 1 брой нов тръбен кладенец за питейно-битово водоснабдяване на с. Мокреш” в поземлен имот № 500.250 по картата на с. Мокреш

Решение № МО 5 – П/2017 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС Решение № МО 5 – П/2017 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС

топ!
Дата на публикуване: 21/09/2017
Промяна: 21/09/2017
Размер: 27.75 КБ
Тегления: 317

На основание чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана информира за издадено Решение № МО 5 – П/2017 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, в т. ч. и съвместената процедура по чл. 31 от ЗБР за инвестиционно предложение : „Ваканционно селище” в поземлен имот (ПИ) с № 111010, землище на с. Бързия с ЕКАТТЕ 07510, общ. Берковица, с възложител: „Дива Бука” ООД

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 Следваща > Край >>
Страница 1 от 6

life2016

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

placeholder