Информация за околна среда

Информацията за околната среда е:

Достъпът до информация за околната среда се урежда в глава. ІІ на Закона за опазване на околната среда. От друга страна, за процедурата за достъп до обществена информация Законът за опазване на околната среда препраща към процедурата, уредена в глава ІІІ от Закона за достъп до обществена информация. Международноправният документ, който урежда достъпа до информация за околната среда, е Конвенцията за достъп до информация, участие на обществеността в процеса на взимане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда, известна още като Орхуска конвенция.
Предоставянето на наличната първична информация и наличната предварително обработена информация за околната среда се заплаща при условията и реда на Закона за достъп до обществена информация. Разходите по предоставяне на обществена информация се заплащат по нормативи, определени от министъра на финансите (Заповед №10 на МФ/10.01.2001 г.), като те не могат да надвишават материалните разходи по предоставянето (заплаща се стойността на услугата – ксерокопиране, разпечатка, запис на диск и т. н.). Когато е необходимо предоставянето на нарочно обработена информация, което означава, че е необходимо да се  направят например  допълнителни  измервания  на  място – извън  тези по мониторинга, които да се анализират, обобщят и представят, се сключва договор.
Информация за околната среда може да бъде намерена в интернет страниците на Министерство на околната среда и водите – www.moew.government.bg, на Изпълнителната агенция по околна среда - http://nfp-bg.eionet.eu.int, както и в страниците на териториалните структури на Министерството на  околната среда и водите - Регионалните инспекции по околната среда и водите (например на РИОСВ – Монтана адресът е - www.riosv-montana.com ), и на дирекциите на Националните паркове “Централен Балкан”, “Рила” и “Пирин”, Басейнови дирекции.

Процедура за предоставяне на достъп до обществена информация по постъпили заявления за достъп до обществена информация

Процедурата за предоставяне на достъп до информация за околната среда е уредена в глава ІІІ на Закон за достъп до обществена информация. За получаване на достъп до обществена информация се подава писмено заявление, което трябва да съдържа:

Процедура за предоставяне на информация за повторно ползване

Информация за повторно използване се предоставя след отправено писмено заявление или на електронната поща на РИОСВ - Монтана Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Когато искането е подадено по електронен път, решението за предоставяне или за отказ за предоставяне на информация за повторно използване също се изпраща по електронен път. В този случай потвърждаване на получаването на отговора не се изисква.

Исканията по се приемат, регистрират и разпределят по същия ред, указан по-горе. При предоставяне на информация за повторно използване се спазват условията, разписани в чл.41а, както и забраната по чл.41д от ЗДОИ.

Информацията за повторно използване се предоставя безплатно или след заплащане на такса, която не може да надхвърля материалните разходи по възпроизвеждането и предоставянето на информацията.

Бланка за достъп до информация

Заявленията за достъп до обществена информация подлежат на задължителна регистрация по реда, определен с Устройствения правилник на МОСВ.
След постъпване на заявленията за достъп до обществена информация те се разпределят към съответните дирекции/отдели в зависимост от характера на исканата информация. Срокът за разглеждане по постъпилите заявления е до 14 дни. Възможно е удължаване на срока в изрично изброените в закона случаи. За предоставянето или отказът от предоставянето на достъп до исканата информация се изготвя решение и се уведомява заявителя. Срокът, в който на заявителя се предоставя достъп до информация, следва да се посочи в решението, но не може да бъде по-кратък от 30 дни от датата на получаване на решението.
В българското законодателство е въведен принципът, че достъпът до налична информация е безплатен, но се заплащат разходите по предоставяне на информацията. Достъпът до обществена информация се предоставя след заплащане на определените разходи и представяне на платежен документ.
Такси по чл. 20 ЗДОИ (ДВ. Бр. 45/30.04.2002 г.) и Заповед № ЗМФ-1472/13.12.2011 г. на МФ:
• 1 брой дискета - 0,50 лв
• 1 брой CD – 0,50 лв
• DVD - 1 брой - 0,60 лв

• разпечатване А4 - 0,12 лв. за 1 стр.
• факс - 0,60 лв. за 1 стр.А4
• 1 брой видеокасета-3,25 лв
• 1 брой аудиокасета-1,15 лв
• писмена справка-1,59 лв.за 1стр.А4

Достъп до информация за околната среда може да бъде отказана в случаите, когато се иска:

Как да подадете заявление за достъп до информация в РИОСВ – Монтана?

В раздел “Административни услуги”, подраздел “Бланки” можете да намери образец на заявление за достъп до информация. Попълненото правилно заявление можете да изпратите или донесете лично на адрес гр. Монтана, ул. “Юлиус Ирасек” 4. Бланка за заявлението можете да получите и от гишето за административно обслужване на граждани в РИОСВ – Монтана.