Актуално

21
Февруари
2011

МОЖЕМ ДА ГЛАСУВАМЕ ЗА ВЕКОВНИЯ ЧИНАР ОТ С. ГЪРМЕН

До 6 март 2011г. можем да гласуваме за вековния чинар от с. Гърмен, който се бори за приза “Европейско дърво на годината”

Започна гласуването в конкурса „Европейско дърво на годината”, в който участва и българският финалист от родния конкурс „Дърво с корен” - столетния чинар в с. Гърмен, обл. Благоевград. Дървото е представител на реликтния вид източен чинар (platanus orientalis), който през терциер е образувал гъсти гори в долината на река Места. Днес то е остатък от палеогеографията на района, впечатляващо с огромния си ствол. Висок е 24 м, обиколката му е 10,46 м. На възраст е над 600 години и през 1961 г. е обявен за защитен заради своята възраст, размери и красота. До 6 март 2011г. всеки може да гласува за него на страницата на конкурса – http://www.voting.treeoftheyear.org/

Categories: Актуално

08
Февруари
2011

РИОСВ – Монтана бе посетена от медии от гр. Зайчар, РСърбия

      Днес в информационния център на РИОСВ – Монтана се проведе среща на директора на инспекцията с представители на местна медия в гр. Зайчар, РСърбия.  Целта на срещата бе запознаване на сръбските медии от гр. Зайчар с дейността на инспекцията и обмен на постигнатите резултати в областта на опазването на околната среда.

            Директорът на инспекцията г-жа Деница Славкова запозна медиите с обхвата на дейността на РИОСВ – Монтана, осъществявана на територията на области  Монтана и Видин. По отношение качеството на атмосферния въздух, в региона на РИОСВ – Монтана няма големи промишлени обекти, които да емитират постоянно наднормени емисии в атмосферния въздух. В два пункта разположени в гр. Монтана и гр. Видин се пробонабират и анализират данните за нивата на «серен диоксид» и фини прахови частици (ФПЧ10). Анализът на тези данни показва, че в района на гр. Видин и гр. Монтана съществува проблем единствено с концентрацията на фини прахови частици. Източник на този замърсител са предимно транспорта и битовото отопление. В резултат на това се регистрира често превишение на фини прахови частици особено през зимния сезон. РИОСВ – Монтана е възложила актуализиране на Програмите за подобряване качеството на атмосферния въздух в общини Монтана и Видин, с цел достигане на общоевропейски норми за качеството на атмосферния въздух . Организират се срещи, семинари, обучения с местни власти и медии. От експерти на инспекцията се указва методическа помощ по отношение прилагане законодателството в областта на околната среда.

Categories: Актуално

07
Февруари
2011

срокът за предоставяне на годишните отчети за отпадъците в РИОСВ - Монтана е 31 март 2011 г.

  

Тече срокът за предоставяне на годишните отчети за отпадъците в РИОСВ - Монтана. Всички оператори, които извършват дейност на територията на РИОСВ – Монтана – областите монтана и видин, при която се образуват, събират, транспортират, временно съхраняват, оползотворяват или обезвреждат битови, строителни, производствени и опасни отпадъци трябва да представят годишните си отчети за 2010 година.

            Крайният срок, регламентиран в Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ и подзаконовите нормативни документи е 31 март 2011 година.
            Закона за управление на отпадъците предвижда глоби в размер от 2000 до 6000 лв. за непредставяне на годишни отчети.

Categories: Актуално

26
Януари
2011

НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ ,, ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА ”

НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ ,, ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА ”

на тема:

„ ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ”

Участници в конкурса могат да бъдат общини и кметства от цялата страна.

За реализиране на всеки от класираните проекти ще бъдат предоставени средства в размер до 10 000 лева.

Изисквания към съдържанието на представените проекти:

1. Обяснителна записка – кратко изложение на съдържанието на проекта, неговите цели и задачи.

2. Данни по посочените критерии – систематизирани в таблица.

3. План сметка за необходимите разходи за реализация на проекта. Средствата за почистване да не надвишават 20% от стойността на проекта. Не се финансират печалба, семинари, озвучаване, командировки, възнаграждения, хонорари, лекторски и др. административни разходи.

Categories: Актуално

life2016

WWD2019 GENERIC vs1 10Dec2018

 

22 март 2019 г. - Световен ден на водата 

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

placeholder