Издаване на регистрационни карти по Закона за биологичното разнообразие

I. Наименование на услугата

Издаване на регистрационни карти за екземпляри от видовете гръбначни животни съгласно приложения А и В от Регламент (ЕО) 338/97 на Съвета относно защита на видовете от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях.

II. Правно основание

Чл. 91 във връзка с чл. 90 от Закон за биологичното разнообразие (ЗБР).

III. Информация за услугата

Целта на тази административна услуга е регистрация на всички екземпляри от видове гръбначни животни съгласно приложения А и В от Регламент (ЕО) 338/97 на Съвета относно защита на видовете от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях, с изключение на:

 1. хранителни продукти, получени от тях;
 2. видове – предмет на Закона за лова и опазване на дивеча;
 3. цветни мутации на видовете птици, които не притежават естествената окраска на дивите форми;
 4. дребни кожени изделия;
 5. риби;
 6. екземпляри от видовете по чл. 57, т. 5, буква „а“ от Регламент 867/2006.

Екземплярите от видовете съгласно приложения А и В от Регламент 338/97, за които е издадено разрешително за внос и за които има оригинално разрешително за износ или сертификат за реекспорт, издадено от трета държава, се регистрират служебно от РИОСВ без заявление на собственика по реда на чл. 92 от ЗБР въз основа на препратени от Министерството на околната среда и водите копия от документите.

Регистрацията се извършва с регистрационна карта, издадена от съответната РИОСВ по постоянния адрес на собственика на екземпляра – физическо лице, или по седалището, съответно адреса на управлението, на собственика на екземпляра - юридическо лице.

Регистрационната карта може да бъде два типа – за регистриране на единични екземпляри и за регистриране на група екземпляри. Картата за регистриране на група екземпляри се използва само за групи екземпляри от видове по приложения А и В от Регламент 338/97, при които индивидуалното маркиране е невъзможно.

Забележка:

 1. Регистрационна карта не се издава в случаите, когато за екземплярите е издаден сертификат съгласно чл. 8, т. 3 и чл. 9, ал. 2, буква „б“ от Регламент 338/97 на името на собственика.
 2. Регистрацията на екземпляри от видове гръбначни животни съгласно приложения А и В от Регламент (ЕО) 338/97 не се отнася за колекции в зоологически градини, музеи, университети, институти на Българската академия на науките и други научни и академични институти. Лицата, собственици или отговорни за колекции в зоологически градини, музеи, университети, институти на Българската академия на науките и други научни и академични институти представят в Министерството на околната среда и водите и съответната регионална инспекция по околната среда и водите списък на наличните екземпляри по видове, като в началото на всяка текуща година внасят информация за настъпилите в списъка промени през изтеклата година.

Списъкът трябва да съдържа:

 1. вида на животното, посочен на български и латински език;
 2. данни за екземпляра – вид и състояние (жив, мъртъв, препариран, част или продукт);
 3. начина на придобиване – внесен, закупен, разменен, дарен, размножен на затворено, оставен по разпореждане съгласно чл. 39, ал. 2 от ЗБР;
 4. номера и вида на документа, с който е придобит екземплярът;
 5. номера на регистрационната карта в случай на регистрация по чл. 91.

IV. Процедура по извършване на административната услуга 

1. Компетентен орган

Компетентен орган е съответната регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) по постоянния адрес на собственика на екземпляра – физическо лице, или по седалището, съответно адреса на управлението, на собственика на екземпляра – юридическо лице.

2. Заявител

Заявители са физически и юридически лица, собствениците на екземпляри от видове гръбначни животни съгласно приложения А и В от Регламент (ЕО) 338/97.

3. Нормативно установени изисквания и необходими документи

За регистрацията по чл. 91 собственикът в 15-дневен срок от придобиването на екземпляра или в 40-дневен срок от получаване на поколение от видове от приложения А и В от Регламент (ЕО) 338/97 внася в РИОСВ заявление, в което посочва:

 • за физически лица – лични данни;
 • за български юридически лица или еднолични търговци – наименование, седалище, адрес и единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;
 • за чуждестранните юридически лица – документ, удостоверяващ правния статус на заявителя, издаден в съответствие с националното му законодателство до три месеца преди подаване на заявлението;
 • данни за екземпляра – вид и състояние (жив, мъртъв, част от екземпляр или продукт);
 • адрес на отглеждане – при придобиване на жив екземпляр;
 • начин на придобиване – внесен, закупен, разменен, дарен, размножен на затворено, намерен.

Към заявлението, в зависимост от случая се прилагат:

1. Документи, указващи законния произход на екземпляра:

 • оригинален документ за регистрация, издаден от съответната регионална инспекция по околната среда и водите – при покупка на регистриран по чл. 91, ал. 1 екземпляр, или копие от регистрационна карта в случай на регистрация по чл. 91, ал. 2;
 • документ за регистрация от друга държава – членка на Европейския съюз, когато в съответната държава се изисква такава;
 • оригинален валиден сертификат за екземплярите, издаден на името на продавача съгласно чл. 8, т. 3 от Регламент 338/97, и документ за продажбата на екземпляра;
 • копие от разрешително по CITES за износ или сертификат за реекспорт, издадени от трета държава;
 • фактура по чл. 102б, ал. 3, буква "к" от ЗБР;
 • оригинал на разрешително или друг документ за улавяне или убиване на екземпляра от природата, предвиден в нормативен акт и доказващ законността на придобиването му.
 1. информация за начина на маркиране на екземпляра и номера на маркировката

Собствениците на екземпляри от видове по приложения А и B от Регламент 338/97 задължително ги маркират или етикетират, съобразно вида и състоянието на екземпляра, като маркировката при живите екземпляри не трябва да вреди на здравословното им състояние.Етикетирането и маркирането на екземпляри от видовете по ал. 1 се определят с наредба на министъра на околната среда и водите и министъра на земеделието и храните.

 1. номер на регистрирана дейност по чл. 97, ал. 1 и 2 от ЗБР.

 

4. Вътрешен ход на административната услуга

Собственикът в 15-дневен срок от придобиването на екземпляра или в 40-дневен срок от получаване на поколение от видове по приложения А и B от Регламент 338/97 внася в РИОСВ заявление, съдържащо описаните в т. 3 данни и информация – попълват се образци на заявления.

В срок до 20 работни дни от постъпване на заявлението РИОСВ издава документ за регистрация по образец №2 (за регистриране на единични екземпляри) или образец №2а (за регистриране на група екземпляри). При необходимост от уточняване на вида и обстоятелствата по придобиването на екземпляра/ите, РИОСВ извършва проверка на място в рамките на срока за издаване на регистрационната карта.

В срок до 5 работни дни от постъпване на документацията за екземплярите от видове съгласно приложения А и B от Регламент 338/97, за които е издадено разрешително за внос и за които има оригинално разрешително за износ или сертификат за реекспорт, издадено от трета държава, РИОСВ служебно издава документ за регистрация по образец образец №2 (за регистриране на единични екземпляри) или образец №2а (за регистриране на група екземпляри).

Регистрацията на екземпляри по чл. 90 не се отнася за колекции в зоологически градини, музеи, университети, институти на Българската академия на науките и други научни и академични институти. В случая лицата представят в Министерството на околната среда и водите и съответната регионална инспекция по околната среда и водите списък на наличните екземпляри по видове, като в началото на всяка текуща година внасят информация за настъпилите в списъка промени през изтеклата година.

За всички регистрирани екземпляри РИОСВ води регистър.

При промяна на обстоятелствата, свързани с екземпляра, а именно: смяна на собственика, смяна на адреса на отглеждане, смърт, унищожаване, кражба или изгубване на екземпляра, както и при унищожаване, повреждане, изгубване или кражба на документа за регистрация на екземпляра, собственикът на регистриран екземпляр е длъжен писмено да уведоми РИОСВ. Във връзка с постъпилата информация РИОСВ:

 • отразява промените в регистъра;
 • издава нов документ за регистрация;
 • уведомява Министерство на околната среда и водите за случаите на кражба или изгубване на екземпляр или документ за регистрация.

