19
Декември
2018

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ за Проведена пресконференция по повод стартирането на проект

 На 19.12.2018 г. от 13:00 ч. в Информационния център на РИОСВ – Монтана се проведе откриваща пресконференция, на която като част от дейностите за информация и публичност се запознаха заинтересованите страни и обществеността с целите, дейностите по проект „Подобряване на природозащитното състояние на природно местообитание 91Е0* Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior в поддържан резерват „Ибиша“, попадащ в границите на защитена зона BG0000199 „Цибър“ от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ по Приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ за проект ИСУН № BG16M1OP002-3.007-0005 „Подобряване на природозащитното състояние на природно местообитание 91Е0* Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior в поддържан резерват „Ибиша“, попадащ в границите на защитена зона BG0000199 „Цибър“, с бенефициент Регионална инспекция по околната среда и водите – Монтана.

Categories: Актуално

19
Декември
2018

РИОСВ – Монтана ще награди участниците в конкурса за коледна картичка.

РИОСВ – Монтана ще награди участниците в конкурса за коледна картичка. Церемонията ще проведе на 20.12.2018 г. от 14.00 ч. в Информационния център на екоинспекцията.

Конкурсът за коледна картичка и коледно пожелание се провежда за девета поредна година. В него участваха деца от две детски градини, три основни училища, студио по изобразително изкуство, ученици със специални образователни потребности и второ основно училище „Константин Фотинов“, гр. Лом. В екоинспекцията са подадени 156 картички. Жури от служители на РИОСВ – Монтана определи победителите в конкурса. Всички участници ще получат грамоти, индивидуални и колективни награди.

Categories: Актуално

17
Декември
2018

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ за Пресконференция

Пресконференция по повод стартирането на проект „Подобряване на природозащитното състояние на природно местообитание 91Е0* Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior в поддържан резерват „Ибиша“, попадащ в границите на защитена зона BG0000199 „Цибър“

Проектът се финансира от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие,

съфинансирана от държавния бюджет на Република България,

Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“,

Приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“

Във връзка със стартирането на проект „Подобряване на природозащитното състояние на природно местообитание 91Е0* Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior в поддържан резерват „Ибиша“, попадащ в границите на защитена зона BG0000199 „Цибър“ от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ по Приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ за проект ИСУН № BG16M1OP002-3.007-0005 „Подобряване на природозащитното състояние на природно местообитание 91Е0* Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior в поддържан резерват „Ибиша“, попадащ в границите на защитена зона BG0000199 „Цибър“, с бенефициент Регионална инспекция по околната среда и водите – Монтана на 19.12.2018 г. от 13:00 ч. в „Информационния център“ на РИОСВ – Монтана ще се проведе откриваща пресконференция, на която като част от дейностите за информация и публичност ще се запознаят заинтересованите страни и обществеността с целите, дейностите по проекта и търсените резултати от него.

Categories: Актуално

11
Декември
2018

Пето място за РИОСВ - Монтана в рейтинга на учещи администрации през 2018 г.

Директорът на РИОСВ – Монтана Деница Славкова получи грамота за постигнати отлични резултати по показатели за учеща администрация за 2018г.

Над 60 централни и териториални администрации взеха участие в самооценка, проведена през м. октомври 2018 г., като 49, сред които и РИОСВ – Монтана са изпълнили изискванията за участие на брой служители.

Въз основа на получените резултати Института по Публична администрация през м. декември подготви доклад и рейтинг на развитие на учещите администрации за 2018 г.. В тази класация РИОСВ – Монтана бе подредена на 5 – то място с резултат, по - висок от международния стандарт за самооценка чрез въпросника „Учеща ли е вашата организация?“.

Церемонията по награждаването се проведе в Центъра за образование, наука и култура Project Lab, към ИПА в гр. София.

life2016

WWD2019 GENERIC vs1 10Dec2018

 

22 март 2019 г. - Световен ден на водата 

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

placeholder