05
Февруари
2018

Срокът за подаване на годишните отчети за дейностите по отпадъци за отчетната 2017 г. е 10 март 2018 г.

Съгласно разпоредбите на чл. 48, ал. 8 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) въвеждането на Националната информационна система „Отпадъци“ (НИСО) влиза в сила от 01.01.2019 г. Информация за НИСО е публикувана на интернет страницата на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) в меню „Национална система за мониторинг на околната среда“, подменю „Отпадъци“.

Годишните отчети за отпадъци за отчетната 2017 г. се предоставят в ИАОС по установения до сега ред на хартиен носител, като паралелно е налице възможност за доброволно използване на информационната система.

Годишните отчети се изготвят в два екземпляра, като единия се изпраща в ИАОС, а втория остава на съхранение в лицата отговорни за изготвянето им.

Когато през отчетния период не са образувани отпадъци и/или не са извършвани дейности с отпадъци, се изготвя уведомително писмо, в което се посочват конкретните площадки и кодове на отпадъци, които не са образувани и/или с които не е извършвана конкретна дейност.

Отчетите се изготвят по реда на Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (ДВ, бр.51/2014 г.).

Наредбата може да намерите на интернет страницата на ИАОС, където са публикувани и образците на годишни отчети, като отделни приложения и са дадени допълнителни указания за предоставянето им в зависимост от извършваните дейности с отпадъци:

http://eea.government.bg/bg/nsmos/waste/naredba-1

За контакти:
Изпълнителна агенция по околна среда
отдел "Мониторинг на отпадъците"
1618, гр. София
бул. "Цар Борис III" 136
Тел: 02/ 940 64 15
Факс: 02/ 955 90 15

02
Февруари
2018

РИОСВ – Монтана отбеляза Световния ден на влажните зони

В Регионална библиотека „Михалаки Георгиев“ експерти от регионалната екоинспекция представиха пред ученици от екоклуб от СУ „П. Р. Славейков“ - Видин презентация по повод Деня на влажните зони -2 февруари.

В списъка на Рамсарската конвенция като влажна зона с международно значение е включен „Остров Ибиша“. Учениците се запознаха със значимостта и многообразието на растителния и животински свят на острова, с предмета и целите на неговото опазване, като рамсарски обект, като защитена територия и защитена зона от Натура 2000.

"Влажните зони за устойчиво градско развитие “ е мотото на тазгодишната кампания по отбелязването на Световния ден на влажните зони.

Влажните зони са екосистеми, в които водата е основният фактор, от който зависят екологичните условия и свързаните с тях животни и растения. В списъка на Конвенцията за влажните зони с международно значение, България е представена с 11 влажни зони, с обща площ 49 912, 43 ха, представляващи 0,45 % от територията на страната. Това са “Атанасовско езеро”, “Комплекс Беленски острови”, “Дуранкулашко езеро”, “Остров Ибиша”, “Шабленско езеро”, “Местността Пода”, “Поморийско езеро”, “Комплекс Ропотамо”, “Езеро Сребърна”, “Езеро Вая” и „Карстов комплекс Драгоманско блато”.

Categories: Актуално

29
Януари
2018

Министър Нено Димов посети РИОСВ - Монтана

Министърът на околната среда и водите Нено Димов посети РИОСВ – Монтана. Министър Димов се срещна в екоинспекцията със служители от РИОСВ – Монтана и Регионална лаборатория – Монтана.

Дискутирани бяха въпроси, свързани с оптимизация на проверките при осъществяването на контролната дейност, повишаване на ефективността на работата. Акцент бе поставен върху необходимостта от извършването на ефективен контрол и мониторинг при изпълнението на предписанията, за да се гарантират възможно най-добри резултати от дейността на регионалните структури.

Бяха обсъдени актуални проблеми в областта на съвместната работа между двете структури на МОСВ, работата по законодателството за реализиране на общоевропейските изисквания за опазване на околната среда.

Categories: Актуално

29
Януари
2018

Стартира ежегодния конкурс за 2018 г. в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда“

Стартира ежегодния конкурс за 2018 г. в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда“. Допустими бенефициенти по него са общини, кметства, училища, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие /Обединени детски комплекси.

Управителният съвет на ПУДООС прие да бъдат отпуснати средства в размер до 3 500 хил. лв. за провеждане на Националния конкурс „Чиста околна среда” за 2018 г. за най-оригинален и екологично познавателен проект на тема „Обичам природата и аз участвам – 2018 г.”

За реализиране на всеки класиран проект ще бъдат предоставени средства в размер до 10 000 лева (с вкл. ДДС ) за общини и кметства и до 5 000 лева (с вкл. ДДС ) за учебни заведения.

Информация и покана за участие към държавни и общински училища, детски градини, Центрове за подкрепа на личностното развитие / Обединени детски комплекси:

Информация и покана за участие към общини и кметства: 

Крайният срок за подаване на проектите:
• училища, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие /Обединени детски комплекси – 16. 02. 2018 г.
• общини и кметства – 02. 03. 2018 г.

Конкурсните проекти следва да се изпращат до деловодството на ПУДООС само по пощата с обратна разписка или куриер. За приемане и въвеждане в деловодната система на ПУДООС ще бъдат допуснати само онези Заявления, носещи пощенско клеймо с дата на изпращане – 16. 02. 2018 г. включително за училища, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие /Обединени детски комплекси и 02. 03. 2018 г. включително за общини и кметства.

В класирането няма да бъдат включвани проекти на Заявители /кметства, кметски наместничества, райони на общини, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие /Обединени детски комплекси /, които са получили финансиране в Националната кампания „Чиста околна среда“ през 2016 г. и 2017 г. Целта на налаганото ограничение е даване на възможност на по-голям брой нови, нефинансирани през последните 2 години, участници да се възползват от предоставянето на финансови средства за реализацията на екологични проекти в Кампанията „Чиста околна среда“ през 2018 г.

Резултатите от извършеното класиране на постъпилите Заявления ще бъдат обявени в срок до 13. 04. 2018 г. на сайта на МОСВ – www.moew.government.bg, в раздела на кампанията „Чиста околна среда“ с мото „Обичам природата и аз участвам“ и интернет страницата на ПУДООС – www.pudoos.bg

Краен срок за изпълнение дейностите по одобрените проекти:

• за общини и кметства е предвиден до края на месец ноември 2018 г.
• за училища, детски градини и ЦПРЛ/ОДК до края на месец октомври 2018 г.

Всички 43 проекта на стойност 336 910 лв., финансирани на територията на РИОСВ – Монтана през 2017 г. са изпълнени успешно.

Categories: Актуално

life2016

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията