19
Септември
2019

РИОСВ – Монтана извърши незабавна проверка по сигнал за неприятни миризми във Видин

На „зеления телефон“ на РИОСВ – Монтана, в 9:40 ч. на 19 септември 2019 г. е получен сигнал за силна и неприятна миризма в кв. “Химик“ във Видин. Предполагаем източник на замърсяването е обект, който в предходни периоди, незаконосъобразно произвежда въглища от сажди в района на „Триъгълника“ в града. За констатираните нередности, през февруари 2018 г. е наложена принудително – административна мярка (ПАМ) чрез пломбиране на съоръжения.

Извършена е незабавна проверка от експерти на РИОСВ – Монтана.

Проверен е обектът, предполагаем източник на неприятните миризми и е установено, както и в регулярните до момента проверки по наложения ПАМ, така и в днешния ден, че не се извършва дейност.

Експертите са констатирали, че в същия район има конюшня, в която собственикът гори тор, източник на неприятните миризми. Обектът не е обозначен като „ветеринарен обект“.

РИОСВ - Монтана уведоми Областна дирекция по безопасност на храните - Видин за предприемане на действия по компетентност и Община Видин за последващ контрол.

Categories: Актуално

13
Септември
2019

ОТ РИОСВ – МОНТАНА СА ИЗДАДЕНИ 141 СТАНОВИЩА НА КАНДИДАТСТВАЩИТЕ ПО ПОДМЕРКИ 6.1, 4.1 И 6.3 ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 г.

Регионална инспекция по опазване на околната среда и водите – Монтана издаде 141 становища на кандидатстващите по подмерки 6.1,4.,1 и 6.3 от Програмата за развитие на селските райони от област Монтана и област Видин.

Желаещите да кандидатстват за финансиране по горецитираните подмери „Развитие на стопанства и предприятия” съгласуваха бизнес плановете си с РИОСВ – Монтана. Подпомагат се планове, представени от физически лица, еднолични търговци, ЕООД или ООД, регистрирани по Търговския закон, кооперации, регистрирани по Закона за кооперациите.

Становищата на компетентния орган по околна среда РИОСВ – Монтана са за съответствие на режимите на защитените територии и защитените зони, въведени съответно със Закона за защитените територии и Закона за биологичното разнообразие. Срокът за произнасяне със становище от РИОСВ – Монтана е 14 дни, с което се съгласува предвидената дейност по плана, съобразно допустимостта с екологичното законодателство. Всички бизнес планове са разгледани с приоритет.

Целта на подмерките е икономическо развитие и укрепване на малките земеделски стопанства и предоставяне на финансова помощ, която може да се изразходва за инвестиции и текущи разходи, необходими за постигане на целите, определени в бизнес плана.

Categories: Актуално

11
Септември
2019

РИОСВ - Монтана обявява конкурс за апликация „Чудата есен“

Регионална инспекция по околната среда и водите – Монтана обявява конкурс за най-оригинална апликация „Чудата есен“.

Участие в конкурса могат да вземат деца на възраст от 5 до 15 години от област Монтана и област Видин.

В регламента на конкурса няма ограничения в размера и техниката, използвана при изработването на апликациите. Размера на творбите е до формат А3.

В творбите могат да се използват хербаризирани цветя, листа и други растителни части, които да не са от защитени видове.

Задължително условие за участие в конкурса е четливото изписване (на отделен лист приложен към апликацията) на трите имена, възраст, училище, населено място и телефон за връзка.

Комисия от експерти на РИОСВ – Монтана ще оцени оригиналността и креативността на творбите.

Предвидени са предметни награди за победителите в конкурса.

С изпратените творби ще бъде организирана изложба в Информационния център на РИОСВ - Монтана.

Произведенията могат да бъдат донесени или изпратени по пощата на адрес:

Регионална инспекция по околната среда и водите - Монтана
гр. Монтана 3400, ул. „Юлиус Ирасек” № 4, ПК 55
ЗА КОНКУРСА „Чудата есен“

Срока за изпращане на творбите е до 30.09.2019 г. (важи пощенското клеймо).
Списъкът на наградените ще бъде публикуван на уеб сайта на РИОСВ – Монтана: www.riosv-montana.com на 04.10.2019 г.

 

Categories: Актуално

10
Септември
2019

РИОСВ – Монтана извърши незабавна проверка по сигнал за наличие на умряла риба в река Бързия

Екип от експерти на РИОСВ – Монтана, Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) - Плевен и Регионална лаборатория (РЛ) – Монтана извършиха незабавна проверка по сигнал за наличие на умряла риба в река Бързия. Обходен е участък на реката от моста на пътя Берковица – Вършец до моста при предприятие за бутилиране на минерална вода в с. Бързия.

От Регионална лаборатория - Монтана са взети две проби от повърхностни води на р. Бързия в района на предприятието за бутилиране на минерална вода и в района на ВЕЦ „Клисура“, с. Бързия. Взета е и проба от тръба, отвеждаща в реката води от обществените басейни в населеното място и отпадъчните води от предприятието за бутилиране на минерална вода.

Експресно измерените на място показатели рН, разтворен кислород и електропроводимост не показват наличие на замърсяване. Останалите резултати ще са готови през следващата седмица и ще бъдат оповестени.

Констатира се, че водите на река Бързия през селото са леко мътни, без мирис, като не е забелязано наличие на мъртва риба.

Categories: Актуално

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията