Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжн. гл. експерт - напр. "Опазване на водите"

Печат
ПДФ

С П И С Ъ К

на допуснатите и недопуснатите кандидати

за длъжността: Главен експерт – дирекция „КОС”, направление „Опазване на водите“ в РИОСВ - Монтана

ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКА НА ПОДАДЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА СВОБОДНАТА ДЛЪЖНОСТ КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ:

1) Допуска до конкурс следните кандидати:

№ Име, презиме и фамилия

1. Росица Дончева Димова-Петрова

2. Мариана Асенова Киркова

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 19.02.2018 г. от 10:00 часа в сградата на РИОСВ-Монтана, ул. “Юлиус Ирасек” № 4.

2) НЕ допуска до конкурс следните кандидати:

№  Име, презиме и фамилия       Основание за недопускане

1. Илияна Петрова Трифонова    Не отговаря на изискването да притежава                                                                      специалност: екология или природни науки

Списък на нормативните актове, които трябва да се познават за теста:

- Закон за опазване на околната среда;

- Закон за водите;

- Правилник за устройството и дейността на РИОСВ;

- Закон за държавния служител;

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията