Актуално

28
Януари
2019

2 февруари 2019 година - Световен ден на влажните зони

Влажни зони и климатични промени

Световният ден на влажните зони се чества всяка година на 2 февруари. Темата за 2019 г. „Влажни зони и климатични промени“ подчертава важната роля на влажните зони като решение срещу измененията на климата.

  •  Влажните зони са природно решение

За последните 35 години честота на природните бедствия е нараснала повече от два пъти, като 90 % от тези бедствия са свързани с водата. Предвижданията за бъдеще са за още по-екстремни метеорологични условия. Влажните зони играят значителна роля в стабилизирането на емисиите на парникови газове и смекчаване на последиците от изменението на климата.

  •  Влажните зони са буфер за крайбрежните райони срещу екстремни климатични явления

Крайбрежните влажни зони като солените блата, мангровите гори, „подводните ливади“ с морска трева и кораловите рифове действат като естествени ограничители. Те намаляват интензивността на вълни, бури, цунами като предпазват 60 % от населението от наводнения и щети върху собствеността, и загуба на живот.

  •  Влажните зони редуцират наводненията и облекчават засушаванията

Вътрешните влажни зони като реки, езера, блата и заливни равнини, функционират като гъби, абсорбират и съхраняват обилните количества валежи и редуцират щетите от наводнения. По време на сухите сезони в пустинни климатични условия, влажните зони освобождават съхраняваната в тях вода като така забавят настъпването на суша и минимизират недостига на вода.

  •  Влажните зони абсорбират и съхраняват въглерод

Торфищата, мангровите гори и морската трева съхраняват огромни количества въглерод. Торфищата покриват само около 3% от площта на нашата планета, но съхраняват приблизително 30% от целия въглероден двуоксид – два пъти повече от всички световни гори заедно. Влажните зони са най-ефективните „складове“ на въглерод Земята.

  • Не трябва да пресушаваме влажните зони

Когато влажните зони се пресушават или изгарят (най-често за земеделие), влажните зони се превръщат от „складове“ на въглерод в източник на въглерод като отделят в атмосферата съхраняваният от тях въглерод в продължение на векове. Емисиите от въглероден двуоксид от пресушени или изгорени торфища се равняват на 10% от годишните емисии на всички видове изкопаеми горива.

  •  Трябва да опазваме и възстановяваме влажните зони

Стратегиите, насочени към адаптация и отговор на климатичните промени трябва да включат разумно ползване на влажните зони. От 1970 г. насам, 35% от влажните зони в световен мащаб са загубени. Гражданите, общностите и правителствата трябва да работят заедно за опазването на тези изключителни екосистеми, които ни помагат да се подготвим, да се справим и да отговорим на измененията на климата.

Ключови послания:

  •  Не сме безсилни срещу климатичните промени;
  •  Влажните зони ни помагат да се подготвим, да се справим и да отговорим на въздействията от климатичните промени;

За отбелязването на Световния ден на влажните зони, тази година се насърчават следните дейности:

· Посетете влажна зона;

· Организирайте събитие, за да информирате за значението на влажните зони;

· Регистрирайте и публикувайте Вашите инициативи по повод отбелязването на Световния ден на влажните зони на интернет страницата на Рамсарската конвенция: www.worldwetlandsday.org, на ниво EVENTS/Add your event;

На интернет страницата на Рамсарската конвенция - http://www.ramsar.org, на ниво World Wetlands Day 2019, можете да намерите допълнително информация, както и материали за ползване по време на кампанията (плакати, листовки, банери, лого, инструкции за провеждане на кампании, листовки за оцветяване и др.). Тези материали следва да бъдат разпечатани от Вас, в случай на ползване.

Categories: Актуално

23
Януари
2019

РИОСВ – Монтана провери сигнал за силна миризма на олово в кв. „Кошарник“ на Монтана

На 22 януари 2019 г. екип експерти на РИОСВ - Монтана извърши незабавна проверка във връзка с подаден на тел. 112 сигнал от жител на кв. „Кошарник“ в Монтана за силна миризма на олово, усетена в 15:50 часа.

При посещението в района на ул. „Добри Войков“ в 16:20 часа в присъствието на подателя на сигнала екипът не констатира интензивни миризми.

Въз основа на изказаните предположения за потенциалния източник на миризмата е извършена проверка и в района на ул. „Индустриална“ и площадката на производствена база. Не е констатирана интензивна миризма. Установено е, че част от производствените мощности не работят.

Categories: Актуално

16
Януари
2019

РИОСВ – МОНТАНА УЧАСТВА В 43-ТО СРЕДНОЗИМНО ПРЕБРОЯВАНЕ НА ВОДОЛЮБИВИ ПТИЦИ

В периода 10-13 януари 2019 г. в цяла Европа се проведе 43-то Среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици, организирано от Wetland Intemational.

За територията на РИОСВ – Монтана преброяването се извърши в периода 11-12 януари 2019 г. от екип, включващ представител на Природонаучен музей към Българска академия на науките (БАН) – София и експерти от испекцията. Обходен бе язовир „Огоста”, както и язовири „Смирненски“ и „Дреновец“ и течението на река Дунав – от с. Връв, общ. Брегово, обл. Видин до с. Долно Линево, общ. Лом, обл. Монтана.

Преброяването на зимуващите водолюбиви птици в язовир “Огоста” се извърши в девет точки: устие на река Бързия (при с. Боровци), устие на река Златица (при с. Калиманица), устие на река Огоста (при с Горно Церовене), баластриерите при с. Горно Церовене, старата църква на с. Живовци, западна и източна страна на полуостров „Расника”, гребната база на язовира и стената на язовира.

Наблюдавани са 19 вида с обща численост 2967 бр., като видово разнообразие на птиците е по-голямо в сравнение с 42-то СЗП, когато са наблюдавани наблюдаваните 17 вида с обща численост 2 457 бр., (за сравнение по време на 41-то СЗП, когато са наблюдавани 16 вида с обща численост 3 762 бр).

Извършено е и наблюдение в 19 точки по поречието на река Дунав – от с. Връв, общ. Брегово, обл. Видин до с. Долно Линево, общ. Лом, обл. Монтана, както и в „Рибарници Орсоя“.

По време на тазгодишното преброяване на река Дунав са наблюдавани общо 5116 бр. птици от 21 вида, което по-численост и видово разнообразие на птиците е в пъти повече в сравнение с 2018 г., когато по поречието на река Дунав са наблюдавани общо 959 бр. птици от 10 вида. По време на 43-то СЗП са наблюдавани и някои видове птици, които не са водолюбиви, но също са защитени като: обикновен мишелов, морски орел при с. Сланотрън и Видин вечерна ветрушка, полски блатар, хвойнов дрозд, черен кълвач, сирийски пъстър кълвач, щиглец.

Обобщените данни показват, че по време на 43-тото ежегодно Среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици за територията на РИОСВ – Монтана са наблюдавани общо 8083 броя птици от 24 вида, което е значително повече в сравнение с 2018 г.

Изводите, които могат да се направят от тазгодишното 43-то Среднозимно преброяване, са, че видовия състав и числеността на зимуващите водолюбиви птици е значително по-висок в сравнение с предишни години. Причина за по-големия брой птици като видове и численост е студеното време през януари в Западна и Северна Европа, което предполага зимуване и миграция на птиците в незамръзналите вътрешни водоеми и реки в южните части на Европа.

Среднозимното преброяване на водолюбиви и водоплаващи птици в Европа се извършва от 1967 г., а в Р България от 1990 г. Същото е официално приета методика за мониторинг на зимуващите водолюбиви птици и е част от Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (НСМБР), регламентирана и одобрена със заповед на министъра на околната среда и водите. В преброяването взеха участие експерти от МОСВ (вкл. РИОСВ и ДНП), Българска орнитологична централа, Българско дружество за защита на птиците, сдружение с нестопанска цел „Зелени Балкани”, сдружение за дива природа „Балкани”, Природонаучен музей към БАН, други неправителствени организации и доброволци.

При наблюдението на птиците на всяко място се попълват полеви формуляри, в които се отчитат температура, наличие на валежи, дата и час на наблюдението, както и преброените брой екземпляри и видове. След обработка на данните, същите се изпращат в Изпълнителната агенция по околна среда. В агенцията се съдържа Националната база данни от всички мониторингови програми по компонентите на околната среда (включително и среднозимното-преброяване като такова).

Categories: Актуално

10
Януари
2019

Експерти на РИОСВ – Монтана ще участват в 43-то среднозимно преброяване на зимуващи водолюбиви птици

Експерти на РИОСВ – Монтана ще вземат участие в предстоящото 43-то среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици, което ще се проведе в периода 10 – 13 януари 2019 г. на територията на Р България и в цяла Европа.

За територията на РИОСВ – Монтана, включващо области Монтана и Видин преброяването ще се осъществи в периода 11 – 12 януари 2019 г. от съвместен екип, включващ представител на Природонаучен музей към БАН – гр. София и експерти от Инспекцията.

По време на преброяването ще бъдат обходени вътрешни водоеми и реки, включващи язовири “Огоста”, „Смирненски“ и „Дреновец“, „Рибарници Орсоя“, както и течението на река Дунав – от с. Връв, общ. Брегово, обл. Видин до с. Долни Цибър, общ. Вълчедръм, обл. Монтана.

В определените места за наблюдение ще бъдат попълнени полеви формуляри, като в тях ще бъдат отразени наблюдаваните птици по вид и численост.

Среднозимното преброяване на водолюбиви и водоплаващи птици се организира от международната организация Wetland Intemational като в Европа се извършва от 1967 г., а на територията на Р България от 1990 г. Същото е официално приета методика за мониторинг на зимуващи птици в Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (НСМБР), регламентирано със заповед на министъра на околната среда и водите. В преброяването участват експерти от МОСВ (вкл. РИОСВ и ДНП), Българска орнитологична централа, Българско дружество за защита на птиците, сдружение с нестопанска цел „Зелени Балкани”, сдружение за дива природа „Балкани”, Природонаучен музей към БАН и др.

Categories: Актуално

life2016

WWD2019 GENERIC vs1 10Dec2018

 

22 март 2019 г. - Световен ден на водата 

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

placeholder