30
Септември
2019

РИОСВ – Монтана проверява сигнал за нефтено петно в река Дунав при Видин

В 13:06 ч на 30.09.2019 г. в РИОСВ – Монтана е постъпил сигнал от дежурен база „Граничен полицейски контрол – Видин“ за нефтено петно в района на Дунав мост 2, в определени участъци с ширина около 1 км.

Незабавно е уведомена БДДР – Плевен и е сформиран екип от РИОСВ – Монтана и РЛ – Монтана към ИАОС за проверка на място и пробонабиране. Съгласувано е използване на катер от патрул на Гранична полиция. Резултатите от проверката и анализа на пробите ще бъдат оповестени допълнително.

Categories: Актуално

20
Септември
2019

Нерегламентираното изгаряне на отпадъци води до замърсяване на атмосферния въздух с вредни за здравето вещества и е забранено от законодателството по околна среда

Във връзка с предстоящия отоплителен сезон обръщаме внимание на всички физически лица, еднолични търговци и юридически лица за недопускане на нерегламентирано изхвърляне, изгаряне и всяка друга форма на нерегламентирано третиране на отпадъци като излезли от употреба гуми (ИУГ), отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, отпадъци от текстил, дървени дограми и други леснозапалими материали. Изгарянето на такъв вид отпадъци е процес, водещ до отделянето на вредни емисии в атмосферата, които са канцерогенни, и може да бъде осъществен единствено от лица, притежаващи съответното разрешение по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО). Съгласно нормативната уредба е забранено:

- Предаването на отпадъци, подходящи за изгаряне, на физически и юридически лица, които не притежават документ по чл. 35 от ЗУО за извършване на съответната дейност;

- Изоставянето, нерегламентираното изхвърляне или друга форма на неконтролирано обезвреждане на ИУГ, както и изгарянето им, освен в случаите на издадено разрешение по чл. 35 от ЗУО;

- Третирането, в това число изгарянето на отработени масла и отпадъчни нефтопро-дукти, по начин, водещо до превишаване на установените норми за допустими емисии на вредни вещества в атмосферния въздух;

- Продаването/предаването на физически лица на негодни употребявани дрехи, които са отпадъци, с изключение на лицата, оправомощени да извършват по-нататъшното им третиране съгласно ЗУО;

- Нерегламентираното изхвърляне, изгаряне или друг вид нерегламентирано третиране на строителни отпадъци, в т. ч. изхвърлянето им в контейнерите за събиране на битови отпадъци или разделно събиране на отпадъци от опаковки.

При установени от контролните органи нарушения на нормативните изисквания, на виновните физически лица, еднолични търговци и юридически лица ще бъдат налагани глоби и имуществени санкции съгласно административнонаказателните разпоредби на ЗУО, като размерът им взависимост от вида и тежестта на нарушението е в размер от 300 до 50 000 лв.

Categories: Актуално

19
Септември
2019

РИОСВ – Монтана извърши незабавна проверка по сигнал за неприятни миризми във Видин

На „зеления телефон“ на РИОСВ – Монтана, в 9:40 ч. на 19 септември 2019 г. е получен сигнал за силна и неприятна миризма в кв. “Химик“ във Видин. Предполагаем източник на замърсяването е обект, който в предходни периоди, незаконосъобразно произвежда въглища от сажди в района на „Триъгълника“ в града. За констатираните нередности, през февруари 2018 г. е наложена принудително – административна мярка (ПАМ) чрез пломбиране на съоръжения.

Извършена е незабавна проверка от експерти на РИОСВ – Монтана.

Проверен е обектът, предполагаем източник на неприятните миризми и е установено, както и в регулярните до момента проверки по наложения ПАМ, така и в днешния ден, че не се извършва дейност.

Експертите са констатирали, че в същия район има конюшня, в която собственикът гори тор, източник на неприятните миризми. Обектът не е обозначен като „ветеринарен обект“.

РИОСВ - Монтана уведоми Областна дирекция по безопасност на храните - Видин за предприемане на действия по компетентност и Община Видин за последващ контрол.

Categories: Актуално

13
Септември
2019

ОТ РИОСВ – МОНТАНА СА ИЗДАДЕНИ 141 СТАНОВИЩА НА КАНДИДАТСТВАЩИТЕ ПО ПОДМЕРКИ 6.1, 4.1 И 6.3 ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 г.

Регионална инспекция по опазване на околната среда и водите – Монтана издаде 141 становища на кандидатстващите по подмерки 6.1,4.,1 и 6.3 от Програмата за развитие на селските райони от област Монтана и област Видин.

Желаещите да кандидатстват за финансиране по горецитираните подмери „Развитие на стопанства и предприятия” съгласуваха бизнес плановете си с РИОСВ – Монтана. Подпомагат се планове, представени от физически лица, еднолични търговци, ЕООД или ООД, регистрирани по Търговския закон, кооперации, регистрирани по Закона за кооперациите.

Становищата на компетентния орган по околна среда РИОСВ – Монтана са за съответствие на режимите на защитените територии и защитените зони, въведени съответно със Закона за защитените територии и Закона за биологичното разнообразие. Срокът за произнасяне със становище от РИОСВ – Монтана е 14 дни, с което се съгласува предвидената дейност по плана, съобразно допустимостта с екологичното законодателство. Всички бизнес планове са разгледани с приоритет.

Целта на подмерките е икономическо развитие и укрепване на малките земеделски стопанства и предоставяне на финансова помощ, която може да се изразходва за инвестиции и текущи разходи, необходими за постигане на целите, определени в бизнес плана.

Categories: Актуално

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията