І. Наименование на услугата

Съгласуване на дейности в защитени територии (ЗТ), за които не се изисква ОВОС/ЕО и/или ОС, свързани с :

- Заграждане на площи за изграждане на бази за развъждане на дивеч в ЗТ промяна на предназначението на съществуващи обекти в ЗТ, които не попадат в границите на защитени зони;

- преустройство или промяна на предназначението на съществуващи обекти в ЗТ, попадащи в границите на защитени зони;

- строителство на нови обекти, разширение, преустройство или промяна предназначението на съществуващи обекти в ЗТ, не попадащи в границите на защитени зони;

- дейности в ЗТ извън националните паркове, ако липсва план за управление или не са предвидени в плановете и програмите по глава четвърта от ЗЗТ

II. Правно основание

Закон за защитените територии, ДВ, бр. 133 от 1998 г.

· Заповед № РД-145 от 17 февруари 2010 г. на Министъра на околната среда и водите, на основание чл. 14, ал. 4от ЗЗТ

· Заповед № РД-151 от 17 февруари 2010 г. на Министъра на околната среда и водите, на основание чл. 13, ал. 2 от ЗЗТ

· Заповед № РД-152 от 17 февруари 2010 г. на Министъра на околната среда и водите, на основание §7 от ЗЗТ

III. Процедура по извършване на административната услуга

1. Компетентен орган

Компетентен орган по съгласувателните дейности е директорът на РИОСВ.

2. Заявител

Заявители могат да бъдат юридически и физически лица..

3. Необходими документи

Заявителят подава общо уведомление в съответната РИОСВ със следните данни:

· трите имена, точен адрес на лицето(физическо или юридическо), адрес за кореспонденция и телефон за контакти;

· обща информация за предвидените дейности в ЗТ (местоположение, номер на имот, , описание на дейностите и основание за тях, срокове за изпълнение)

· придружаваща документация (актуални скици, координатен регистър и/или партиди на имоти, карти и др. по осмотрение на заявителя).

·

4. Вътрешен ход на административната услуга

Заявителят подава заявление/уведомление в РИОСВ – Монтана, придружено с документация (актуални скици, координатен регистър и/или партиди на имоти, карти и др.материали по осмотрение на заявителя).

В 14 дневен срок РИОСВ – Монтана издава становище, с оето съгласува/не съгласува дейностите в ЗТ.

V. Образци

Няма утвърдени

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията