15
Март
2018

Разпределени са количествата билки от лечебни растения под специален режим на опазване и ползване в област Монтана и област Видин

Разпределението на квотите е извършено след разглеждане на подадените документи от комисии, в които са участвали експерти от РИОСВ – Монтана, представители на областните администрации и общините в областите Монтана и Видин, РДГ-Берковица, както и Държавните горски стопанства на територията на двете области.

За тази година, със заповед на министъра на околната среда и водите са определени допустимите количества билки под специалния режим на опазване и ползване на лечебните растения. Съгласно горепосочената заповед, за двете области са определени да бъдат събрани следните допустими количества билки /в кг сухо тегло/: по 300 кг цвят червен божур, по 250 кг цвят иглика и по 500 кг стрък лечебен ранилист.

На територията, контролирана от РИОСВ – Монтана, със заповед на директора на РИОСВ - Монтана е извършено разпределението на количествата билки. Подадена е заявка за участие от един билкозаготвител. Всяка друга фирма или физическо лице, което събира или изкупува лечебни растения под режим извън разрешените квоти, периоди на събиране и посочени райони, подлежи на санкции, определени в Закона за лечебните растения.

Categories: Актуално

13
Март
2018

Водите на Тимок отговарят на изискванията за добро състояние на типа река, показват експресните анализи

Готови са първите експресни анализи, измерени при пробонабиране на вода от река Тимок при Брегово. При анализа на пробите са получени следните резултати: РН – 7,74, разтворен кислород – 8,7 mg/l, eлектропроводимост – 346 µs/sm, температура – 9,4 °C.

Резултатите от измерените на място показатели отговарят на изискванията за „добро състояние“ за типа река и са с характерни стойности за годишния сезон. Пробите от повърхности води ще бъдат изследвани по над 15 показатели, включващи основни физикохимични показатели, специфични замърсители и приоритетни вещества. Анализите ще се извършат в лабораторни условия и резултатите ще бъдат готови през следващите дни.

Басейнова дирекция „Дунавски район“ възложи на Регионална лаборатория към ИАОС – Монтана да бъде извършен тридневен мониторинг на водите на река Тимок в района на Брегово. Мярката е във връзка с обявеното бедствено положение в Брегово. Местното население ще бъде информирано за резултатите.

Categories: Актуално

12
Март
2018

Регионалната лаборатория към ИАОС в Монтана ще извърши планово пробонабиране от повърхностните води на река Тимок

Предстои планово пробонабиране от водите на река Тимок на 13 март 2018 г. Повърхностните води на реката са предмет на ежемесечен мониторинг, изпълняван от Регионалната лаборатория-Монтана към Изпълнителната агенция по околната среда (ИАОС) на МОСВ. Програмата за мониторинг, честотата на пробонабиране в определените пунктове и показатели, които се изследват, са определени със заповед. Резултатите от изпитването ще бъдат предоставени на Басейнова дирекция - Плевен, която ще направи оценка на състоянието на водното тяло.

Резултатите от предишни изследвания на водите на р. Тимок от пункта при град Брегово, показват превишаване на нормите за някои метали, дори при ниски води на реката. Те се дължат на стари замърсявания от минна дейност извън България и са причина за определяне на водното тяло в лошо екологично и химично състояние.

Съгласно разпоредбите на Закона за водите министърът на здравеопазването чрез регионалните здравни инспекции контролира качеството на водите за питейно-битови цели и информира потребителите в случай на отклонения от качеството им. В тази връзка РИОСВ-Монтана няма правомощия по отношение на питейните води на град Брегово. Задълженията на инспекцията са свързани само с контрол и мониторинг на отпадъчните води, зауствани в повърхностни водни обекти, вкл. и при аварийни изпускания на такива води.

Categories: Актуално

12
Март
2018

Световен ден на водата- 22 март 2018 г.

Световният ден на водата се отбелязва всяка година на 22 март за привличане на вниманието върху значението на водата и необходимостта от опазването ѝ. Инициативата е предложена през 1992 г. на Конференцията за околната среда и развитието (UNCED), проведена в Рио де Жанейро. Денят се отбелязва официално от 1993 г., като всяка година в целия свят се организират прояви, посветени на водата.

Тази година темата на Деня на водата е "Природата за водата", като целта е да се насочи вниманието към справяне с предизвикателствата на водата на 21 век, чрез базирани на природата решения.

Кампанията е наречена „Отговорът е в природата“ и е насочена към повишаване информираността относно природосъобразните решения. Ключовото послание, е че тези решения /възстановяване на горите чрез залесяване, на връзката между реките и заливаемите площи на влажните зони/ са устойчиви и ефективни начини за възобновяване на баланса на водния цикъл, за смекчаване на последиците от климатичните промени и оттам – подобряване на човешкото здраве и качеството на живот като цяло.

Categories: Актуално

life2016

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията