16
Януари
2019

РИОСВ – МОНТАНА УЧАСТВА В 43-ТО СРЕДНОЗИМНО ПРЕБРОЯВАНЕ НА ВОДОЛЮБИВИ ПТИЦИ

В периода 10-13 януари 2019 г. в цяла Европа се проведе 43-то Среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици, организирано от Wetland Intemational.

За територията на РИОСВ – Монтана преброяването се извърши в периода 11-12 януари 2019 г. от екип, включващ представител на Природонаучен музей към Българска академия на науките (БАН) – София и експерти от испекцията. Обходен бе язовир „Огоста”, както и язовири „Смирненски“ и „Дреновец“ и течението на река Дунав – от с. Връв, общ. Брегово, обл. Видин до с. Долно Линево, общ. Лом, обл. Монтана.

Преброяването на зимуващите водолюбиви птици в язовир “Огоста” се извърши в девет точки: устие на река Бързия (при с. Боровци), устие на река Златица (при с. Калиманица), устие на река Огоста (при с Горно Церовене), баластриерите при с. Горно Церовене, старата църква на с. Живовци, западна и източна страна на полуостров „Расника”, гребната база на язовира и стената на язовира.

Наблюдавани са 19 вида с обща численост 2967 бр., като видово разнообразие на птиците е по-голямо в сравнение с 42-то СЗП, когато са наблюдавани наблюдаваните 17 вида с обща численост 2 457 бр., (за сравнение по време на 41-то СЗП, когато са наблюдавани 16 вида с обща численост 3 762 бр).

Извършено е и наблюдение в 19 точки по поречието на река Дунав – от с. Връв, общ. Брегово, обл. Видин до с. Долно Линево, общ. Лом, обл. Монтана, както и в „Рибарници Орсоя“.

По време на тазгодишното преброяване на река Дунав са наблюдавани общо 5116 бр. птици от 21 вида, което по-численост и видово разнообразие на птиците е в пъти повече в сравнение с 2018 г., когато по поречието на река Дунав са наблюдавани общо 959 бр. птици от 10 вида. По време на 43-то СЗП са наблюдавани и някои видове птици, които не са водолюбиви, но също са защитени като: обикновен мишелов, морски орел при с. Сланотрън и Видин вечерна ветрушка, полски блатар, хвойнов дрозд, черен кълвач, сирийски пъстър кълвач, щиглец.

Обобщените данни показват, че по време на 43-тото ежегодно Среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици за територията на РИОСВ – Монтана са наблюдавани общо 8083 броя птици от 24 вида, което е значително повече в сравнение с 2018 г.

Изводите, които могат да се направят от тазгодишното 43-то Среднозимно преброяване, са, че видовия състав и числеността на зимуващите водолюбиви птици е значително по-висок в сравнение с предишни години. Причина за по-големия брой птици като видове и численост е студеното време през януари в Западна и Северна Европа, което предполага зимуване и миграция на птиците в незамръзналите вътрешни водоеми и реки в южните части на Европа.

Среднозимното преброяване на водолюбиви и водоплаващи птици в Европа се извършва от 1967 г., а в Р България от 1990 г. Същото е официално приета методика за мониторинг на зимуващите водолюбиви птици и е част от Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (НСМБР), регламентирана и одобрена със заповед на министъра на околната среда и водите. В преброяването взеха участие експерти от МОСВ (вкл. РИОСВ и ДНП), Българска орнитологична централа, Българско дружество за защита на птиците, сдружение с нестопанска цел „Зелени Балкани”, сдружение за дива природа „Балкани”, Природонаучен музей към БАН, други неправителствени организации и доброволци.

При наблюдението на птиците на всяко място се попълват полеви формуляри, в които се отчитат температура, наличие на валежи, дата и час на наблюдението, както и преброените брой екземпляри и видове. След обработка на данните, същите се изпращат в Изпълнителната агенция по околна среда. В агенцията се съдържа Националната база данни от всички мониторингови програми по компонентите на околната среда (включително и среднозимното-преброяване като такова).

Categories: Актуално

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията