2019 година

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Решение № МО 17 – ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка Решение № МО 17 – ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

нов!
Дата на публикуване: 17/07/2019
Промяна: 17/07/2019
Размер: 652.24 КБ
Тегления: 1

Решение № МО 17 – ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Изменение на общ устройствен план (ОУП) на град Видин в обхвата на поземлен имот с идентификатор 10971.409.11 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин за промяна на предназначението на имота от „Перспективни зони за обслужващи дейностиˮ в „Предимно производствена дейностˮ, възложител: „СТЕФИˮ ЕООД

Решение № МО 16 – ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка Решение № МО 16 – ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

нов!
Дата на публикуване: 17/07/2019
Промяна: 17/07/2019
Размер: 432.58 КБ
Тегления: 0

Решение № МО 16 – ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Изменение на ОУП на град Видин в обхвата на поземлен имот с идентификатор 10971.87.29 по кадастралната карта (КК) и кадастралните регистри (КР) на гр. Видин, м. Алимана, с възложител: „Стефи“ ЕООД

Решение № МО 15 – ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка Решение № МО 15 – ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

Дата на публикуване: 02/07/2019
Промяна: 02/07/2019
Размер: 415.01 КБ
Тегления: 16

Решение № МО 15 – ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Изменение на ОУП на община Видин в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 00919.76.2 и 00919.76.25 по кадастралната карта (КК) и кадастралните регистри (КР) на с. Антимово, общ. Видин, с възложител: В.А.

Решение № МО 14 – ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка Решение № МО 14 – ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

Дата на публикуване: 02/07/2019
Промяна: 02/07/2019
Размер: 113.69 КБ
Тегления: 16

Решение № МО 14 – ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Изменение на ОУП на община Видин в обхвата на поземлен имот с идентификатор 00919.77.11 по кадастралната карта (КК) и кадастралните регистри (КР) на с. Антимово, общ. Видин

Решение № МО 13 – ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка Решение № МО 13 – ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

Дата на публикуване: 02/07/2019
Промяна: 02/07/2019
Размер: 415 КБ
Тегления: 14

Решение № МО 13 – ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Изменение на ОУП на община Видин в обхвата на поземлен имот с идентификатор 00919.76.54 по кадастралната карта (КК) и кадастралните регистри (КР) на с. Антимово, общ. Видин, с възложител: „Булнефт газ“ ЕООД.

Решение № МО 12 – ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка Решение № МО 12 – ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

Дата на публикуване: 14/06/2019
Промяна: 14/06/2019
Размер: 578.12 КБ
Тегления: 34

 Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор № 10971.47.21, по КК и КР на гр. Видин, местността Герена, община Видин, обл. Видин, възложител „Фрукт-Нˮ ЕООД.

Решение № МО 11 – ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка Решение № МО 11 – ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

Дата на публикуване: 12/06/2019
Промяна: 12/06/2019
Размер: 484.3 КБ
Тегления: 34

Изменение на ОУП на община Видин в обхвата на поземлен имот с идентификатор 32754.59.92, м. Инивото, землище с. Иново, общ. Видин, с възложител: „КВКЦ“ ЕООД.

Решение № МО 10 – ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка Решение № МО 10 – ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

Дата на публикуване: 14/05/2019
Промяна: 14/05/2019
Размер: 709.8 КБ
Тегления: 55

Подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване (ПУП – ПРЗ) в обхват ПИ с идентификатори 10971.201.2, 10971.201.3, 10971.201.525 по кадастралната карта (КК) и кадастралните регистри (КР) на гр. Видин, общ. Видин, обл. Видин, местност Кърлизите, възложител „СКМ ГРУП" ЕАД

Решение № МО 9 – ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка Решение № МО 9 – ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

Дата на публикуване: 14/05/2019
Промяна: 14/05/2019
Размер: 620.21 КБ
Тегления: 63

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПР и ПЗ) в обхват ПИ с идентификатор 10971.162.1 по КК и КР на гр. Видин, с възложител: „СКМ ГРУПˮ ЕАД

Решение № МО 8 – ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка Решение № МО 8 – ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

Дата на публикуване: 13/05/2019
Промяна: 13/05/2019
Размер: 456.58 КБ
Тегления: 50

Изменение на действащ ОУП на община Видин в частта на поземлен имот с идентификатор 57131.68.100, м. Блато, землище с. Покрайна, като територията, попадаща в имота се преотреди от „Съпътстващо транспортно изолационно озеленяване“ в „Обществено обслужващи функции“, с възложител: В. Л.

Решение № МО 7 – ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка Решение № МО 7 – ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

Дата на публикуване: 25/04/2019
Промяна: 25/04/2019
Размер: 359.45 КБ
Тегления: 56

 Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхват имот с идентификатор 10971.512.141 по КК и КР на гр. Видин, урегулиран в УПИ І „за общественообслужващи складови и производствени функцииˮ, к-с СПЗ, гр. Видин, с възложител: „Индустриална зона – Видинˮ ЕАД

Решение № МО 6 – ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка Решение № МО 6 – ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

Дата на публикуване: 23/04/2019
Промяна: 23/04/2019
Размер: 412.24 КБ
Тегления: 54

Парцеларен план за кабелно ел. захранване 20 kV и БКТП 20/0,4 kV за бетонов възел, находящ се в поземлен имот 918021 в землището на гр. Вълчедръм, общ. Вълчедръм, с възложител: ЕТ „Катерина – Георги Евденов“.

Решение № МО 5 – ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка Решение № МО 5 – ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

Дата на публикуване: 04/04/2019
Промяна: 04/04/2019
Размер: 575.86 КБ
Тегления: 67

 Изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Димово в обхват поземлен имот с идентификатор 21097.92.40 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Димово за промяна предназначението от устройствена зона „Земеделска зона с възможност за застрояване за неземеделски нужди (Сср)“ в устройствена зона „Комунално обслужване (Тсм)“ и Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) на поземлен имот с идентификатор 21097.92.40 по КККР на гр. Димово, общ. Димово, с възложител: Община Димово.

Решение № МО 4 – ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка Решение № МО 4 – ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

Дата на публикуване: 27/03/2019
Промяна: 27/03/2019
Размер: 418.23 КБ
Тегления: 67

 Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) на поземлен имот с идентификатор 63255.40.4 по кадастралната карта (КК) и кадастралните регистри (КР) на с. Ружинци, м. Песъка, общ. Ружинци, с обособяване на УПИ I „за общинско сметище за неопасни отпадъци“, с възложител: Община Ружинци.

Решение № МО 3 – ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка Решение № МО 3 – ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

Дата на публикуване: 21/02/2019
Промяна: 21/02/2019
Размер: 563.89 КБ
Тегления: 83

ПУП – ПП на елементи на техническата инфраструктура за обект „Изграждане на оптична свързаност за БС на Теленор 5557 в землището на с. Арчар, общ. Димово“, с възложител: „Теленор България“ ЕАД.

<< Начало < Предишна 1 2 Следваща > Край >>
Страница 1 от 2

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията