Регистри ОВОС и ЕО

Ново! Публичен регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС ,съгласно чл. 102 от ЗООС и чл.3, ал.1 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Ново! Публичен регистър с данни за извършване на процедурите по ЕО, съгласно чл. 102 от ЗООС и чл.7, ал.1 на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми


Няма документи в тази категория