Конкурс за държавен служител - мл. експерт в дирекция "Превантивна дейност"

Печат
ПДФ

О Б Я В Л Е Н И Е

РИОСВ - Монтана на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД-334/13.11.2018 г. на Директора на РИОСВ – Монтана

ОБЯВЯВА КОНКУРС

ЗА РАБОТНО МЯСТО - ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ В СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА РИОСВ - МОНТАНА:

I. 1. За длъжността „Младши експерт” в дирекция „Превантивна дейност”, направление „Биологично разнообразие, защитени територии и зони” – 1 бр.

Изисквания към кандидата:

- образование – висше;

- образователна степен – професионален бакалавър;

- специалност – екология, биология, горско стопанство;

- професионален опит – не се изисква;

- работа с MS Office, електронна поща, Internet.

Описание на длъжността: Младшият експерт прилага нормативната уредба в областта на опазване на околната среда по отношение опазване на биоразнообразието, защитените територии и защитените зони от екологичната мрежа „Натура 2000“, защитени природни обекти, защитени лечебни растения и билки със специален статут на разпореждане и ползване. Осъществява превантивен, текущ и последващ контрол на територията на областите Монтана и Видин по прилагане изискванията на основния закон - Закон за опазване на околната среда, Закон за биологичното разнообразие, Закон за защитените територии, Закона за лечебните растения и подзаконовите им нормативни актове, както методиките, инструкциите, указанията и заповедите на министъра на околната среда и водите в тези области. Изпълнява произтичащите от законодателството задължения, детайлизирани в Правилника за устройството и дейността на РИОСВ.

Основна заплата за длъжността: не по ниска от 510 лв.

ІІ. Начин на провеждане на конкурса: тест и интервю.

ІІІ. Необходими документи: Заявление за участие в конкурса /Приложение № 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители/ - по образец; Декларация от лицето /по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДСл/. – по образец, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност; Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, автобиография – CV.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

След предварителен подбор по документи, кандидатите допълнително ще бъдат уведомени за датата и мястото на провеждане на конкурса. Списъците на допуснатите кандидати или други съобщения във връзка с конкурса ще бъдат обявявани на информационното табло в сградата на РИОСВ - Монтана, ул. “Юлиус Ирасек” № 4, ет. 3 и на интернет страницата на инспекцията: www.riosv-montana.com. Документите се подават на същия адрес - всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.00 ч. в деловодството на инспекцията, в срок - десет (10) дни от публикуване на обявата.

Обявата е публикувана на 23.11.2018 г. :

- Регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията;

- Интернет страницата на РИОСВ – Монтана (http://www.riosv-montana.com/);

- Специализиран сайт за работа (http://www.zaplata.bg/).

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията