ЕО и ОВОС

 

 

 

Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

Превантивен инструмент за идентифициране на евентуалните въздействия върху околната среда и човешкото здраве от строителството и експлоатацията на инвестиционните предложения във всички отрасли на икономиката и развитието на инфраструктурата, на ранния етап от тяхното проучване и разработване, преди да е взето решение за реализацията им на конкретно място при съответната технология, начин на строителство и др.

Екологична оценка

Превантивен инструмент за оценяване на евентуалните значителни въздействия върху околната среда в резултат от прилагането на планове и програми от национално, регионално и местно равнище, които са в процес на изготвяне.

Съобщение

С Постановление № 26 от 09.02.2016 г. на Министерски съвет са направени изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), приета с ПМС № 59 от 2003 г. и в Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО), приета с ПМС № 139 от 2004 г. Определен е реда за одобряване на инвестиционни предложения за изграждане на нови и планирани изменения или разширения в съществуващо предприятие/съоръжение с нисък и висок рисков потенциал чрез процедурата по ОВОС. Въведени са нови образци на заявления. Вижте още...

Изменение на правилника за ЕЕС

Със Заповед № 223/06.04.2015 г. на министъра на околната среда и водите е утвърден Правилник за изменение и допълнение (ПИД) на Правилника за функциите, задачите и състава на експертните екологични съвети (ЕЕС) към Регионалните инспекции по околна среда и водите, приет на Колегиум на Министерство на околната среда и водите на 09.03.2015 г.
С ПИД се въвеждат нови механизми за избор и участие на представители на неправителствени организации и експерти с определена компетентност или специалисти по планове и програми в заседанията на ЕЕС.

Правилник за функциите, задачите и състава на експертните екологични съвети (ЕЕС) към РИОСВ, (Правилникът е приет на Колегиум на МОСВ на 28.05.2013 г. и е утвърден със Заповед № РД-467/28.05.2013 г.) на министъра на околната среда и водите
Правилник за изменение и допълнение на Правилника за функциите, задачите и състава на експретните екологични съвети към РИОСВ, приета на Колегиум на МОСВ на 09.03.2015 г., утвърден със Заповед №РД- 223/06.04.2015 г. на министъра на околната среда и водите

 

Категории

Регистри ОВОС и ЕО

Регистри ОВОС и ЕО ( 7 Файла )

Ново! Публичен регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС ,съгласно чл. 102 от ЗООС и чл.3, ал.1 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Ново! Публичен регистър с данни за извършване на процедурите по ЕО, съгласно чл. 102 от ЗООС и чл.7, ал.1 на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Решение № MO 26 - П/2016 г. за прекратяване на процеудра по ОВОС Решение № MO 26 - П/2016 г. за прекратяване на процеудра по ОВОС

Дата на публикуване: 29/07/2016
Промяна: 29/07/2016
Размер: 91.62 КБ
Тегления: 2
Документа е променян/обновяван от потребител и е недостъпен към момента.

life2016

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

placeholder