Актуално

02
Януари
2013

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ, ПРОИЗВОДСТВЕНИ, СТОПАНСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ СГРАДИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

С влизане в сила на новия Закон за управление на отпадъците (ЗУО) от 13.07.2012 г. се въвежда ново изискване за разделно събиране на образуваните отпадъци от всички търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради на територията на страната. Това изискване влиза в сила от 01.01.2013 г.
Съгласно новото изискване разделно трябва да се събират всички отпадъци от:

• Хартия и картон
• Стъкло
• Пластмаса
• Метали

За изпълнение на това задължение, всички собственици или ползватели на търговски обекти, както и отговорните лица за всички производствени, стопански и административни сгради имат възможност да сключат договор с фирми, притежаващи разрешение или регистрационен документ за дейности с отпадъци, посочени в чл. 35 от ЗУО, както и организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки.
От важно значение е да се знае, че сключването на договор не е задължително. На първо място трябва да бъдат изяснени редът и условията за организиране на системите за разделно събиране на същите потоци отпадъци от домакинствата, които следва да бъдат разписани в съответната наредба на общинския съвет. В този смисъл, преди да бъдат предприети действия от страна на ползвателите на търговски обекти и административни, стопански и производствени сгради е необходимо те да знаят какъв е редът и начинът на организиране и функциониране на системата за разделно събиране на територията на общината.
Съществува възможността разделно събраните отпадъци от посочените видове обекти да се изхвърлят използвайки съществуващите системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки, в случай, че това е разписано в общинската наредба, без това да води до допълнителни задължения за сключване на отделни договори от страна на обектите.

Изключение се прави за населените места, в които все още не е въведена система за разделно събиране на отпадъци от домакинствата. В този случай търговските обекти и административните сгради не са задължени да събират разделно отпадъците, които генерират до момента, в който общината не сключи договор с организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки или не изгради собствена система за разделно събиране на отпадъци.

Регистър на фирмите, притежаващи документи по чл. 35 от ЗУО за извършване на дейности с отпадъци може да намерите на следния линк:
http://pdbase.government.bg/forms/public_permits.jsp

Categories: Актуално

22
Февруари
2011

Отчетите за използваните или реализирани количества бои, лакове и авторепаратурни продукти

отчетите за използваните или реализирани количества бои, лакове  и авторепаратурни продукти за 2010 г.  да се представят в срок до 31 март 2011 г.

 
       Фирмите от териториалния обхват на РИОСВ – Монтана, които в своята дейност използват или търгуват с бои, лакове и авторепаратурни продукти трябва да представят в екоинспекцията отчети за употребените или реализирани  количества през 2010 г. Това изисква Наредбата за ограничаване емисиите на летливи органични съединения, използвани при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти (ДВ, бр. 20/2007 год.).  В това число попадат производители и вносители на такива продукти, търговци на едро и дребно, строителни и мебелни фирми, автосервизи и машиностроителни предприятия.

       За територията на РИОСВ – Монтана обектите, подлежащи на контрол по тази наредба са 51 броя.

         Законът за чистотата на атмосферния въздух предвижда глоби и санкции съответно – за физически лица – от 500 до 2000 лева, а за юридическите от 1000 до 3000 лева за непредставяне на отчетите.

Categories: Актуално

21
Февруари
2011

МОЖЕМ ДА ГЛАСУВАМЕ ЗА ВЕКОВНИЯ ЧИНАР ОТ С. ГЪРМЕН

До 6 март 2011г. можем да гласуваме за вековния чинар от с. Гърмен, който се бори за приза “Европейско дърво на годината”

Започна гласуването в конкурса „Европейско дърво на годината”, в който участва и българският финалист от родния конкурс „Дърво с корен” - столетния чинар в с. Гърмен, обл. Благоевград. Дървото е представител на реликтния вид източен чинар (platanus orientalis), който през терциер е образувал гъсти гори в долината на река Места. Днес то е остатък от палеогеографията на района, впечатляващо с огромния си ствол. Висок е 24 м, обиколката му е 10,46 м. На възраст е над 600 години и през 1961 г. е обявен за защитен заради своята възраст, размери и красота. До 6 март 2011г. всеки може да гласува за него на страницата на конкурса – http://www.voting.treeoftheyear.org/

Categories: Актуално

08
Февруари
2011

РИОСВ – Монтана бе посетена от медии от гр. Зайчар, РСърбия

      Днес в информационния център на РИОСВ – Монтана се проведе среща на директора на инспекцията с представители на местна медия в гр. Зайчар, РСърбия.  Целта на срещата бе запознаване на сръбските медии от гр. Зайчар с дейността на инспекцията и обмен на постигнатите резултати в областта на опазването на околната среда.

            Директорът на инспекцията г-жа Деница Славкова запозна медиите с обхвата на дейността на РИОСВ – Монтана, осъществявана на територията на области  Монтана и Видин. По отношение качеството на атмосферния въздух, в региона на РИОСВ – Монтана няма големи промишлени обекти, които да емитират постоянно наднормени емисии в атмосферния въздух. В два пункта разположени в гр. Монтана и гр. Видин се пробонабират и анализират данните за нивата на «серен диоксид» и фини прахови частици (ФПЧ10). Анализът на тези данни показва, че в района на гр. Видин и гр. Монтана съществува проблем единствено с концентрацията на фини прахови частици. Източник на този замърсител са предимно транспорта и битовото отопление. В резултат на това се регистрира често превишение на фини прахови частици особено през зимния сезон. РИОСВ – Монтана е възложила актуализиране на Програмите за подобряване качеството на атмосферния въздух в общини Монтана и Видин, с цел достигане на общоевропейски норми за качеството на атмосферния въздух . Организират се срещи, семинари, обучения с местни власти и медии. От експерти на инспекцията се указва методическа помощ по отношение прилагане законодателството в областта на околната среда.

Categories: Актуално

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

placeholder