Актуално

12
Юни
2018

Сигнал за мъртва риба в яз. „Мартиново“ провери РИОСВ – Монтана

Eксперти от РИОСВ - Монтана и Регионална лаборатория към ИАОС провериха сигнал за наличие на голямо количество мъртва риба в яз. „Мартиново”, с. Мартиново, общ. Чипровци. В присъствието на сигналоподателя е извършен оглед на района при опашката на язовира при вливане на р. Мартиновска Огоста. Забелязани са около 20 по-едри мъртви риби. Водите са били видимо бистри и е имало живи екземпляри. Не са констатирани мирис и оцветяване на водите на реката и язовира .

Взети са две водни проби от повърхностните води на яз.“ Мартиново“
и от река Мартиновска Огоста около 3 км над населеното място. Експресните резултати по показатели рН, електропроводимост и разтворен кислород са характерни за водите на язовира и реката, и съответстват на нормите, разписани в Наредба №Н-4/2012 г. Предстои анализ на пробите по показателите общ азот, нитрити, нитрати, амоняк, общ фосфор и БПК5. В района около яз. Мартиново няма действащи промишлени обекти, които да заустват отпадъчни води във водни обекти.

Categories: Актуално

07
Юни
2018

РИОСВ – Монтана участва в работна среща на тема “Финансиране, експлоатация и мониторинг на индивидуални и други подходящи системи за пречистване на отпадъчни води“

Директорът на РИОСВ – Монтана г-жа Славкова участва в работна среща на тема „Финансиране, експлоатация и мониторинг на индивидуални и други подходящи системи /ИДПС/ за пречистване на отпадъчни води“, организирана от Световната банка.

Работната среща е естествено продължение на подготвения от Световната банка доклад през миналата година „Финансиране, експлоатация, поддръжка и монинторинг на индивидуалните и други подходящи системи /ИДПС/ и изпълнение на насоките за оптимизиране на разходите. Целта на срещата е подпомагане МРРБ за въвеждане в националната практика на ИДПС за пречистване на отпадъчни води в съответствие с правната рамка на ЕС и принципите на устойчивото развитие.

Събитието се проведе на 6 юни 2018 г. в гр. София в зала „Роял 3“ на хотел „Балкан“. Участваха представители на правителството и експерти от българската общност. На срещата бяха представени приложимия опит и предложения по отношение на планирането, проектирането, експлоатацията и поддръжката, мониторинг и контрол на ИДПС, както и възможните механизми за финансиране подмяна/реконострукция на съществуващи и нови системи.

На работната среща широко дискутирани са теми, свързани с природните системи за пречистване на отпадъчни води за малки населени места и индивидуалните системи за пречистване на отпадъчни води.

Categories: Актуално

05
Юни
2018

В РИОСВ – Монтана се проведе работна среща за управление на строителните отпадъци

В Информационния център на РИОСВ – Монтана днес се проведе работна среща, касаеща управлението на строителните отпадъци с представители на община Монтана и областна администрация Монтана.

Дискутирани са актуалните проблеми свързани с тяхното депониране и обезвреждане, отреждане на площадки и изграждане на съоръжения за оползотворяването им.

Задълженията на местните власти е контролът и управлението на дейностите със строителни отпадъци и при изпълнение на инфраструктурни проекти.

Categories: Актуално

04
Юни
2018

РИОСВ – Монтана засилва контрола върху брането на липовия цвят

РИОСВ – Монтана засилва контрола върху брането на липовия цвят на територията на област Монтана и област Видин. В момента тече усилена кампания по изкупуване на липов цвят. В тази връзка с цел опазване на липовите дървета от недобросъвестно унищожаване и увреждане и в съответствие с регламентите на Закона за лечебните растения и Наредба № 2 за правилата и изискванията за събиране на билки и генетичен материал от лечебни растения РИОСВ – Монтана ще прилага строги мерки в случай на констатиране на законови нарушения.

РИОСВ – Монтана напомня, че събирането на лечебни растения от естествените им находища, представляващо стопанска дейност се извършва въз основа на позволително съгласно чл. 22 от ЗЛР.

Задължения на кметовете на общините както и на Държавните горски стопанства е преди издаването на позволителни за събиране на билки от лечебни растения за стопанска цел да изискват представяне на копия от документа за регистрация на пунктовете. Пунктовете, които извършват дейност по събиране, търговия и/или съхранение на билки, задължително обявяват дейността си в РИОСВ и се регистрират в книга за изкупените, реализираните и налични количества лечебни растения.

Categories: Актуално

life2016

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

placeholder