Вид услуга Необходими документи Срок за извършване на услугата Такса
Защитени територии и биоразнообразие

Организиране на пункт и/или склад за първична преработка на билки

При промяна на обстоятелствата срока е 14-дневен

До 20 Януари се подава информация за изкупените, реализираните и наличните количества билки за предходната година

1. Уведомление по образец №1;

2. Удостоверение за актуална съдебна регистрация, ако е търговец;

3. Копие от акт за собственост или договор за наем;

4. Копие от документа, с който билкозаготвителят е възложил управлението, организацията и контрола - отговорник

няма срок не се заплаща такса
Организиране на дейност по чл.8 от Наредба №5, свързана с неподлежащи на първична обработка билки за нуждите на производството

1. Уведомление по образец №2;

2.Удостоверение за актуална съдебна регистрация, ако е търговец;

3. Копие от документа, с който билкозаготвителят е възложил управлението, организацията и контрола - отговорник

за вписването не се издава документ от РИОСВ не се заплаща такса
Регистрация на организиран пункт за изкупуване на охлюви    Регистрация – до 01 май Уведомление по образец няма срок няма такса
Издаване на Решение за оценка за съвместимост на планове, програми и проекти с предмета и целите на опазване на защитените зони.
Законово основание: Закон за биологичното разнообразие и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони
1. Уведомление по образец на хартиен и електронен носител;
2. Характеристика на плана, програмата, проекта;
3. Задание за изготвяне на плана, програмата, проекта;
4. План-извлечение за ползване на гори;
5. Карта или друг актуален графичен материал на засегнатата територия, партида на имота, координати на граничните точки. 
6. Друго – по преценка на възложителя. 
7. Документ за платена такса.
30 дни

280 лв. 
на основание чл.22, ал.1

от Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ /приета с ПМС № 136/13.05.2011 г., посл. изм. бр. 5/19.01.2016 г./, в сила от 19.01.2016 г.

Издаване на Решение за оценка за съвместимост на инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.
Законово основание: Закон за биологичното разнообразие и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.
1. Уведомление по образец на хартиен и електронен носител;
2. Характеристика на засегнатата територия – вид и начин на ползване на земите. 
3. Карта или друг актуален графичен материал на засегнатата територия, 
4. Актуална скица и партида на имота /координати на граничните точки/, в който ще се реализира инвестиционното предложение. 
5. Друго – по преценка на възложителя. 
6. Документ за платена такса.

30 дни

280 лв. 
на основание чл.22, ал.1

от Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ /приета с ПМС № 136/13.05.2011 г., посл. изм. бр. 5/19.01.2016 г./, в сила от 19.01.2016 г.

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията