Телефонен указател РИОСВ - Монтана

Печат
ПДФ

 

 

ДЕНИЦА СЛАВКОВА - ДИРЕКТОР  

тел. 096/300 960

 

Дирекция „Административни, финансови и правни дейности”

 Директор на дирекция АФПД - тел. 096/300 965

 Старши  юрисконсулт - тел. 096/300 561

 Главен експерт "Човешки ресурси и счетоводна дейност" - тел. 096/300 963

 Главен специалист – счетоводител, касиер - тел. 096/300 965

 Технически сътрудник - тел. 096/300 961

 

Дирекция  „Контрол на околната среда”

 Директор на дирекция  КОС - тел. 096/300 561

 Направление „Опазване чистотата на атмосферния въздух  и вредни физични фактори” - тел. 096/300 963

 Направление „Опазване на водите” - тел. 096/300 964

 Направление „Управление на отпадъците и опазване на почвите” - тел. 096/300 964

 Направление „Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването, екологична отговорност и доброволни ангажименти” – тел. 096/300 964

 

Дирекция  „Превантивна дейност”

 Директор на дирекция ПД – тел. 096/300 561

 Направление „Екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда” – тел. 096/300 964

 Направление „Биологично разнообразие, защитени територии и зони” - тел. 096/300 963

 Направление „Специализирани регистри” - тел. 096/300 963

 

 

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

placeholder