09
Януари
2019

Приета е рекултивацията на хвостохранилище за минни отпадъци „Голям Буковец“

Въз основа на съгласуван от компетентните органи проект за техническа и биологична рекултивация на хвостохранилището с площ 138 дка – „Закриване и рекултивация на хвостохранилище „Голям Буковец“ и корекция на речното корито на р. Голям Буковец“, приключи процесът по рекултивацията (започнала в началото на май 2017 г.).

Хвостохранилището „Голям Буковец“ в землището на Чипровци съхранява формираните минни отпадъци от Обогатителната фабрика за флуорит, собственост на „България Флуорит” ЕООД. Експлоатацията му е преустановена през 2016 г., но при определени метеорологични условия се създават условия за запрашаване в района на село Железна в община Чипровци.

РИОСВ - Монтана чрез засилен контрол и предписания до оператора постигна предотвратяване на уноса на фини прахови частици в атмосферния въздух от повърностния слой на хвостохранилището. Държавната приемателна комисия прие строежа „Закриване и рекултивация на хвостохранилище „Голям Буковец“ и корекция на речното корито на р. Голям Буковец“.

С реализиране на проекта за рекултивацията на хвостохранилището се подобрява екологичната обстановка в района.

Categories: Актуално

07
Януари
2019

Срокът за подаване на годишните отчети за дейностите по отпадъци за отчетната 2018 г. е 10 март 2019 г.

Уведомяваме всички заинтересовани лица, че отчитането на задължените лица чрез Националната информационна система за отпадъците (НИСО) се отлага за 01.01.2021 г.

Промяната е обнародвана в ДВ бр. 1/2019 г. (извънреден), Параграф 29 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията.

Годишните отчети за отпадъци за отчетната 2018 г. се предоставят в ИАОС по установения до сега ред на хартиен носител.

Годишните отчети се изготвят в два екземпляра, като единия се изпраща в ИАОС, а втория остава на съхранение в лицата отговорни за изготвянето им.

Когато през отчетния период не са образувани отпадъци и/или не са извършвани дейности с отпадъци, се изготвя уведомително писмо, в което се посочват конкретните площадки и кодове на отпадъци, които не са образувани и/или с които не е извършвана конкретна дейност.

Отчетите се изготвят по реда на Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (ДВ, бр.51/2014 г.).

Наредбата може да намерите на интернет страницата на ИАОС, където като отделни приложения са публикувани и образците на годишни отчети и са дадени допълнителни указания за предоставянето им в зависимост от извършваните дейности с отпадъци:

http://eea.government.bg/bg/nsmos/waste/naredba-1

За контакти:
Изпълнителна агенция по околна среда
отдел "Мониторинг на отпадъците"
1618, гр. София
бул. "Цар Борис III" 136
Тел: 02/ 940 64 15
Факс: 02/ 955 90 15

Categories: Актуално

28
Декември
2018

ВАС остави в сила становището по екологична оценка на РИОСВ – Монтана за съгласуване на ОУП на туристическа и ски зона „Миджур“

Върховният административен съд остави в сила Становището по екологична оценка на РИОСВ – Монтана за съгласуване на Общ устройствен план на Туристическа и ски зона (ТСЗ) „Миджур“.

Становището по екологична оценка беше обжалвано от Асоциация на парковете в България (АПБ) пред Административен съд – Монтана, и след проведеното в няколко заседания съдебно производство, искането на АПБ беше отхвърлено, а Становището на РИОСВ – Монтана – оставено в сила.

Асоциация на парковете в България подаде касационна жалба до ВАС срещу решението на първоинстанционния съд. На 27.12.2018 г. Върховният административен съд се произнесе с необжалваемо Решение, с което потвърди Решението на Административен съд – Монтана, респективно Становището на РИОСВ – Монтана, с което се съгласува ОУП на ТСЗ „Миджур“.

Categories: Актуално

20
Декември
2018

РИОСВ – Монтана раздаде награди в конкурса за коледна картичка

На церемония в Информационния център на екоинспекцията, бяха наградени участниците в конкурса за коледна картичка

Конкурсът за коледна картичка и коледно пожелание се провежда за девета година. В него участваха деца от две детски градини – ДГ „Здравец“ и ДГ “Приказен свят“, три училища – IV ОУ „Иван Вазов“, VI СУ „Отец Паисий“ и V СУ „Христо Ботев“, Студио по изобразително изкуство „РЕНИАРТ“, ученици със специални образователни потребности и II ОУ „Константин Фотинов“, гр. Лом.

Жури от служители на РИОСВ – Монтана определи победителите в конкурса:

1-во място Елица Найденова, втори клас

1-во място Алекс Николов, втори клас

2-ро място Георги Георгиев, четвърти клас

2-ро място Полина Петрова, шести клас

3-то място Ивона Павлова, четвърти клас

3-то място Иления Спасова, осми клас

Поощрителни награди получиха:

Цветелина Петрова, шести клас

Никол Златкова, втори клас

Рая Рангелова, втори клас

Всички участници получиха грамоти и награди.

Categories: Актуално

life2016

WWD2019 GENERIC vs1 10Dec2018

 

22 март 2019 г. - Световен ден на водата 

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

placeholder