10
Септември
2019

РИОСВ – Монтана извърши незабавна проверка по сигнал за наличие на умряла риба в река Бързия

Екип от експерти на РИОСВ – Монтана, Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) - Плевен и Регионална лаборатория (РЛ) – Монтана извършиха незабавна проверка по сигнал за наличие на умряла риба в река Бързия. Обходен е участък на реката от моста на пътя Берковица – Вършец до моста при предприятие за бутилиране на минерална вода в с. Бързия.

От Регионална лаборатория - Монтана са взети две проби от повърхностни води на р. Бързия в района на предприятието за бутилиране на минерална вода и в района на ВЕЦ „Клисура“, с. Бързия. Взета е и проба от тръба, отвеждаща в реката води от обществените басейни в населеното място и отпадъчните води от предприятието за бутилиране на минерална вода.

Експресно измерените на място показатели рН, разтворен кислород и електропроводимост не показват наличие на замърсяване. Останалите резултати ще са готови през следващата седмица и ще бъдат оповестени.

Констатира се, че водите на река Бързия през селото са леко мътни, без мирис, като не е забелязано наличие на мъртва риба.

Categories: Актуално

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията