02
Юли
2018

Експерти от РИОСВ – Монтана и ученици посетиха остров „Ибиша“

Експерти от РИОСВ – Монтана и ученици посетиха остров „Ибиша“

 

Днес директорът на РИОСВ – Монтана и експерти, заедно с ученици от Професионална гимназия по селско стопанство „Дунавска земя“ в с. Ковачица, общ. Лом посетиха охраняемата зона на остров „Ибиша“.

Учениците бяха запознати със статута на Поддържан резерват „Ибиша“. Той е разположен от 716 до 719 км по течението на река Дунав в Област Монтана, Община Вълчедръм. Площта му е 0,9 km2.

Островът се намира северно от Цибърската низина. Има удължена форма с дължина 3 км и максимална ширина от 0,55 км. Най-голямата му надморска височина е 41 м се намира в югоизточната му част и се издига на 3-4 м над нивото на реката. Изграден е от речни наноси, основно пясък и тиня и е обрасъл с топола.

На острова са разположени две защитени зони — „Остров Ибиша“ по Директивата за опазване на дивите птици и защитена зона „Цибър“ по Директивата за опазване на природните местообитания, защитена местност „Остров Цибър“ на северозапад и поддържан резерват „Ибиша“ на югоизток.

В него гнездят редки птици, като бяла лопатарка , нощна чапла, малка бяла чапла, гривеста чапла, лопатарка, зелен кълвач, зеленоглава патица и др. Тук за първи път е установено гнезденето на стридояда по поречието на р. Дунав (през 1989 г.), както и гнездене на световно застрашения малък корморан и бялата лопатарка.

При наблюдението с бинокъл и зрителна тръба се идентифицираха специфичните особености на горепосочените защитени и редки видове птици.

Categories: Актуално

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

placeholder