Актуално

05
Октомври
2017

МОСВ подкрепя Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”

Конкурсът се провежда в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г., приета с Решение № 538 от МС на 12. 09. 2013 г.

Националният конкурс се провежда по инициатива на Министерството на здравеопазването (МЗ), в партньорство с Министерството на образованието и науката (МОН), Министерството на културата (МК), Министерството на младежта и спорта (ММС), Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и Представителството на Европейската комисия в България (ПЕКБ).

Националният конкурс започва от 10 октомври 2017 г. и продължава до 1 юни 2018 г. Конкурсът ще протече в две фази. През първата фаза (10 октомври – 15 декември 2017 г.) участниците трябва да изготвят и да изпратят в МЗ своите проекти в областта – превенция на хронични незаразни болести. През втората фаза на конкурса, 25 декември 2017 г. – 10 май 2018 г., ще стартира реализацията на проектите и тяхното отчитане.

Всеки кандидат задължително трябва да участва и в двете фази на конкурса!

Експертна комисия с участието на представители на МЗ и всички партньори ще извърши класирането на участниците до 25 май 2018 г., след което резултатите ще бъдат публикувани на интернет страниците на МЗ, МОН, МК, ММС, МОСВ и ПЕКБ. Официалното награждаване на победителите ще се проведе през месец юни 2018 г. Предвидени са общо тринадесет предметни награди, по три във всяка възрастова категория, три поощрителни награди и една специална награда.

Пълната информация за регламента на конкурса – изисквания за кандидатстване, за участие, изисквания към съдържанието на проектите, критерии за оценка, етапи на оценяване и награди за победителите, е публикувана тук, както и на интернет страниците на МОН, МК, ММС, МОСВ и ПЕКБ. Регионалните здравни инспекции и регионалните инспекторати по образование в страната и регионалните инспекции по околна среда и водите са в готовност, както всяка година, да оказват необходимата помощ на участниците.

Categories: Актуално

19
Септември
2017

Безкасово плащане на таксите, които се събират в РИОСВ – Монтана

Събирането на приходите в РИОСВ – Монтана се извършва:

1. С бюджетно платежно нареждане по сметка:

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

2. Чрез ПОС – терминално устройство, намиращо се на „Едно гише“. Приемат се постъпления от картови плащания както следва:

- национални дебитни карти Visa Electron, V – PAY и Maestro;

- национални кредитни карти Eurocard/MasterCard и Visa;

- карти Борика – Банксервиз.

Categories: Актуално

19
Септември
2017

Единични мъртви риби и води в нормите установиха две проверки на РИОСВ – Монтана

След сигнал на 10 септември за мъртва риба в р. Огоста при с. Горно Церовене бе извършена проверка от РИОСВ – Монтана и Регионалната лаборатория към ИАОС. Направен бе оглед на участъка от реката в местността Тополите с участието на кмета на с. Горно Церовене . В плитчините на реката до брега бяха забелязани 10-15 мъртви риби при видимо бистри води без мирис и с наличие на множество жизнени екземпляри.

Взети бяха водни проби от три точки за пробонабиране. Експресните резултати от анализа на водите на място по показатели: активна реакция pH, разтворен кислород и електропроводимост са характерни за водите на реката. Тези стойности, определят водите на реката в добро състояние по реда на Наредба №Н-4/2012 г. за характеризиране на повърхностните води. След извършен лабораторен анализ на взетите проби по показатели: общ азот, общ фосфор и химична потребност от кислород са предоставени протоколи от РЛ- Монтана, в които стойностите по изброените показатели сочат добро състояние на повърхностните води на река Огоста.

След още сигнали на същото място бе извършена нова проверка на 18 септември. Обходени бяха осем участъка от Монтана до с. Бели мел. В три участъка са забелязани по няколко мъртви риби при видимо бистри води без мирис и с наличие на множество жизнени екземпляри. Резултатите от експресния анализ на място на взетите проби по показатели активна реакция рН, разтворен кислород и електропроводимост са характерни за водите на реката и са в съотвествие с нормите, разписани в Наредба №Н-4/2012 г.

Взети са и водни проби за физико-химичен анализ, за чиито резултати ще разпространим информация.

Categories: Актуално

19
Септември
2017

За седма поредна година се проведе кампанията „Да изчистим България заедно“

Министерството на околната среда и водите се включи като партньор в кампанията, организирана от БТВ Медиа Груп. С активна подкрепа се включиха и общините от област Монтана и област Видин в териториалния обхват на РИОСВ – Монтана. Кампанията обедини гражданите, институциите, бизнеса и неправителствените организации.

На територията на обл. Монтана са събрани 73 тона отпадъци и на територията на обл. Видин 4,14 тона. В кампанията се включиха 4 878 доброволци и събраните отпадъци са извозени на регионалните депа.

Categories: Актуално

life2016

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

placeholder