14
Януари
2020

РИОСВ –Монтана взе участие в 44-то среднозимно преброяване на водолюбивите птици

РИОСВ – Монтана взе участие преброяване на водолюбивите птици на язовир „Огоста” и река Дунав от село Връв, община Брегово, област Видин до с. Долно Линево, община Лом, област Монтана. В периода 09 – 12 януари 2020 г. в цяла Европа се проведе 44-то Среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици, организирано от Wetland Intemational.

Среднозимното преброяване на водолюбиви и водоплаващи птици в Европа се извършва от 1967 г., а в България от 1990 г. Същото е официално приета методика за мониторинг на зимуващите водолюбиви птици и е част от Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (НСМБР), регламентирана и одобрена със заповед на министъра на околната среда и водите. В преброяването взеха участие експерти от МОСВ (вкл. РИОСВ и ДНП), Българска орнитологична централа, Българско дружество за защита на птиците, сдружение с нестопанска цел „Зелени Балкани”, сдружение за дива природа „Балкани”, Природонаучен музей към БАН, други неправителствени организации и доброволци.

При наблюдението на птиците на всяко място се попълват полеви формуляри, в които се отчитат температура, наличие на валежи, дата и час на наблюдението, както и преброените брой екземпляри и видове.

След обработка на данните, същите се изпращат в Изпълнителната агенция по околна среда и води, която е структура на Министерството на околната среда и водите. В агенцията се съдържа Националната база данни от всички мониторингови програми по компонентите на околната среда (включително и среднозимното-преброяване като такова).

За територията на РИОСВ – Монтана преброяването се извърши в периода 10 – 11 януари 2020 г. от съвместен екип, включващ представител на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) и експерти от Инспекцията. Обходен бе язовир „Огоста”, както и „Смирненски“ и „Дреновец“ и течението на река Дунав – от с. Връв, общ. Брегово, обл. Видин до с. Долно Линево, общ. Лом, обл. Монтана.

Преброяването на зимуващите водолюбиви птици в язовир “Огоста” се извърши в девет точки, както следва: устие на река Бързия (при с. Боровци), устие на река Златица (при с. Калиманица), устие на река Огоста (при с Горно Церовене), баластриерите при с. Горно Церовене, старата църква на с. Живовци, западна и източна страна на полуостров „Расника”, гребната база на язовира и стената на язовира.

След приключване на тазгодишното преброяване се установи следната численост по видове за яз. „Огоста”:

Сива чапла (Ardea cinerea) – 71 – защитен вид;

Голяма бяла чапла (Egretta alba) – 30 – защитен вид;

Голям гмурец (Podiceps cristatus) – 106 – защитен вид;

Черноврат гмурец (Podiceps nigricollis) – 1 – защитен вид;

Черногуш гмуркач (Gavia arctica) – 1 – защитен вид;

Голям корморан (Phalocrocorax carbo) – 96 ;

Жълтокрака чайка (Larus michachellis) – 43 .;

Речна чайка (Larus ridibundus) – 12. – защитен вид;

Звънарка (Bucephala clangula) – 1 – защитен вид;

Качулата потапница (Authya fuligula) – 58 – ловен обект;

Зеленоглава патица (Anas platyrhynchos) – 572 – ловен обект;

Лиска (Fulica atra) – 77 бр. – ловен обект.

От предоставените данни за зимуващите водолюбиви птици на яз. „Огоста” по време на 44-тото среднозимно преброяване е видно, че са наблюдаваните 12 вида с обща численост 1 068, като видово разнообразие на птиците е по-малко в сравнение с 43-то СЗП, когато са наблюдавани наблюдаваните 19 вида с обща численост 2 967.

Извършено е и наблюдение в 19 точки по поречието на река Дунав – от с. Връв, общ. Брегово, обл. Видин до с. Долно Линево, общ. Лом, обл. Монтана, както и в „Рибарници Орсоя“, при което са констатирани следните видове:

Сива чапла (Ardea cinerea) – 6 – защитен вид;

Голяма бяла чапла (Egretta alba) – 9 – защитен вид;

Голям гмурец (Podiceps cristatus) – 2 – защитен вид;

Малък гмурец (Tachybaptus ruficollis) – 1 – защитен вид;

Черноврат гмурец (Podiceps nigricollis) – 1– защитен вид;

Малък нирец (Mergus albellus) – 1 – защитен вид;

Голям нирец (Mergus mergansser) – 1 – защитен вид;

Качулата потапница (Aythya fuligula) – 12 – защитен вид;

Голям корморан (Phalocrocorax carbo) – 193 ;

Малък корморан (Phalocrocorax pygmeus) – 8 . – защитен вид;

Жълтокрака чайка (Larus michachellis) – 7 ;

Речна чайка (Larus ridibundus) – 260 – защитен вид;

Звънарка (Bucephala clangula) – 25 – защитен вид;

Сива патица (Anas strepera) – 5 – защитен вид;

Ням лебед (Cygnus olor) – 9 – защитен вид;

Къдроглав пеликан (Pelecanus crispus) – 21 – защитен вид;

Розов пеликан (Pelecanus onocrotalus) – 1 – защитен вид;

Сива гъска (Anser anser) – 9 – защитен вид;

Зимно бърне (Anas crecca) – 13 – ловен обект;

Гъскоподобни (Anser sp.) – 590 – ловен обект;

Шилоопашата патица (Anas acuta) – 26

Фиш (Anas penelope) – 21 – ловен обект;

Зеленоглава патица (Anas platyrhynchos) – 2 174 – ловен обект;

Патицови (Anas sp.) – 205.

От горецитираните данни е видно, че по време на тазгодишното преброяване на река Дунав са наблюдавани общо 3 579 бр. птици от 22 вида, като за сравнение през 2019 г. по поречието на река Дунав са наблюдавани общо 5116 бр. птици от 21 вида.

По време на 44-то СЗП са наблюдавани и други видове птици като: обикновен мишелов (Buteo buteo), сива врана (Corvus corone), сврака (Pica pica), щиглец (Corduelis corduelis), земеродно рибарче (Alcedo atthis) и др.

Обобщените данни показват, че по време на 44-тото ежегодно Среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици за територията на РИОСВ – Монтана са наблюдавани общо 4 647 броя птици от 24 вида, докато през 2019 г. по време на 43-то Среднозимно преброяване са установени общо 8083 броя птици от 24 вида.

Изводите, които могат да се направят от тазгодишното 44-то Среднозимно преброяване е, че видовия състав на зимуващите водолюбиви птици се запазва в сравнение с предишни години, но числеността на питците е по-малка, което може да се отчете с нетипично топлата зима в Северна Европа и Западна Европа и Р България в средата на месец януари на настоящата година.

Categories: Актуално

08
Януари
2020

До 15 февруари 2020 г. е срокът за подаване на годишните отчети за използваните през 2019 г. флуорсъдържащи парникови газове и вещества, нарушаващи озоновия слой

Напомняме на всички ползватели (сервизи и хладилни техници) на флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ) и вещества, нарушаващи озоновия слой (ВНОС) и оператори на хладилно, климатично, термопомпено оборудване и електрическа комутационна апаратура, съдържащи ФПГ и ВНОС, че срокът за предоставяне на информация в РИОСВ – Монтана под формата на годишен отчет за периода от 1 януари до 31 декември на 2019 г., е до 15 февруари 2020 г.

Формите-образци за докладване на ФПГ и ВНОС са публикувани на интернет страниците на РИОСВ – Монтана и МОСВ, като отчетността по Приложение № 7 е за ползвателите, а по Приложение № 9 за операторите на оборудване и апаратура.

За непредставен годишен отчет в РИОСВ – Монтана в указания срок виновните лица се наказват съгласно чл. 34и, ал. 24 от Закона за чистота на атмосферния въздух „с глоба от 500 до 2000 лв., съответно с имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лв.”.

Categories: Актуално

29
Ноември
2019

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ за подписан Договор между РИОСВ – Монтана и „Ели – 2002“ ЕООД за определяне на изпълнител на обществена поръчка

Проектът се финансира от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие,

съфинансирана от държавния бюджет на Република България,

Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“,

Приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“

РИОСВ – Монтана уведомява обществеността за подписан Договор между РИОСВ – Монтана и „Ели – 2002“ ЕООД за определяне на изпълнител на обществена поръчка възложена чрез публично състезание с предмет „Избор на изпълнител за подготовка на местата за залесяване и изпълнение на дейности за възстановяване на местообитание 91Е0* на залесените площи в рамките на проект „Подобряване на природозащитното състояние на природно местообитание 91Е0 *Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior в поддържан резерват „Ибиша“, попадащ в границите на защитена зона BG0000199 „Цибър“.

Дейността е в изпълнение на проект „Подобряване на природозащитното състояние на природно местообитание 91Е0* Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior в поддържан резерват „Ибиша“, попадащ в границите на защитена зона BG0000199 „Цибър“ от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ по Приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ за проект ИСУН № BG16M1OP002-3.007-0005 „Подобряване на природозащитното състояние на природно местообитание 91Е0* Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior в поддържан резерват „Ибиша“, попадащ в границите на защитена зона BG0000199 „Цибър“.

В обхвата на обществената поръчка са включени за изпълнение следните основни дейности:

1. Запознаване с резултатите, мерките, методи и дейности предвидени в получения като резултат от изпълнение на Договор № 12 от 23.11.2018 г. Този договор е изпълнен в рамките на Дейност № 2 от проекта. В резултат от изпълнението на този договор е изготвен Доклад, в който е отразено състоянието на ЗЗ „Цибър“ и поддържан резерват „Ибиша“;

