11
Октомври
2013

РИОСВ – МОНТАНА ПОСРЕЩНА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА УЧИЛИЩА ОТ ПЕТ СТРАНИ

           РИОСВ – Монтана  посрещна представители на училища от пет страни –Унгария, Словения, Полша,  Румъния, Турция. Работната визита се осъществява по проект за многостранно училищно партньорство „Планетата е в нашите ръце” по европрограма Коменски на ПМГ „Св. Климент Охридски”, гр. Монтана. Проектът е двугодишен и стартира през септември 2013 г. Основната цел на проекта е повишаване на екологичното съзнание и поведение на подрастващите. Инж. Диана Иванова – гл. експерт „Опазване на защитените територии и горите” запозна присъстващите със защитените територии включени в териториалния обхват на РИОСВ – Монтана.   В изнесената презентация подробно бяха представени по-значимите защитени територии и целите на опазването им.

Categories: Актуално

08
Октомври
2013

През месец септември 2013 г. експертите на РИОСВ – Монтана са извършили 80 проверки по спазване на екологичното законодателство

               През месец септември 2013 г. експертите на РИОСВ – Монтана са извършили 80 проверки по спазване на екологичното законодателство.
             Дадени са двадесет и шест предписания за отстраняване на констатирани нарушения. Издадени са две наказателни постановления на стойност 150 лева, наложени са три броя санкции по чл. 69 от ЗООС на стойност 6 257, 08 лв. Санкциите са за установени нарушения по Закона за водите за превишения на емисионните ограничения, заложени в разрешителните за заустване на три обекта. Постъпилите суми от наложени санкции са 4 071,04 лв.
              Съставени са два акта, на физически лица, които като отговорници на билкозаготвителни пунктове са събрали плод шипка в свежо състояние, без да имат издадени съответните позволителни. Съгласно Закона за лечебните растения ползването на лечебни растения, представляващо стопанска дейност, се извършва въз основа на позволително.
               На „зеления телефон” са постъпили 5 сигнала.
 

09
Септември
2013

Трета международна експедиция за изследване на река Дунав ще премине през България

 

       Изследването на българския участък ще се проведе в периода 13 - 20 септември
        Третата международна експедиция за изследване на река Дунав Joint Danube Survey (JDS3) ще премине през България. Тя е започнала на 13 август и ще продължи до 26 септември.
Организатор на експедицията е Международната комисия за опазване на река Дунав - (International Commission for the Protection of the Danube River - ICPDR), на която България е пълноправен член от създаването й през 1999 г. В експедицията участват химици, хидробиолози и микробиолози от Словакия, Румъния, Австрия, Сърбия, България, Унгария и Хърватия.
        Целта на проучването е събиране на актуални данни за състоянието на река Дунав - от извора до нейното устие. Изследването на българския участък на реката ще се проведе в периода 13 - 20 септември. На 17 септември се предвижда в град Русе да се проведе пресконференция с участието на членовете на експедицията.   
        Това е трето проучване на река Дунав,  първото  е  през 2001 г. (JDS1) ,  второто  - 2007 г. (JDS2).
          Пътят на JDS3 можете да проследите в специалната страница на ICPDR за експедицията на адрес - http://www.danubesurvey.org.

Categories: Актуално

02
Септември
2013

Кметовете на общините от област Монтана и област Видин са поканени да участват в Европейската седмица на мобилността

          Ежегодно в периода 16-22 септември се провеждат Европейската седмица на мобилността (ЕСМ), а на 22 септември – Европейски ден без автомобили „В града без моята кола”. Тази година мотото на кампанията е „Чист въздух – ти си на ход!”. Целта е промяна в транспортните навици за подобряване качеството на въздуха. Кампанията е насочена както към местните власти, които могат да предприемат мерки чрез изграждане на инфраструктура, подобрение на обществения транспорт, ограничаване на достъпа на превозни средства, така и към гражданите, които могат да променят избора на транспорт.
            Кметовете на общини, желаещи да се включат в кампанията ЕСМ 2013 година следва да направят регистрация на адрес http://registration.mobilityweek.eu/ и да подпишат Хартата, с което се задължават да изпълнят поне една постоянна мярка за трансфер от ползване на лични автомобили към безопасни за околната среда други видове транспорт. На 22 септември, определен за кампанията, като Ден без автомобили кметовете, могат да обособят една или няколко зони само за пешеходци и колоездачи поне за един ден.
 

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията