І. Наименование на услугата

Съгласуване на възстановителни и поддържащи дейности за обявени за защитени вековни и/или забележителни дървета.

II. Правно основание

Закон за биологичното разнообразие, ДВ, бр. 77 от 2002 г.

Чл. 111. (1), т.3. Собствениците на дървета, обявени за защитени, са длъжни да съгласуват със съответната регионална инспекция по околната среда и водите дейностите, необходими за поддържане или възстановяване на състоянието на обекта:

III. Процедура по извършване на административната услуга

При констатирано увреждане на защитено вековно/ забележително дърво, собственика уведомява писмено РИОСВ за причините и степента на увреждане на обекта с искане да се съгласуват санитарно - възстановителните дейности.

В случай, че обектът е невъзвратимо увреден ( с пречупена корона, изкоренен, повален или изгорял), собственикът уведомява веднага РИОСВ с молба обектът да бъде заличен от регистъра на защитените природни обекти.

Без произнасяне от страна на РИОСВ, собственикът няма право да предприема действия по окастряне и/или отсичане на защитените обекти.

IV. Процедура по извършване на административната услуга

1. Компетентен орган

Компетентен орган по съгласуване на възстановителни и поддържащи дейноси за обявени за защитени вековни и/или забележителни дървета е директорът на РИОСВ.

2. Заявител

Заявители могат да бъдат юридически и физически лица..

3. Необходими документи

В кратък срок на текущата година в съответната РИОСВ трябва да бъде подадена молба за съгласуване на дейности за защитени вековни и/или забележителни дървета със следните данни:

  • Трите имена и адрес лицето/ органа, стопанисващ защитените обекти, телефон за и адрес за контакти;
  • Дата и място на констатираното увреждане, вид и състояние на защитените дървета;

4. Вътрешен ход на административната услуга

При констатирано увреждане на защитени вековни/забележителни дървета, собственикът уведомява писмено РИОСВ – Монтана за настъпилите неблагоприятни обстоятелствата с обектите.

В случай, че защитените дървета се стопанисват от държавна институция (община, държавно горско стопанство), същата следва да състави протокол от извършена проверка на обектите, който да изпрати с писмо до РИОСВ.

РИОСВ извършва проверки на място, като уведомява предварително собствениците за деня на проверката.

След проверката РИОСВ се произнася писмено, като съгласува извършването на поддържащите и възстановителни дейности.

При представяне на протокол, подписан от държавни институции, РИОСВ може да съгласува извършването на поддържащите и възстановителни дейности без да се извършва повторна проверка.

При констатирано невъзвратимо увреждане на защитените дървета, РИОСВ – Монтана уведомява писмено Дирекция НСЗП за заличаване на обектите от Държавния регисър в МОСВ.

5. Такса:

Такса не се заплаща

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията