Съобщения за постъпили уведомления за ИП

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Съобщение за ИП от 14.06.2019 г. Съобщение за ИП от 14.06.2019 г.

нов!
Дата на публикуване: 14/06/2019
Промяна: 14/06/2019
Размер: 12.46 КБ
Тегления: 2

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ – Монтана информира за постъпило уведомление за инвестиционно предложение: „Добив на подземни води за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване и водоснабдяване за други цели от един брой тръбен кладенецˮ в ПИ с идентификатор 10971.47.21 по КК и КР на гр. Видин, с възложител: „Фрукт - Нˮ ЕООД.

Съобщение за ИП от 12.06.2019 г. Съобщение за ИП от 12.06.2019 г.

Дата на публикуване: 12/06/2019
Промяна: 12/06/2019
Размер: 12.52 КБ
Тегления: 3

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ – Монтана информира за постъпило уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на сондажен тръбен кладенец за добив на подземни води за промишлено и самостоятелно питейно-битово водоснабдяване на производствено предприятиеˮ в поземлен имот с идентификатор 24431.35.9 по КК и КР на с. Дъбравка, общ. Белоградчик, с възложител: СД „Лаф-Велизаров и сие”.

 

Съобщение за ИП от 11.06.2019 г. Съобщение за ИП от 11.06.2019 г.

Дата на публикуване: 11/06/2019
Промяна: 11/06/2019
Размер: 12.39 КБ
Тегления: 6

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ – Монтана информира за постъпило уведомление за инвестиционно предложение: „Изземване и добив на динамични наносни отложения – инертни материали (чакъл и пясък) по течението на р. Огоста и чашката на яз. Огостаˮ в землището на с. Горно Церовене, общ. Монтана, с възложител: „Ихтис 33ˮ ООД.

Съобщение за ИП по чл. 95, ал. 1 от ЗООС от 03.06.2019 г. Съобщение за ИП по чл. 95, ал. 1 от ЗООС от 03.06.2019 г.

Дата на публикуване: 03/06/2019
Промяна: 03/06/2019
Размер: 12.16 КБ
Тегления: 18

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС, посл. изменение ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно предложение: „Мини мандра“ в имот с № 010002, землище на с. Крива бара, общ Брусарци, с възложител: Е.Ч.

Съобщение за ИП по чл.95, ал. 1 от ЗООС от 30.05.2019 г. Съобщение за ИП по чл.95, ал. 1 от ЗООС от 30.05.2019 г.

Дата на публикуване: 30/05/2019
Промяна: 30/05/2019
Размер: 12.44 КБ
Тегления: 28

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ – Монтана информира за постъпило уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на битови помещения и преустройство с пристройка към производствен цех” в ПИ с идентификатор 51665.25.291 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Николово, общ. Монтана, с възложител: „Видекс инженерингˮ ЕАД.

Съобщение за ИП по чл.95, ал. 1 от ЗООС от 16.05.2019 г. Съобщение за ИП по чл.95, ал. 1 от ЗООС от 16.05.2019 г.

Дата на публикуване: 16/05/2019
Промяна: 16/05/2019
Размер: 11.5 КБ
Тегления: 26

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило от „БИО ЕМ ДИ“ ЕООД, уведомление за инвестиционно предложение: „Винарска изба с капацитет до 100 хл”. в ПИ с идентификатор 03928.514.37 по КК и КР на гр. Берковица

Съобщение за уведомление за ИП от 22.04.2019 г. Съобщение за уведомление за ИП от 22.04.2019 г.

Дата на публикуване: 22/04/2019
Промяна: 22/04/2019
Размер: 13.21 КБ
Тегления: 34

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило от Надежда Ангелова уведомление за инвестиционно предложение: „Ваканционно селище, СПА център, медицински център, басейн, гаражи и магазинˮ в ПИ с идентификатор 12961.40.33 по КККР на гр. Вършец

Съобщение за уведомление за ИП от 15.03.2019 г. Съобщение за уведомление за ИП от 15.03.2019 г.

Дата на публикуване: 15/03/2019
Промяна: 15/03/2019
Размер: 13.26 КБ
Тегления: 55

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС, посл. изменение ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно предложение: „Производствено хале за горещо пресоване на стоманени детайлиˮ в поземлен имот с идетификатор 48489.5.237 по кадастралната карта на гр. Монтана, УПИ II, кв. 5, Стара промишлена зона (СПЗ), по плана на гр. Монтана, с възложител: „ЕМКОˮ ООД.

Съобщение за уведомление  за ИП от 14.03.2019 г. Съобщение за уведомление за ИП от 14.03.2019 г.

Дата на публикуване: 14/03/2019
Промяна: 14/03/2019
Размер: 12.2 КБ
Тегления: 51

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС, посл. изменение ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на ферма за отглеждане на риба в садки” в язовир „Божурица“, землище на с. Милчина Лъка, м. Дисаги, общ. Грамада, с възложител: „Фиш Хаус Люас“ ООД.

Съобщение за уведомление за ИП от  12.03.2019 г. - 3 Съобщение за уведомление за ИП от 12.03.2019 г. - 3

Дата на публикуване: 12/03/2019
Промяна: 12/03/2019
Размер: 12.31 КБ
Тегления: 53

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ – Монтана информира за постъпило уведомление за инвестиционно предложение: „Обект за търговия с млечни продукти и преработка на мляко” в ПИ с идентификатор 15998.80.144 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Гомотарци, общ. Видин.

12.03.2019 г.

Съобщение за уведомление за ИП от 12.03.2019 г. - 2 Съобщение за уведомление за ИП от 12.03.2019 г. - 2

Дата на публикуване: 12/03/2019
Промяна: 12/03/2019
Размер: 12.36 КБ
Тегления: 58

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ – Монтана информира за постъпило уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на винарна” в ПИ с идентификатор 03201.130.18 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Безденица, общ. Монтана, с възложител: „Агротранс - Монтанаˮ ЕООД.

12.03.2019 г.

Съобщение за уведомление за ИП от 12.03.2019 г. Съобщение за уведомление за ИП от 12.03.2019 г.

Дата на публикуване: 12/03/2019
Промяна: 12/03/2019
Размер: 12.42 КБ
Тегления: 56

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС, посл. изменение ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.), РИОСВ – Монтана информира за постъпило уведомление за инвестиционно предложение: „Търговски, развлекателен и хотелски комплекс – дискотека и автомивка, заведение за хранене, сграда с магазини и хотелска част” в ПИ с идентификатор 10971.502.940 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин, с възложител: „Импулсˮ ООД.

Съобщение за уведомление за ИП от 11.03.2019 г. Съобщение за уведомление за ИП от 11.03.2019 г.

Дата на публикуване: 11/03/2019
Промяна: 11/03/2019
Размер: 13.16 КБ
Тегления: 56

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС, посл. изменение ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно предложение: „Магазин за хранителни и промишлени стоки „Т Маркет” с топла точка и зона за храненеˮ в УПИ V-943, кв. 64 по плана на гр. Видин с възложител: „Атанас Пламенов – 2016ˮ ЕООД.

Съобщение за ИП от 15.02.2019 г. Съобщение за ИП от 15.02.2019 г.

Дата на публикуване: 15/02/2019
Промяна: 15/02/2019
Размер: 12.15 КБ
Тегления: 78

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС, посл. изменение ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно предложение: „Система за капково напояване на насаждения от боровинки“ в землището на с. Чупрене, общ. Чупрене, с възложител: ЗП К. А.

Съобщение за ИП от 06.02.2019 г. Съобщение за ИП от 06.02.2019 г.

Дата на публикуване: 06/02/2019
Промяна: 06/02/2019
Размер: 12.36 КБ
Тегления: 83

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС, посл. изменение ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.), РИОСВ – Монтана информира за постъпило уведомление за инвестиционно предложение: „Модернизация на свинеферма с 540 свине-майки основно стадо и тяхното поголовие в гр. Дунавци”, в поземлен имот с идентификатор 24061.75.407 по кадастралната карта (КК) и кадастралните регистри (КР) на гр. Дунавци, с възложител: „АКМА ТРЕЙД ЛИМИТИД” ЕООД.

<< Начало < Предишна 1 2 Следваща > Край >>
Страница 1 от 2

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

placeholder