Лицата, които извършват търговски сделки с екземпляри от видове по чл. 70, т. 1, са длъжни да притежават и при поискване от контролните органи да представят документ, доказващ законния им произход.

В случаите на регистрация по чл. 90 лицата по ал. 1 представят регистрационна карта, издадена съгласно чл. 91 или представят в зависимост от случая:

а) копие от разрешително или сертификат за реекспорт по CITES, издадени от трета държава;

б) копие от фитосанитарен сертификат, издаден от трета държава, когато съгласно Конвенциятатакъв се използва вместо разрешително по CITES;

в) копие от разрешително за внос по чл. 4, ал. 1 и 2 от Регламент 338/97;

г) сертификат по чл. 8, т. 3 от Регламент 338/97;

д) документ, доказващ законния произход на екземплярите съгласно Приложение B от Регламент 338/97, в случай че са придобити на територията на Европейската общност;

е) разрешително по чл. 49 за видовете съгласно приложения № 3 и № 4;

ж) оценителен протокол по чл. 110, ал. 1, т. 3 от Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча или разплащателен протокол по чл. 112, ал. 1, т. 2 от същия правилник;

з) документи по Закона за рибарството и аквакултурите, ако екземплярите са придобити чрез риболов;

и) копие от документ за регистрация на дейността по чл. 97, ал. 1;

к) фактура за покупка на отгледаните на затворено или култивирани екземпляри, в случай че търговецът не е производител, а в останалите случаи - декларация от производителя, че продадените екземпляри са отгледани на затворено или са култивирани;

л) документ по чл. 108.

В случаите по ал. 3, буква "в" задължително се представят и съответните документи по ал. 3, буква "а" или "б".

При непредставяне на документацията,контролния орган задържа екземплярите и ги изпраща в спасителен център по чл. 71, ал. 2, като изисква от продавача да представи съответните документи в срок 10 дни от извършване на проверката, като:

1. при непредставяне на документите в 10-дневния срок екземплярите се отнемат в полза на държавата;

2. при представяне на документите по ал. 1 екземплярите се връщат на собственика, след като заплати разходите, направени от спасителния център по тяхното настаняване и отглеждане.

Забранява се извършването на търговски сделки с нерегистрирани екземпляри по чл. 90, както и с екземпляри от видове по чл. 70, т. 1, за които законният произход не може да бъде доказан.

При продажбата на екземпляри, регистрирани по чл. 91, продавачът предоставя на купувача в зависимост от случая:

1. оригинала на регистрационната карта по чл. 91, ал. 2, т. 1;

2. копие на регистрационната карта по чл. 91, ал. 2, т. 2;

3. сертификат по чл. 8, ал. 1 от Регламент 338/97, като за внесените в Европейската общност екземпляри се предоставят и съпътстващите го оригинални разрешителни по CITES за износ, сертификат за реекспорт или сертификат за произход, издадени от трета държава.

Оригиналната регистрационна карта по ал. 2, т. 2 след изчерпване на количеството, посочено в нея, се връща в регионалната инспекция по околната среда и водите, от която е издадена.

При продажба на екземпляр от вид по чл. 70, т. 1 търговците са длъжни да издават фактура, в която задължително вписват номера и вида на документите по чл. 102б, ал. 2 и 3, както и номера и вида на маркировката на екземпляра, ако има такава.

Надлежно издадените регистрационни карти са валидни до промяна на обстоятелствата, свързани с екземпляра – смяна на собственика, смяна на адреса на отглеждане, смърт, унищожаване, кражба или изгубване на екземпляра или унищожаване, повреждане, изгубване или кражба на документа за регистрация на екземпляра.

5. Дължима такса – не се дължи.

V. Образци:

1. Образец на заявление за регистрация на екземпляри по чл.92, ал. 1 във връзка с чл. 91, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от Закона за биологично разнообразие.

2. Образец на заявление за регистрация на екземпляри по чл.92, ал. 1 във връзка с чл. 91, ал. 1 и ал. 2, т. 2 от Закона за биологично разнообразие.

Указания за извършване на регистрация

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията