12
Юни
2018

Сигнал за мъртва риба в яз. „Мартиново“ провери РИОСВ – Монтана

Eксперти от РИОСВ - Монтана и Регионална лаборатория към ИАОС провериха сигнал за наличие на голямо количество мъртва риба в яз. „Мартиново”, с. Мартиново, общ. Чипровци. В присъствието на сигналоподателя е извършен оглед на района при опашката на язовира при вливане на р. Мартиновска Огоста. Забелязани са около 20 по-едри мъртви риби. Водите са били видимо бистри и е имало живи екземпляри. Не са констатирани мирис и оцветяване на водите на реката и язовира .

Взети са две водни проби от повърхностните води на яз.“ Мартиново“
и от река Мартиновска Огоста около 3 км над населеното място. Експресните резултати по показатели рН, електропроводимост и разтворен кислород са характерни за водите на язовира и реката, и съответстват на нормите, разписани в Наредба №Н-4/2012 г. Предстои анализ на пробите по показателите общ азот, нитрити, нитрати, амоняк, общ фосфор и БПК5. В района около яз. Мартиново няма действащи промишлени обекти, които да заустват отпадъчни води във водни обекти.

Categories: Актуално

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

placeholder