Конкурс за работно място - държавен служител в специализираната администрация на РИОСВ - Монтана

Печат
ПДФ

О Б Я В Л Е Н И Е

РИОСВ - Монтана на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД-403/28.12.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана

ОБЯВЯВА КОНКУРС

ЗА РАБОТНО МЯСТО - ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ В СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА РИОСВ - МОНТАНА:

I. 1. За длъжността „Главен експерт” в дирекция „Контрол на околната среда”, направление „Опазване на водите” – 1 бр.

Изисквания към кандидата:

- образование – висше;

- образователна степен – магистър;

- специалност – еколог, природни науки-биология;

- професионален опит – 4 години и/или III мл. ранг;

- работа с MS Office, електронна поща, Internet.

Описание на длъжността: Главният експерт прилага нормативната уредба в областта на опазване на околната среда по отношение опазване на водите, като компонент на околната среда. Осъществява превантивен, текущ и последващ контрол на територията на областите Монтана и Видин по прилагане изискванията на основния закон - Закон за опазване на околната среда и специалния закон - Закон за водите и подзаконовите нормативни актове към него, както методиките, инструкциите, указанията и заповедите на министъра на околната среда и водите в областа на опазване на водите. Събира и обработва информация, поддържа регистри и база данни. Изготва анализи и оценки. Носи пряка отговорност във връзка с прилагането на нормативните актове и предлаганите от него решения. Изпълнява произтичащите от законодателството задължения, детайлизирани в Правилника за устройството и дейността на РИОСВ.

Основна заплата за длъжността: не по ниска от 460 лв.

ІІ. Начин на провеждане на конкурса: тест и интервю.

ІІІ. Необходими документи: Заявление за участие в конкурса /Приложение № 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители/ - по образец; Декларация от лицето /по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДСл/. – по образец, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност; Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, автобиография – CV.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

След предварителен подбор по документи, кандидатите допълнително ще бъдат уведомени за датата и мястото на провеждане на конкурса. Списъците на допуснатите кандидати или други съобщения във връзка с конкурса ще бъдат обявявани на информационното табло в сградата на РИОСВ - Монтана, ул. “Юлиус Ирасек” № 4, ет. 3 и на интернет страницата на инспекцията: www.riosv-montana.com. Документите се подават на същия адрес - всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.00 ч. в деловодството на инспекцията, в срок – 14 (четиринадесет) дни от публикуване на обявата.

Обявата е публикувана на 28.12.2017 г. :

- Регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията;

- Интернет страницата на РИОСВ – Монтана (http://www.riosv-montana.com/);

- Специализиран сайт за работа (http://www.zaplata.bg/).

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията