Предстоящи обществени обсъждания

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Обществено обсъждане на Доклад за ОВОС за ИП с възложител "Монбат" АД, гр. Монтана Обществено обсъждане на Доклад за ОВОС за ИП с възложител "Монбат" АД, гр. Монтана

топ!
Дата на публикуване: 23/08/2018
Промяна: 23/08/2018
Размер: 14.67 КБ
Тегления: 220

Обществено обсъждане на Доклад за ОВОС за инвестиционно предложение „Комплексен проект за инвестиционна инициатива за модернизация на инсталацията за производство на оловно киселинни акумулаторни батерии /ИПОКАкБ/ и инсталацията за рециклиране на батерии /ИРБ/ˮ, разположени на производствената площадка на „МОНБАТˮ АД в гр. Монтана.

На основание чл. 17, ал. 1, т. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) в РИОСВ – Монтана е получено уведомление от „МОНБАТ“ АД за организирана среща за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда (доклад за ОВОС) за инвестиционно предложение „Комплексен проект за инвестиционна инициатива за модернизация на инсталацията за производство на оловно киселинни акумулаторни батерии /ИПОКАкБ/ и инсталацията за рециклиране на батерии /ИРБ/ˮ, разположени на производствената площадка на „МОНБАТˮ АД в гр. Монтана.

Срещата ще се проведе на 09.10.2018 г., от 11:00 часа в сградата на Община Монтана, гр. Монтата, ул. „Извора“ № 1.

Докладът за ОВОС и приложенията към него са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа в Община Монтана и РИОСВ – Монтана (гр. Монтана, ул. „Юлиус Ирасек“ № 4, ет. 3).

Писмени становища могат да се предоставят на горепосочените места или на срещата за обществено обсъждане.

На основание чл. 17, ал. 11 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ – Монтана осигурява обществен достъп до документацията и становищата по чл. 18, ал. 1, т. 1 - 4 от горецитираната наредба за преглед на място в инспекцията до насрочване на заседанието на РЕЕС, а след това по общия ред на Закона за достъп до обществена информация.

Обществено обсъждане на ДОВОС за ИП:  Кариера в концесионна площ „Езерото” Обществено обсъждане на ДОВОС за ИП: Кариера в концесионна площ „Езерото”

топ!
Дата на публикуване: 19/09/2017
Промяна: 19/09/2017
Размер: Празно
Тегления: 508

На основание чл. 17, ал. 1, т. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) в РИОСВ - Монтана е получено уведомление от „Пътинженеринг - М” АД за организирана среща за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение „Изграждане на кариера за добив на строителни материали в концесионна площ „Езерото” (728,4 дка), разположена в землищата на с. Мартиново и гр. Чипровци, общ. Чипровци, обл. Монтана”.

Срещите ще се проведат на 20.10.2017 г., от 14:00 часа, в сградата на кметство Мартиново на ул. „Трета“ № 14 в с. Мартиново, и от 16:00 часа в сградата на община Чипровци (голяма зала, ет. 3), бул. Петър Парчевич“ № 45, гр. Чипровци.

Докладът за ОВОС и приложенията към него, в т.ч. ДОСВ е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 09 до 16 часа в община Чипровци, кметство Мартиново и РИОСВ - Монтана.

Писмени становища могат да се предоставят на горепосочените места или на срещата за обществено обсъждане.

На основание чл. 17, ал. 11 от НУРИОВОС, РИОСВ – Монтана осигурява обществен достъп до документацията и становищата по чл. 18, ал. 1, т. 1 ÷ 4 от горецитираната наредба за преглед на място в инспекцията (всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.00 ч.). до насрочване на заседанието на РЕЕС, а след това по общия ред на Закона за достъп до обществена информация.

Обществено обсъждане на ДОВОС за ИП "Изграждане на складова база за минерални торове в гр. Лом" Обществено обсъждане на ДОВОС за ИП "Изграждане на складова база за минерални торове в гр. Лом"

топ!
Дата на публикуване: 13/09/2017
Промяна: 13/09/2017
Размер: 13.32 КБ
Тегления: 527

На основание чл. 17, ал. 1, т. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) в РИОСВ - Монтана е получено уведомление от Айкон” ЕООД за организирана среща за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение „Изграждане на складова база за минерални торове в ПИ 44238.507.215, гр. Лом”

Срещата ще се проведе на 13.10.2017 г., от 08:30 часа в Голяма зала на Общински пазар, етаж 2 в гр. Лом с адрес: 3600, гр. Лом, ул. „Георги Манафски“ №19.

Докладът за ОВОС и приложенията към него, в т.ч. оценката и информацията по чл. 99б, ал. 1 от ЗООС, е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 09 до 17 часа в община Лом (3600, гр. Лом, ул. „Дунавска“ №12) и на интернет адреса на РИОСВ Монтана: www.riosv-montana.com.

Писмени становища могат да се предоставят на горепосочените места и адреса на възложителя или на срещата за обществено обсъждане.

На основание чл. 17, ал. 11 от НУРИОВОС, РИОСВ – Монтана осигурява обществен достъп до документацията и становищата по чл. 18, ал. 1, т. 1 ÷ 4 от горецитираната наредба за преглед на място в инспекцията (всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.00 ч.). до насрочване на заседанието на РЕЕС, а след това по общия ред на Закона за достъп до обществена информация.

Обществено обсъждане на доклад за ОВОС за ИП ”Участък за фосфатиране към "ЕМКО" ЕООД, гр. Монтана Обществено обсъждане на доклад за ОВОС за ИП ”Участък за фосфатиране към "ЕМКО" ЕООД, гр. Монтана

топ!
Дата на публикуване: 19/05/2016
Промяна: 19/05/2016
Размер: 28 КБ
Тегления: 747

На основание чл. 17, ал. 1, т. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) в РИОСВ - Монтана е получено уведомление от „ЕМКО” ЕООД, гр. Монтана за организирана среща за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение ”Участък за фосфатиране към ЕМКО ЕООД в поземлен имот с идентификатор 48489.5.379 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана”.

Общественото обсъждане ще се проведе на 21.06.2016 г. от 11.00 часа, в малка зала на Младежки дом, гр. Монтана.

Докладът по ОВОС и приложенията към него са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 08.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.30 ч. в стая 314 на община Монтана, ет. 3, ул.“Извора“ № 1, гр. Монтана.

На основание чл. 17, ал. 11 от НУРИОВОС, РИОСВ – Монтана осигурява обществен достъп до документацията и становищата по чл. 18, ал. 1, т. 1 ÷ 4 от горецитираната наредба за преглед на място в инспекцията (всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.00 ч.). до насрочване на заседанието на РЕЕС, а след това по общия ред на Закона за достъп до обществена информация.

Обществено обсъждане на ДОВОС за ИП "Изграждане на НХРАО" Обществено обсъждане на ДОВОС за ИП "Изграждане на НХРАО"

топ!
Дата на публикуване: 21/04/2015
Промяна: 21/04/2015
Размер: 69.29 КБ
Тегления: 985

Обществено обсъждане на доклад за ОВОС за ИП  за "Изграждане на Национално хранилище за погребване на ниско и средно активни отпадъци"

Обществено обсъждане на ДОВОС и приложен към него ДОСВ Обществено обсъждане на ДОВОС и приложен към него ДОСВ

топ!
Дата на публикуване: 27/10/2014
Промяна: 27/10/2014
Размер: 106.5 КБ
Тегления: 1093

Организирани срещи за обществено обсъждане на ДОВОС и приложен към него ДОСВ на инвестиционно предложение „Разработване на находище на строителни материали – варовици – „Лома - 1” в землищата на с. Яньовец, общ. Димово и с. Плешивец, община Ружинци, обл. Видин

Срещите за общественото обсъждане ще се проведат, както следва:

      дата             час       община      кметство      място на обществено обсъждане
18.11.2014 г. 14,00 ч.  Община Димово зас. зала на Община Димово, ІІ-ри етаж, стая № 11
19.11.2014 г. 9,30 ч.    Община Ружинци в салона на читалище „Христо Ботев”, с. Ружинци
19.11.2014 г. 11,30 ч.   Кметство с. Яньовец в сградата на кметство с. Яньовец
19.11.2014 г. 13,30 ч.  Кметство с. Плешивец в сградата на кметство с. Плешивец

 

Обществено обсъждане на доклад за ОВОС за ИП Обществено обсъждане на доклад за ОВОС за ИП

топ!
Дата на публикуване: 02/09/2013
Промяна: 02/09/2013
Размер: 26 КБ
Тегления: 1410

”Изграждане на цех за производство на цинк от цинкова пепел” – гр. Монтана

 

Обществено обсъждане на доклад за ОВОС за ИП Обществено обсъждане на доклад за ОВОС за ИП

топ!
Дата на публикуване: 06/06/2013
Промяна: 06/06/2013
Размер: 27 КБ
Тегления: 1730

”Изграждане на инсталация за оползотворяване на
излезли от употреба автомобилни гуми, чрез нискотемпературна пиролиза – имот № 10917.511.198 в Западна промишлена зона /ЗПЗ/, община Видин, област Видин”
 

Обществено обсъждане на доклад за ОВОС на ИП Обществено обсъждане на доклад за ОВОС на ИП

топ!
Дата на публикуване: 02/11/2012
Промяна: 02/11/2012
Размер: 26.5 КБ
Тегления: 1392

”Добив на подземни богатства пясък и чакъл (речна баластра) от находище „Шугла – север, юг” в землището на с. Долно Белотинци, общ. Монтана, обл. Монтана”

Обществено обсъждане на доклад за ОВОС за ИП Обществено обсъждане на доклад за ОВОС за ИП

топ!
Дата на публикуване: 20/02/2012
Промяна: 20/02/2012
Размер: 25.5 КБ
Тегления: 1579

Организирана среща за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение ”Изграждане на ветроенергиен парк (ВЕП) и
подстанция в землището на село Големаново, община Кула, област Видин”

 

Обществено обсъждане на доклад за ОВОС за ИП Обществено обсъждане на доклад за ОВОС за ИП

топ!
Дата на публикуване: 09/09/2011
Промяна: 09/09/2011
Размер: 22.5 КБ
Тегления: 1562

Организирана среща за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение „Добив и преработка на диабази и гранодиорити до трошен камък /фракции/ за строителни материали от находище “лещака”, землище на с. раковица, общ. макреш, обл. видин”

Обществено обсъждане на доклад за ОВОС за ИП Обществено обсъждане на доклад за ОВОС за ИП

топ!
Дата на публикуване: 09/09/2011
Промяна: 09/09/2011
Размер: 22.5 КБ
Тегления: 1538

Организирана среща за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на вилни селища в поземлени имоти №№ 104001, 104021, 104004,104005 и 104006 от землището на с. кутово, общ. гр. Видин”

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

placeholder