Актуално

08
Август
2018

ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА НА МОБИЛНОСТТА 16-22 СЕПТЕМВРИ

Кампанията „Европейска седмица на мобилността“ (ЕСМ) се провежда всяка година в периода 16-22 септември. В основата на кампанията е заложен принципът за насърчаване и въвеждане па използването на устойчив градски транспорт, като по този начин инициативата популяризира и ползите за околната среда и здравето на хората, по-добрата визия на градовете и др. Кампанията дава възможност на местната власт, да промотира умното придвижване сред населението, възможностите за подобряване па качеството на въздуха и шумовото замърсяване, които са фактори за по-добро качество на живот.

Министерство на околната среда и водите в качеството си на национален координатор на ЕСМ, високо цени ежегодното участие на българските градове/обшини. като свидетелство за желанието на местните власти да подобрят качеството на живот на своите съграждани, като ограничат последствията от натоварения трафик, предоставяйки по-добри и екологични възможности за придвижване в градовете.

Всяка година ЕСМ е насочена към определена тема, като през 2018г. темата е „Мултимодалност" под мотото „Комбинирай, движи се!".

От местните власти се очаква да организират дейности за своите граждани на базата на тази тема. Постоянните мерки, инициирани през годината също е добре да подкрепят темата.

За участие в инициативата е необходимо да се направи регистрация до 16 септември 2018г. на официалния сайт на кампанията на адрес: http://www.rnobilityweek.eu/ .Регистрацията е възможна и на български език, чрез линка за директен достъп http://registration.mobilityweek.еu/login.php?lang=bg. След приключване на регистрацията, формуляра се одобрява от националния координатор и участието на населеното място-кандидат се публикува в официалната страница на ЕСМ.

Всеки град/община има възможност да се включи в кампанията като организира дейности по поне един от следните три критерия и извърши онлайн регистрация:

1. Организиране на седмица с дейности, в контекста на темата .,Мултимодалност" (събития и игри на открито, беседи и др.).

2. Изпълнение на поне една нова постоянна мярка за осигуряване на разумното придвижване и споделяне на пространството в града (по-широки тротоари, нови ленти за велосипеди или автобуси, нова схема за намаляване на трафика и др. ).

3. Провеждане на Ден без автомобили, за предпочитане на 22 септември (затваряне на едно или няколко пространства, запазени за пешеходци, велосипедисти и обществен транспорт за най-малко един ден – от 1 час преди до 1 час след официалното работно време).

След провеждане иа ЕСМ градовете, организирали дейности и по трите критерия ще могат да кандидатстват за Наградата на ЕСМ. От 22 септември до края на месец октомври 2018 г ..златните" участници, отговорили и на трите критерия следва да изпратят подписана Харта и да подадат заявление (формуляр) за участие в церемонията по награждаване. Информация за формата на заявлението предстои да бъде публикувана на следния електронен адрес: http://www.rnobilityweek.eu/emw-awards/. Десетте града финалисти ше бъдат определени от избрано от Европейската комисия жури.

Градовете имат още една възможност за популяризиране на градската мобилност, чрез участие в кампания „Планиране на устойчива градска мобилност" (SUMP). Тазгодишното издание също се фокусира върху темата за мултимодаллостта. Peгистрацията за 7-мата Награда SUMP е отделна от Наградата на ЕСМ и се присъжда на местните и регионалните власти за отлични постижения в изготвянето на планове за устойчивата градска мобилност. Регистрацията е отворена до 1 октомври 2018 г.

Oфициален сайт на ЕСМ - http://www.mobilityweek.eu/

Categories: Актуално

31
Юли
2018

Online обучение за подготовка на проектни предложения за покана 2018 по подпрограма

Във връзка с подаването на предложения по програма LIFE, подпрограма "Действия по климата", с обявен краен срок - 12 септември 2018, 16:00 ч. местно време в Брюксел, екипът на НЗК-България подготви и предостави Online обучение за подготовка на проектни предложения за покана 2018 по подпрограма "Действия по климата" на програма LIFE.

Обучението ще подпомогне кандидатстващите по текущата покана с практически съвети и указания за изготвянето и подаването на проектни предложения. Фокусът на обучението е насочен към трите приоритетни области на подпрограма „Действия по климата“.

Обучението е достъпно тук:

http://www.life-bulgaria.bg/bg/webinars/online-obuchenie-za-podgotovka-na-proektni-predlojeniya-za-pokana-2018-po-podprograma-dejstviya-po-klimata-na-programa-life/

Categories: Актуално

02
Юли
2018

Експерти от РИОСВ – Монтана и ученици посетиха остров „Ибиша“

 

Днес директорът на РИОСВ – Монтана и експерти, заедно с ученици от Професионална гимназия по селско стопанство „Дунавска земя“ в с. Ковачица, общ. Лом посетиха охраняемата зона на остров „Ибиша“.

Учениците бяха запознати със статута на Поддържан резерват „Ибиша“. Той е разположен от 716 до 719 км по течението на река Дунав в Област Монтана, Община Вълчедръм. Площта му е 0,9 km2.

Островът се намира северно от Цибърската низина. Има удължена форма с дължина 3 км и максимална ширина от 0,55 км. Най-голямата му надморска височина е 41 м се намира в югоизточната му част и се издига на 3-4 м над нивото на реката. Изграден е от речни наноси, основно пясък и тиня и е обрасъл с топола.

На острова са разположени две защитени зони — „Остров Ибиша“ по Директивата за опазване на дивите птици и защитена зона „Цибър“ по Директивата за опазване на природните местообитания, защитена местност „Остров Цибър“ на северозапад и поддържан резерват „Ибиша“ на югоизток.

В него гнездят редки птици, като бяла лопатарка , нощна чапла, малка бяла чапла, гривеста чапла, лопатарка, зелен кълвач, зеленоглава патица и др. Тук за първи път е установено гнезденето на стридояда по поречието на р. Дунав (през 1989 г.), както и гнездене на световно застрашения малък корморан и бялата лопатарка.

При наблюдението с бинокъл и зрителна тръба се идентифицираха специфичните особености на горепосочените защитени и редки видове птици.

Categories: Актуално

15
Юни
2018

РИОСВ – Монтана участва във форум „Невидими ръце: Печелившо управление на отпадъците за всички“

Директорът на РИОСВ – Монтана г-жа Славкова участва във форум „Невидими ръце: Печелившо управление на отпадъците за всички“. Форумът е организиран от екологично сдружение „За Земята“ с подкрепата на Фондация „Фридрих Еберт – България“. Събитието се проведе на 14.06.2018 г. в Представителството на Европейската комисия в България – Дом на Европа. Във форума бе представен световния и конкретен опит от нашия регион в работата с неформалния сектор в управлението на отпадъците, включително примери от Македония, Сърбия и Румъния. Споделен бе опитът от приложените модели в столицата, както от страна на общината, така също от неправителствения сектор и дейността на доброволци. Постигнатите положителни резултати са приложими и към останалите по-малки общини на територията на страната.

Categories: Актуално

life2016

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

placeholder