Актуално

25
Март
2013

ОБЩО 21 ПРОЕКТА ОТ МОНТАНСКА И ВИДИНСКА ОБЛАСТ ЩЕ ПОЛУЧАТ ФИНАНСИРАНЕ В РАМКИТЕ НА НАЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ „ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА”

       Общо 21 проекта от Монтанска и Видинска област ще получат финансиране в рамките на Националната кампания  "Чиста околна среда” в обявения от МОСВ и ПУДООС конкурс на тема „Обичам природата  и аз участвам” 2013.

       До 10 000 лв. ще получат:
1. Община Чупрене, област Видин  за проект „Обичам природата и аз участвам”;
2. Кметство Горни Лом, община Чупрене за проект  „Обичам природата и аз участвам”;
3. Община Кула, гр. Кула за проект  „Обичам природата и аз участвам”;
4. Община Макреш, област Видин  за проект „Зона за отдих и почивка с. Макреш”;
5. Община Кула, гр. Кула за проект  „Обичам природата и аз участвам”;
6.Община Берковица, гр. Берковица за проект „Почистване, облагородяване и изграждане на зона за отдих и реконструкция на детска площадка в УПИ I ж.к. Заряница, гр. Берковица;
7. Кметство с. Гара Орешец, община Димово за проект „Обичам природата и аз участвам”;
8. Община Ново село, област Видин за проект „Изграждане на футболно игрище и зелена зона за отдих в с. Ново село”;
9. Община Ново село, област Видин за проект „Проект за с. Флорентин”
10. Община Ново село, област Видин за проект „Обичам природата и аз участвам”;
11. Община Георги Дамяново, област Монтана за проект „Благоустрояване и озеленяване на обществен терен в с. Говежда”;
12. Община Чипровци, гр.Чипровци за проект „Приветливо Чипровци”;
13. Кметство Сталийска махала, община Лом за проект „Обичам природата и аз участвам”;
14.  Кметство Добри дол, община Лом за проект „Обичам природата и аз участвам”;
15. Кметство Долно Линево, община Лом за проект „Естетизиране на централен парк и обособяване на зона за отдих”.

      До 5 000 лв. ще получат следните училища и обединен детски комплекс - Вършец:
1. СОУ „Цар Симеон Велики”, община Видин  за проект  „Обичам природата и аз участвам”;
2. ОУ „Иван Вазов”, гр. Видин за проект  „Красотата в природата и нейното опазване”;
3. СОУ „Васил Левски” , гр. Кула за проект „Обичам природата и аз участвам”;
4. ОДК  Вършец за проект „Обичам природата и аз участвам”.

       До 5000 лв. ще получат следните детски градини:
1. ЦДГ ”Пролетна дъга”, гр. Берковица за проект  „Обичам природата и аз участвам”;
2. ОДЗ ”Слънце” гр. Димово, област Видин за проект  „Обичам природата и аз участвам”;

 

Categories: Актуално

18
Март
2013

РИОСВ – Монтана призовава да се включим в акцията "Часът на Земята" на 23 март, събота от 20.30 часа

         Регионална инспекция по околната среда и водите – Монтана по традиция в последните няколко години се включва в  международната инициатива “Часът на земята”. Тази година Часът на Земята е на 23-ти март (събота) от 20:30 до 21:30 часа.
         По време на Часът на Земята, хора от целия свят символично загасват осветлението в домовете си, а знакови сгради притъмняват като по този начин се отправя призив за по-устойчиво бъдеще.
         В световен мащаб Часът на Земята започва през 2007 г. През изминалите години инициативата се трансформира в глобално общество, чиято цел е да покаже ангажираността на хората към екологичните проблеми, както и че промяната зависи от малките стъпки, които всеки от нас прави ежедневно. Така през 2012 г. в кампанията участваха 7000 града в 152 страни по целия свят.
         За да се включите и Вие трябва само да загасите осветлението за 1 час – между 20:30 и 21:30 часа на 23 март 2013г.! И в допълнение – замисляйте се какво правите за екологията в останалите дни на годината!

Categories: Актуално

11
Март
2013

Експерти от РИОСВ - Монтана извършиха незабавна проверка по сигнал за неприятни миризми

       Експерти от РИОСВ – Монтана извършиха незабавна проверка по подаден сигнал за неприятни миризми на мърша във въздуха в централната част на гр. Монтана. Проверката се извърши съвместно с представители на ОДБХ - Монтана и община Монтана. Обходен е района на централната градска част и обектите, които са възможни източници на неприятни миризми. Проверени са птицекланици в града – „Булгарплод - София” АД и „Гала М” ООД, гр. Монтана, Осми и Шести център за отглеждане на отглеждане на птици в м. „Палековото”, земл. на гр. Монтана, откъдето не е установено разпространение на неприятни миризми.
         Комисията установява, че интензивната миризма на мърша е със залпов и кратковременен характер и с неустановен източник. При последващи сигнали комисията има  готовност незабавно да продължи своята работа за  установяване източника на интензивна миризма.

Categories: Актуално

16
Януари
2013

Обобщени данни от 37-то Среднозимно преброяване на язовир “Огоста” и река Дунав от с. Връв до с. Долно Линево

     В периода от 11 до 13 януари 2013 г. в цяла Европа се проведе 37-тото ежегодно Среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици, организирано от Wetland Intemational. Същото е официално приета методика за мониторинг на зимуващи птици в Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (НСМБР). В преброяването взеха участие експерти от МОСВ (вкл. РИОСВ и ДНП), Българска орнитологична централа, Българско дружество за защита на птиците, сдружение с нестопанска цел "Зелени Балкани", сдружение за дива природа "Балкани".
         За територията на РИОСВ – Монтана преброяването се осъществи от съвместен екип, включващ представител на Природонаучен музей към БАН – гр. София, БДЗП и експерт от Инспекцията. Обходен бе язовир „Огоста” и течението на река Дунав – от с. Връв, общ. Брегоно до с. Долно Линево, общ. Лом.
        Преброяването на зимуващите водолюбиви птици в язовир “Огоста” се извърши в седем точки, както следва: устията на реките Бързия (при с. Боровци), Златица (при с. Калиманица) и Огоста (при църквата на с. Живовци), стената и гребната база на язовира, западна и източна страна на местността  „Растника”.
          Изводите, които могат да бъдат направени за зимуващите водолюбиви птици по време на 37-тото средно-зимно преброяване за язовир „Огоста” е, че числеността и видовото разнообразие на птиците се е запазило същото в сравнение с миналогодишното, а именно от наблюдаваните общо 17 вида при численост 2 925 бр. птици за 2012 година през тазгодишното среднозимно преброяване са наблюдаване общо 18 вида с численост 4 196 бр.
         Извършено е наблюдение в 20 точки по поречието на река Дунав – от с. Връв, общ. Брегово до с. Долно Линево, общ. Лом, при което са наблюдавани общо 16 вида с обща численост 2 068 бр., което е повече в сравнение 2012 г., когато са наблюдавани 1 042 бр. птици от 14 вида.
          Изводите, които могат да се направят за тазгодишното 37-то Среднозимно преброяване е, че броят на видовете се е запазил приблизително еднакъв в сравнение с миналата година, но числеността на птиците е приблизително двойно по-голяма.
 

Categories: Актуално

life2016

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

placeholder