Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: мл. експерт –"ОВ"

Печат
ПДФ

С П И С Ъ К

на допуснатите и недопуснатите кандидати

за длъжността: Младши експерт – дирекция „КОС”, направление „ОВ“, в РИОСВ - Монтана

ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКА НА ПОДАДЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА СВОБОДНАТА ДЛЪЖНОСТ КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ:

1) Допуска до конкурс следните кандидати:

№  Име, презиме и фамилия

1.  Мария Веселинова Стоянова

2.  Соня Тодорова Стоилова

3.  Мариана Асенова Киркова

4.  Милена Иванова Николова

5. Весислава Младенова Витанова - Тодорова

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 17.07.2017 г. от 11:30 часа в сградата на РИОСВ-Монтана, ул. “Юлиус Ирасек” № 4.

2) НЕ допуска до конкурс следните кандидати:

№  Име, презиме и фамилия                          Основание за недопускане

1.  Милена Валентинова Макавеева      -      Не отговаря на изискването да притежава специалност: еколог или технически науки.

Списък на нормативните актове, които трябва да се познават за теста:

- Закон за опазване на околната среда;

- Закон за водите;

- Правилник за устройството и дейността на РИОСВ;

- Закон за държавния служител.

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

placeholder