10
Септември
2019

РИОСВ – МОНТАНА ЩЕ РАЗПРЕДЕЛЯ КОНСУМАТИВИТЕ ЗА КАМПАНИЯТА „ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО“

РИОСВ - Монтана ще разпределя консумативите за предстоящата кампания „Да изчистим България заедно“ за общините от територията на област Монтана и област Видин. В тази връзка желаещите да се включат в инициативата, могат да получат чували и ръкавици от РИОСВ – Монтана на 12.09.2019 г. от 14:00 ч. до 17:30 ч. и на 13.09.2019 г. от 09:00 до 12:30 ч.

За девета поредна година МОСВ е партньор и участва активно в инициативата, организирана от bTV „Да изчистим България заедно“. Подкрепата при подготовката на Националната кампания се осигурява от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) с предоставяне на чували за събиране на отпадъци и ръкавици за еднократна употреба.

Categories: Актуално

27
Август
2019

Последни изменения и допълнения в Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

Считано от 28.08.2019 г., съгласно последните изменения и допълнения в Закона за опазване на околната среда (ЗООС), (изм., ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 28.08.2019 г.), както и неговите подзаконови нормативни актове - Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (Наредба за КР), Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях (Наредба за СЕВЕЗО) и Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, (приети с ПМС № 203 от 15.08.2019 г. и обн. ДВ, бр. 67 от 23.08.2019 г.), настъпват следните промени:

- Наредба за КР - промяна на компетентния орган от министъра на околната среда и водите на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) за производството във връзка с указване на конкретна процедура за издаване на КР, в т.ч. и оптимизиране на реда и условията на процедурите;

- Наредба за СЕВЕЗО - промяна на компетентния орган от министъра на околната среда и водите на изпълнителния директор на ИАОС за производството по подаване и разглеждане на уведомление за извършена класификация, както и за всяка негова актуализация на предприятие и/или съоръжение с нисък или висок рисков потенциал, включително валидирането на класификацията, в т.ч. и оптимизиране на реда и условията на процедурите, както и дейността и начина на работа на комисиите, които осъществяват контрол чрез съвместни проверки на съоръженията и инсталациите класифицирани с нисък или висок рисков потенциал.

- Наредба за ОВОС – уреден е редът и механизмът за провеждане на обединена процедура, когато е налице инвестиционно предложение, което подлежи на задължителна ОВОС, издаване на комплексно разрешително и/или доклад за безопасност в случаите, когато едно предприятие е с висок рисков потенциал. Процедурата се провежда по искане на възложителя. Редуцирани са сроковете за произнасяне от страна на компетентния орган на всеки един етап от процедурата, както и документите и информацията, задължителни за представяне при процедура по ОВОС, които се изискват и при всяка една от другите две процедури. С постановяването на решението по ОВОС се прави заключение и по отношение на доклада за безопасност за предприятия с висок рисков потенциал и /или по отношение на процедурата по комплексно разрешително. Компетентен орган, в случаите на обединяване на процедурите е министърът на околната среда и водите.

- Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми - приведена е в съответствие на новите препратки от ЗООС, както и наименованието на Министерство на земеделието, храните и горите.

Съгласно заключителните разпоредби на Постановление № 203 от 15 август 2019 г. (обн. ДВ, бр. 67 от 23.08.2019 г.) за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет, постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на § 1, т. 1, т. 3, буква „б“, т. 4-7, т. 9-18, § 2, т. 6, буква „б“, подбуква „бб“, т. 7, 10, букви „г“ и „д“, т. 11-17, § 3, т. 1, 2 и т.5, буква „б“, които влизат в сила на 28.08.2019 г.

Categories: Актуално

05
Август
2019

РИОСВ – Монтана провери сигнали за замърсяване на реката в кв. „Мала Кутловица”

РИОСВ – Монтана участва в комисия за проверка на сигнали за замърсяване на реката, преминаваща през кв. „Мала Кутловица” в града. В нея се включиха и представители на Басейнова дирекция „Дунавски район” - Плевен, ОДБХ – Монтана и Община Монтана.

Комисията е констатирала, че в района дейност извършва само един обект - кравеферма в с. Благово, общ. Монтана, близо до реката. В хода на проверката е установено наличието на две тръби, чрез които торовият отпад от фермата се отвежда към реката, като към момента на проверката от една от тръбите не е установено изтичане.

От страна на ОДБХ – Монтана на собственика на фермата е дадено предписание за изграждането на яма към фермата за съхранението на течната торова фракция и ще бъде съставен акт за установено административно нарушение.

Във връзка с направените констатации комисията е дала предписание на собственика на фермата за прекъсване на връзката на кравефермата с реката. При извършена впоследствие проверка на място с цел последващ контрол по изпълнение на даденото от комисията предписание е констатирано, че тръбите са затапени, няма изтичане на течен торов отпад към реката – той се отвежда до яма за съхранение на течния торов отпад, разположена на площадката на фермата.

Categories: Актуално

17
Юли
2019

РИОСВ – Монтана провери сигналите за нарушаване на скалните образувания на „Белоградчишки скали“

На 16.07.2019 г. експерти от РИОСВ – Монтана извършиха извънредна проверка в района на защитена територия Природна забележителност (ПЗ) „Белоградчишки скали“ във връзка с публикации и съобщения в медиите за разрушаване на скалните образувания. Проверката се осъществи в присъствието на представители от община Белоградчик и на лицето-изпълнител на монтажните дейности по осветление на скалите.

Установено е, че по протежение на крепостната стена и вътрешното пространство са монтирани 22 прожектора, от които 7 върху новопоставени стойки, а останалите - върху съществуващи. На скална площадка „първа плоча“ (най-високата достъпна част от крепостта „Калето“) са поставени 11 стойки с 14 прожектори върху тях. Монтажната планка с размери 20/20 см на всяка стойка е захваната към скалата посредством четири анкерни болта Ф10х120 мм. Монтирането на осветителните тела и стойките е осъществено в периода от 22 май до 25 юни 2019 г. Снети са GPS-координати на местата на поставените стойки.

Не е констатирано нарушаване на целостта на скалите, къртене, чупене и рушене на образуванията, което да доведе до промяна на естествения облик на природната забележителност.

Община Белоградчик като ползвател и стопанисващ Белоградчишката крепост, не е уведомила РИОСВ – Монтана за намерението си да постави осветление върху скалните образувания, което задължително се съгласува с инспекцията според изискванията на Закона за защитените територии (ЗЗТ) .

За извършеното административно нарушение на екологичното законодателство по ЗЗТ ще бъдат предприети мерки по административно-наказателна отговорност от община Белоградчик. Законът предвижда имуществена санкция от 1000 до 10 000 лв. (за осъществяване на дейност в защитена територия без разрешение или съгласуване).

Categories: Актуално

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията