Актуално

28
Декември
2018

ВАС остави в сила становището по екологична оценка на РИОСВ – Монтана за съгласуване на ОУП на туристическа и ски зона „Миджур“

Върховният административен съд остави в сила Становището по екологична оценка на РИОСВ – Монтана за съгласуване на Общ устройствен план на Туристическа и ски зона (ТСЗ) „Миджур“.

Становището по екологична оценка беше обжалвано от Асоциация на парковете в България (АПБ) пред Административен съд – Монтана, и след проведеното в няколко заседания съдебно производство, искането на АПБ беше отхвърлено, а Становището на РИОСВ – Монтана – оставено в сила.

Асоциация на парковете в България подаде касационна жалба до ВАС срещу решението на първоинстанционния съд. На 27.12.2018 г. Върховният административен съд се произнесе с необжалваемо Решение, с което потвърди Решението на Административен съд – Монтана, респективно Становището на РИОСВ – Монтана, с което се съгласува ОУП на ТСЗ „Миджур“.

Categories: Актуално

20
Декември
2018

РИОСВ – Монтана раздаде награди в конкурса за коледна картичка

На церемония в Информационния център на екоинспекцията, бяха наградени участниците в конкурса за коледна картичка

Конкурсът за коледна картичка и коледно пожелание се провежда за девета година. В него участваха деца от две детски градини – ДГ „Здравец“ и ДГ “Приказен свят“, три училища – IV ОУ „Иван Вазов“, VI СУ „Отец Паисий“ и V СУ „Христо Ботев“, Студио по изобразително изкуство „РЕНИАРТ“, ученици със специални образователни потребности и II ОУ „Константин Фотинов“, гр. Лом.

Жури от служители на РИОСВ – Монтана определи победителите в конкурса:

1-во място Елица Найденова, втори клас

1-во място Алекс Николов, втори клас

2-ро място Георги Георгиев, четвърти клас

2-ро място Полина Петрова, шести клас

3-то място Ивона Павлова, четвърти клас

3-то място Иления Спасова, осми клас

Поощрителни награди получиха:

Цветелина Петрова, шести клас

Никол Златкова, втори клас

Рая Рангелова, втори клас

Всички участници получиха грамоти и награди.

Categories: Актуално

19
Декември
2018

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ за Проведена пресконференция по повод стартирането на проект

 На 19.12.2018 г. от 13:00 ч. в Информационния център на РИОСВ – Монтана се проведе откриваща пресконференция, на която като част от дейностите за информация и публичност се запознаха заинтересованите страни и обществеността с целите, дейностите по проект „Подобряване на природозащитното състояние на природно местообитание 91Е0* Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior в поддържан резерват „Ибиша“, попадащ в границите на защитена зона BG0000199 „Цибър“ от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ по Приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ за проект ИСУН № BG16M1OP002-3.007-0005 „Подобряване на природозащитното състояние на природно местообитание 91Е0* Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior в поддържан резерват „Ибиша“, попадащ в границите на защитена зона BG0000199 „Цибър“, с бенефициент Регионална инспекция по околната среда и водите – Монтана.

Categories: Актуално

19
Декември
2018

РИОСВ – Монтана ще награди участниците в конкурса за коледна картичка.

РИОСВ – Монтана ще награди участниците в конкурса за коледна картичка. Церемонията ще проведе на 20.12.2018 г. от 14.00 ч. в Информационния център на екоинспекцията.

Конкурсът за коледна картичка и коледно пожелание се провежда за девета поредна година. В него участваха деца от две детски градини, три основни училища, студио по изобразително изкуство, ученици със специални образователни потребности и второ основно училище „Константин Фотинов“, гр. Лом. В екоинспекцията са подадени 156 картички. Жури от служители на РИОСВ – Монтана определи победителите в конкурса. Всички участници ще получат грамоти, индивидуални и колективни награди.

Categories: Актуално

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

placeholder