2. Изготвяне на Технологичен проект/план, който следва да предвиди необходимите мероприятия по отстраняване на инвазивните/интродуцирани видове, начините за подготовка на идентифицираните места за залесяване на площите, с установени инвазивни/интродуцирани видове, годината/сезона за залесяване, метода за садене на новите видове, съставът и видът на новите видове предвидени за залесяване, специфичните изисквания към същите (вид на посадъчния материал, място от където се доставят (разсадник), място за временно съхраняване, гъстота и брой на единиците и др.). Проектът/планът, следва да бъде разработен за определените в Доклада отразяващ състоянието на ЗЗ „Цибър“ и поддържан резерват „Ибиша“. В проекта/плана следва да бъдат обхванати дейностите за отглеждане на създадените залесени площи от първата до третата година, като се отчита процента на прихващане и попълване с нови фиданки, ако е необходимо;

3. Оказване на съдействие на възложителя в процеса по съгласуване на разработения Технологичен проект/план с всички заинтересовани страни;

4. Изпълнение на предвидените в Технологичния проект/план дейности по отстраняване на инвазивните/интродуцирани видове;

5. Изпълнение на предвидените в Технологичния проект/план дейности по залесяване на площите, с установени инвазивни/интродуцирани видове;

6. Изпълнение на предвидените в Технологичния проект/план дейности по отглеждне, грижа и попълване на новозалесените територии. Дейността обхваща в себе си всички необходими мероприятия свързани със подобряване и въстановяване на благоприятното природозащитно състояние на природното местообитание 91Е0* Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior.

Categories: Актуално

11
Ноември
2019

Министерството на здравеопазването обявява XII-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето” за учебната 2019/2020 година

Националният ученически конкурс „Посланици на здравето” се провежда в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г. и е в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора. Целта му е превенцията на поведенческите и рискови за здравето фактори, свързани с нeздравословното хранене, ниската физическа активност, злоупотребата с алкохол и тютюнопушенето.

Инициативата е на Министерството на здравеопазването (МЗ), в партньорство с Министерството на образованието и науката (МОН), Министерството на културата (МК), Министерството на младежта и спорта (ММС), Министерството на околната среда и водите (МОСВ), Световната здравна организация (СЗО) за България, Българския младежки Червен кръст (БМЧК) и Представителството на Европейската комисия в България (ПЕКБ).

Националният конкурс започва от 8 ноември 2018 г. и продължава до 10 май 2020 г. Конкурсът ще се проведе в три възрастови категории: 1-4 клас; 5-7 клас и 8-12 клас. Право на участие имат паралелки или випуски от ученици от 1 до 12 клас от цялата страна.

В проектите могат да участват учители на една или повече паралелки, независимо дали са от един и същи випуск.

Конкурсът ще протече в две фази. В рамките на първата фаза (8 ноември– 20 декември 2019 г.) участниците трябва да изготвят и да изпратят до Министерството на здравеопазването своите проекти в следните области: Ограничаване на тютюнопушенето и злоупотребата с алкохол и Здравословно хранене и физическа активност. През втората фаза на конкурса, 27 декември 2019 г. – 10 май 2020 г., ще се осъществи реализацията на проектите и тяхното отчитане.

Всеки кандидат задължително трябва да участва и в двете фази на конкурса!

Експертна комисия с участието на представители на МЗ и всички партньори ще извърши класирането на участниците до 25 май 2020 г., след което резултатите ще бъдат публикувани на интернет-страниците на министерствата, Световната здравна организация (СЗО) за България, БМЧК и ПЕКБ. Официалното награждаване на победителите ще се проведе през месец юни 2020 г.

Новото в регламента на Конкурса тази година е, че към партниращите организации се присъединиха Световната здравна организация (СЗО) за България и Българския младежки Червен кръст (БМЧК).

Всяка от институциите-партньори в провеждането на Националния ученически конкурс, съгласно компетентностите и приоритетите си, номинира и осигурява предметни награди по 12 проекта, както следва: 9 проекта, класирани за първо, второ и трето място, по 3 проекта във всяка от възрастова категория (1-4 клас, 5-7 клас и 8-12 клас); 3 проекта, класирани за поощрителни награди, по една за всяка възрастова категория. Министерството на здравеопазването, Световната здравна организация за България, Българския младежки Червен кръст и Представителството на Европейската комисия в България осигуряват по една предметна награда в категорията „Специални постижения в областта на опазване на здравето“.

Пълна информация за регламента на конкурса - изисквания за кандидатстване и участие, изисквания към съдържанието на проектите, критерии за оценка, етапи на оценяване и награди за победителите - може да намерите в прикачените файлове, както и на интернет-страниците на МОН, МК, ММС, МОСВ, СЗО за Българя, БМЧК и ПЕКБ. Регионалните здравни инспекции и регионалните инспекторати по образование в страната, както и регионалните инспекции по околна среда и водите са в готовност, както всяка година, да оказват необходимата помощ на участниците.

Р Е Г Л А М Е Н Т на национален ученически конкурс „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО” 2019/2020

ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПЪРВА ФАЗА 8 ноември – 20 декември 2019 г.

ФОРМУЛЯР ЗА ОТЧИТАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ ВТОРА ФАЗА 27 декември 2019 г. – 10 май 2020 г.

Categories: Актуално

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията