Съобщения за постъпили уведомления за ИП

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Съобщение по чл. 95, ал.1 от ЗООС от 09.08.2019 г. Съобщение по чл. 95, ал.1 от ЗООС от 09.08.2019 г.

Дата на публикуване: 09/08/2019
Промяна: 09/08/2019
Размер: 11.55 КБ
Тегления: 6

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило от „БОБИ ЛВ“ ЕООД, уведомление за инвестиционно предложение „Създаване на рибно стопанство за пъстърва” в ПИ с планоснимачни номера 2 и 3 по плана на с. Палилула, общ. Бойчиновци, обл. Монтана.

Съобщение по чл. 95, ал. 1 от  ЗООС от 07.08.2019 г. Съобщение по чл. 95, ал. 1 от ЗООС от 07.08.2019 г.

Дата на публикуване: 07/08/2019
Промяна: 07/08/2019
Размер: 11.63 КБ
Тегления: 10

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило от „Екоагрострой“ АД, уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на пресевна инсталация с помощни сгради и съоръжения“ в ПИ с идентификатор 55258.15.20 по КК и КР, землище на с. Палилула, общ. Бойчиновци, обл. Монтана.

Съобщение по чл. 95, ал. 1 от  ЗООС от 05.08.2019 г. Съобщение по чл. 95, ал. 1 от ЗООС от 05.08.2019 г.

Дата на публикуване: 05/08/2019
Промяна: 05/08/2019
Размер: 11.63 КБ
Тегления: 9

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило от „ВИДИРА – БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, уведомление за инвестиционно предложение: „Осъществяване на дейност по рециклиране на неопасни пластмасови отпадъци с код R3 по Приложение № 2 към § 1, т. 13 от ЗУО“. в ПИ с идентификатор 03928.514.88.11.2 по КК и КР на гр. Берковица.

Съобщение по чл. 95, ал. 1 от ЗООС от 26.07.2019 г. Съобщение по чл. 95, ал. 1 от ЗООС от 26.07.2019 г.

Дата на публикуване: 26/07/2019
Промяна: 26/07/2019
Размер: 11.63 КБ
Тегления: 8

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило от „МОНБАТ“ АД, уведомление за инвестиционно предложение: „Промяна в параметрите на инвестиционно предложение, за което е издадено Решение по ОВОС № МО 1-7/2018 г.” на производствената площадка на „МОНБАТ“ АД в СЗП, гр. Монтана.

Съобщение по чл. 95, ал.1 от ЗООС от 26.07.2019 г. Съобщение по чл. 95, ал.1 от ЗООС от 26.07.2019 г.

Дата на публикуване: 26/07/2019
Промяна: 26/07/2019
Размер: 12.01 КБ
Тегления: 14

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило от Община Видин, уведомление за инвестиционно предложение „Закриване и рекултивация на депо за строителни отпадъци” в ПИ с идентификатор 10971.510.714 по кадастралната карта (КК) и кадастралните регистри (КР) на гр. Видин.

Съобщение по чл. 95, ал.1 от ЗООС от 25.07.2019 г. Съобщение по чл. 95, ал.1 от ЗООС от 25.07.2019 г.

Дата на публикуване: 25/07/2019
Промяна: 25/07/2019
Размер: 12.26 КБ
Тегления: 16

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС, посл. изменение ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно предложение: „Отглеждане на риба“ в поземлен имот с идентификатор 48489.25.582 по кадастралната карта (КК) и кадастралните регистри (КР) на гр. Монтана, с възложител: „Балкан Транс Туринг“ ЕООД.

Съобщение по чл. 95, ал.1 от ЗООС от 08.07.2019 г. Съобщение по чл. 95, ал.1 от ЗООС от 08.07.2019 г.

Дата на публикуване: 08/07/2019
Промяна: 08/07/2019
Размер: 11.91 КБ
Тегления: 28

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило от „КЕС-крум борисов” еоод, уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на тръбен кладенец за техническо водоснабдяване (други цели) на авторемонтна работилница за гумиˮ в поземлен имот с идентификатор 10971.81.115 по КК и КР на гр. Видин.

 

Съобщение по чл. 95, ал.1 от ЗООС от 03.07.2019 г. Съобщение по чл. 95, ал.1 от ЗООС от 03.07.2019 г.

Дата на публикуване: 03/07/2019
Промяна: 03/07/2019
Размер: 11.67 КБ
Тегления: 33

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило от „СКМ ГРУП“ ЕАД, уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на площадката за разполагане и функциониране на инсталация за сепариране на неопасни отпадъци, с включено временно съхранение на отпадък с код 19 12 04 – пластмаса и каучук“ в поземлен имот с идентификатор 10971.162.1 по КК и КР на гр. Видин.

Съобщение за ИП от 20.06.2019 г. Съобщение за ИП от 20.06.2019 г.

Дата на публикуване: 20/06/2019
Промяна: 20/06/2019
Размер: 12.4 КБ
Тегления: 50

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ – Монтана информира за постъпило уведомление за инвестиционно предложение: „Поставяемо съоръжение – Павилион за преработка и търговия на едро с мляко и млечни продуктиˮ в поземлен имот с № 500001, землището на с. Балювица, общ. Берковица, с възложител: ЕТ „Пепинка герасимова – гълъбˮ.

Съобщение за ИП от 14.06.2019 г. Съобщение за ИП от 14.06.2019 г.

Дата на публикуване: 14/06/2019
Промяна: 14/06/2019
Размер: 12.46 КБ
Тегления: 60

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ – Монтана информира за постъпило уведомление за инвестиционно предложение: „Добив на подземни води за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване и водоснабдяване за други цели от един брой тръбен кладенецˮ в ПИ с идентификатор 10971.47.21 по КК и КР на гр. Видин, с възложител: „Фрукт - Нˮ ЕООД.

Съобщение за ИП от 12.06.2019 г. Съобщение за ИП от 12.06.2019 г.

Дата на публикуване: 12/06/2019
Промяна: 12/06/2019
Размер: 12.52 КБ
Тегления: 61

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ – Монтана информира за постъпило уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на сондажен тръбен кладенец за добив на подземни води за промишлено и самостоятелно питейно-битово водоснабдяване на производствено предприятиеˮ в поземлен имот с идентификатор 24431.35.9 по КК и КР на с. Дъбравка, общ. Белоградчик, с възложител: СД „Лаф-Велизаров и сие”.

 

Съобщение за ИП от 11.06.2019 г. Съобщение за ИП от 11.06.2019 г.

Дата на публикуване: 11/06/2019
Промяна: 11/06/2019
Размер: 12.39 КБ
Тегления: 74

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ – Монтана информира за постъпило уведомление за инвестиционно предложение: „Изземване и добив на динамични наносни отложения – инертни материали (чакъл и пясък) по течението на р. Огоста и чашката на яз. Огостаˮ в землището на с. Горно Церовене, общ. Монтана, с възложител: „Ихтис 33ˮ ООД.

Съобщение за ИП по чл. 95, ал. 1 от ЗООС от 03.06.2019 г. Съобщение за ИП по чл. 95, ал. 1 от ЗООС от 03.06.2019 г.

Дата на публикуване: 03/06/2019
Промяна: 03/06/2019
Размер: 12.16 КБ
Тегления: 80

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС, посл. изменение ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно предложение: „Мини мандра“ в имот с № 010002, землище на с. Крива бара, общ Брусарци, с възложител: Е.Ч.

Съобщение за ИП по чл.95, ал. 1 от ЗООС от 30.05.2019 г. Съобщение за ИП по чл.95, ал. 1 от ЗООС от 30.05.2019 г.

Дата на публикуване: 30/05/2019
Промяна: 30/05/2019
Размер: 12.44 КБ
Тегления: 85

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ – Монтана информира за постъпило уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на битови помещения и преустройство с пристройка към производствен цех” в ПИ с идентификатор 51665.25.291 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Николово, общ. Монтана, с възложител: „Видекс инженерингˮ ЕАД.

Съобщение за ИП по чл.95, ал. 1 от ЗООС от 16.05.2019 г. Съобщение за ИП по чл.95, ал. 1 от ЗООС от 16.05.2019 г.

Дата на публикуване: 16/05/2019
Промяна: 16/05/2019
Размер: 11.5 КБ
Тегления: 86

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило от „БИО ЕМ ДИ“ ЕООД, уведомление за инвестиционно предложение: „Винарска изба с капацитет до 100 хл”. в ПИ с идентификатор 03928.514.37 по КК и КР на гр. Берковица

<< Начало < Предишна 1 2 Следваща > Край >>
Страница 1 от 2

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията