05
Април
2018

Експерти на РИОСВ – Монтана извършиха контрол на единственото находище защитения растителен вид български ерантис

Експерти на РИОСВ – Монтана извършиха контрол на единственото находище защитения растителен вид български ерантис

Експерти на РИОСВ – Монтана посетиха находището на защитения растителен вид български ерантис (Eranthis bulgarica), намиращо се в границите на защитена местност „Връшка чука“, земл. на село Извор махала, община Кула, област Видин.

Констатира се, че екземплярите от популацията в находището се намират в отлично състояние, като същите са във фаза на цъфтеж, въпреки късния период от годината. Причина за това е натрупалият и дълго задържалият се сняг през месеците февруари и март на настоящата година.

Не се установиха нарушения в режимите от заповедта за обявяване на защитената територия, както и неблагоприятни въздействия върху популацията на вида.

Растителният вид български ерантис (Eranthis bulgarica) е ендемит и глациален реликт. Същият е защитен вид по смисъла на Закона за биологичното разнообразие, като за опазване на единственото находище на територията на страната, РИОСВ – Монтана извършва постоянен контрол.

Categories: Актуално

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

placeholder