22
Май
2013

22 май - Международен ден на биологичното разнообразие

       Международният ден на биологичното разнообразие се  празнува всяка година на 22 май и е специален повод за размисъл върху ролята на биоразнообразието за живота ни. През 2013 г. темата на деня е "водите и биоразнообразието" , предложена от  Организацията на обединените нации като "2013 г.  Международна година на водно сътрудничество с  биологичното разнообразие и водите".
        Тази година темата е  за важната роля на биоразнообразието и екосистемите в осигуряването на вода за сигурност, а следователно и за устойчиво развитие.
        Водата поддържа целия живот на Земята. Екосистемите на нашия свят, но най-вече горите и влажните зони, гарантират, че чистата вода е на разположение на човешките общности.
         Водата  последователно подкрепя всички екосистемни услуги. Влажните зони могат да помогнат  за намаляване на рисковете от наводнения.
         Възстановяването на почвите може да намали ерозията и замърсяването и да се увеличи наличната вода за стопански култури.
         Защитените  територии могат да помогнат за осигуряване на вода за градовете.
         Биологичното разнообразие е тук, за да помогне, като устойчиво решение, нека света знае за това!

Categories: Актуално

15
Май
2013

ЕКСПЕРТИ ОТ РИОСВ – МОНТАНА РАЗЯСНИХА НОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ

          На 15.05.2013 г. от 14.00 часа в Информационния център на РИОСВ – Монтана се проведе работна среща на тема „Прилагане на Наредба № 2/22.01.2013 г. за реда и образците, по които се представя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри”. В нея взеха участие представители на фирми на територията на РИОСВ – Монтана, които имат документи по ЗУО за третиране на отпадъци.
           На срещата бе презентирана горепосочената наредба – задължени лица и реда за водене на отчетност. Проведена бе и дискусия свързана с прилагане на наредбата. Експертите по управление на отпадъците дадоха практически насоки на присъстващите при завеждането на отчетна книга и водене на отчетността в нея. Представителите на бизнеса споделиха трудностите, с които са се срещнали при прилагане на наредбата. 

Categories: Актуално

09
Май
2013

РИОСВ – МОНТАНА ОТПРАВЯ ПОКАНА ДО ВСИЧКИ ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА, ЧИЯТО ДЕЙНОСТ Е СВЪРЗАНА С ВОДЕНЕ НА ОТЧЕТНОСТ ЗА ОТПАДЪЦИ


      На 15.05.2013 г. от 14.00 часа в Информационния център на РИОСВ – Монтана ще се проведе работна среща на тема „Прилагане на Наредба № 2/22.01.2013 г. за реда и образците, по които се представя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри”. В тази връзка РИОСВ – Монтана кани всички задължени лица да присъстват, с цел прилагане на горепосочената наредба и дискусия по водене на отчетните книги за отпадъци. 

Categories: Актуално

09
Май
2013

ЕКСПЕРТИ ОТ РИОСВ – МОНТАНА ПРОВЕДОХА ПУБЛИЧНИ СЪБИТИЯ ПО ПРОЕКТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г."


            РИОСВ – Монтана проведе две публични събития, като бенефициент по ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.” за проект „Изпълнение на дейности за устройство и управление на резерват „Чупрене”, резерват „Горната кория” и поддържан резерват „Ибиша”, с цел запознаване на обществеността с дейностите по проекта и приноса на ЕС за осъществяването им.
            На 08.05.2013 г. в информационния център  на РИОСВ – Монтана бяха презентирани дейностите, предвидени за резерват „Горната кория”, землище на гр. Берковица, обл. Монтана и за поддържан резерват „Ибиша”, разположен на остров Цибър, общ. Вълчедръм, обл. Монтана.
           На 09.05.2013 г. в община Чупрене бяха презентирани дейностите, предвидени за резерват „Чупрене”, разположен на териториите на общини Чупрене и Белоградчик.
            Ръководителят на проекта запозна присъстващите с основните дейности по проекта, целите и задачите за изпълнение.
            Публичните събития са проведени съгласно планираните мерки за публичност, в съответствие с насоките по ОПОС.
 

Categories: Актуално

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

placeholder