СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: Ст. експерт – дирекция „ПД”

Печат
ПДФ

С П И С Ъ К

на допуснатите и недопуснатите кандидати

за длъжността: Старши експерт – дирекция „ПД”, направление „ЕО и ОВОС“, в РИОСВ - Монтана

ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКА НА ПОДАДЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА СВОБОДНАТА ДЛЪЖНОСТ КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ:

1) Допуска до конкурс следните кандидати:

№ Име, презиме и фамилия

1. Милена Цветанова Михалкова

2. Десислава Симеонова Николова

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 16.10.2017 г. от 10:00 часа в сградата на РИОСВ-Монтана, ул. “Юлиус Ирасек” № 4.

2) НЕ допуска до конкурс следните кандидати:

№ Име, презиме и фамилия      Основание за недопускане

1. Борислав Ваньов Маринов    Не притежава изискуемия минимален професионален опит.

Списък на нормативните актове, които трябва да се познават за теста:

- Закон за опазване на околната среда;

- Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси;

- Правилник за устройството и дейността на РИОСВ;

- Закон за държавния служител.

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията