13
Април
2018

РИОСВ – Монтана награди победителите в конкурса за великденска картичка

 

Директорът на РИОСВ – Монтана г-жа Деница Славкова награди победителите в конкурса за великденска картичка.

Децата получиха и грамоти от РИОСВ – Монтана.

Categories: Актуално

13
Април
2018

1 май 2018 г. е крайният срок за подаване на уведомления за организиране на пунктове за изкупуване на охлюви на територията на РИОСВ – Монтана

РИОСВ – Монтана напомня, че крайния срок за подаване на уведомления за организиране на пунктове за изкупуване на охлюви на територията на инспекцията /област Монтана и област Видин/ е до 1 май 2018 г. Периодът за събиране и изкупуване на живи охлюви за търговски цели или фермерско отглеждане е от 10 май до 30 юни включително. Дейността по събиране от природата и изкупуване с цел търговия и износ на живи охлюви, черупки и месо, включително и за ферменото им отглеждане е регламентирана в Заповед №-РД-361/ 09.04.2004 г. на министъра на околната среда и водите. Градинският охлюв (Helix pomatia) и лозовият охлюв (Helix lucorum) са в Приложение № 4 на Закона за биологичното разнообразие. Съобразено с биологията на двата сухоземни вида градинския и лозовия охлюв – разрешеният период за събирането им e от 10 май до 30 юни 2018 г. Екземплярите трябва да са с размери над 28 мм диаметър на черупките. Отговорниците на изкупвателните пунктове са длъжни да осигурят хладни или хладилни помещения за съхраняването им, подходящ амбалаж, както и калибровъчни сита за отделяне на маломерните, които трябва да се връщат веднага и на подходящи места обратно в природата. За целта физическите и юридическите лица са длъжни да уведомят РИОСВ за организираните от тях пунктове за изкупуване на охлюви, както и отговорниците към тях в срок до 1 май 2018 г. В случай, че до 30 юни останат неизнесени количества, то лицата са длъжни да декларират в съответната РИОСВ количествата в складовете в срок до 5 юли 2018 г., като след проверка от страна на инспекцията се съставя протокол, необходим пред МОСВ за издаване на удостоверения за износ. Лицата, които притежават ферми за охлюви, са длъжни да декларират количествата във фермите си пред РИОСВ, в срок до 25 април 2018 г. Физическите лица, нарушители на горецитираната заповед, се наказват с глоби от 100 до 1000 лв, а на юридическите лица и на едноличните търговци се налагат имуществени санкции от 200 до 5 000 лева, съгласно разпоредбите на чл. 124 от Закона за биологичното разнообразие.

Categories: Актуално

05
Април
2018

РИОСВ – Монтана определи победители в конкурса за великденска картичка

 

Комисия от експерти на РИОСВ – Монтана определи победителите в конкурса за

великденска картичка и оригинално пожелание.

1. Димитър Венциславов Димитров – I ОУ „Св. Св.“Кирил и Методий“, гр. Монтана.

2. Палмирия Цветанова - 8 г. от гр. Монтана.

3. Елица Петрова - Iа клас VI СУ, гр. Монтана.

Победителите ще получат наградите си на 13.04.2018 г. в Информационния център на РИОСВ – Монтана.

Екипът на РИОСВ – Монтана благодари на участниците в конкурса и им пожелава празници изпълнени с много слънце и приключения!

Categories: Актуално

05
Април
2018

Експерти на РИОСВ – Монтана извършиха контрол на единственото находище защитения растителен вид български ерантис

Експерти на РИОСВ – Монтана посетиха находището на защитения растителен вид български ерантис (Eranthis bulgarica), намиращо се в границите на защитена местност „Връшка чука“, земл. на село Извор махала, община Кула, област Видин.

Констатира се, че екземплярите от популацията в находището се намират в отлично състояние, като същите са във фаза на цъфтеж, въпреки късния период от годината. Причина за това е натрупалият и дълго задържалият се сняг през месеците февруари и март на настоящата година.

Не се установиха нарушения в режимите от заповедта за обявяване на защитената територия, както и неблагоприятни въздействия върху популацията на вида.

Растителният вид български ерантис (Eranthis bulgarica) е ендемит и глациален реликт. Същият е защитен вид по смисъла на Закона за биологичното разнообразие, като за опазване на единственото находище на територията на страната, РИОСВ – Монтана извършва постоянен контрол.

Categories: Актуално

life2016

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

placeholder