Защитени територии и биоразнообразие

Резервати

За резервати (съгл. чл.16, ал.1 от ЗЗТ) се обявяват образци от естествени екосистеми, включващи характерни и/или забележителни диви растителни и животински видове и местообитанията им. Посещенията в тях или събирането на семенен материал, на диворастящи растения и др. с научна цел се осъществяват само и единствено с разрешение на Министерството на околната среда и водите, а създаването на екопътеки - със заповед на Министъра на околната среда и водите. Едновременно с този строг режим и предвидените изключително строги административно-наказателни мерки и санкции, ЗЗТ допуска за резерватите разработване на планове за управление с определени род дейности, непротиворечащи на преследваните с обявяването цели.

Резерват "Горната кория"

Поддържани резервати:

За поддържани резервати (съгл чл.26, ал.1 от ЗЗТ) се обявяват екосистеми, включващи редки и/или застрашени диви растителни и животински видове и местообитанията им. В тях се забраняват всякакви дейности, с изключение на тяхната охрана, посещения с научна цел, преминаване на хора по маркирани пътеки, вкл. с научна цел, събиране на семенен материал, диви растения и животни с научна цел или за възстановяванията им на други места, както и провеждане на поддържащи, направляващи, регулиращи или възстановителни мерки, които се определят в плана за управление на поддържаните резервати.

Резерват "Ибиша"

Защитени местности

За защитени местности (съгл. чл.31, ал.1 от ЗЗТ) се обявяват характерни или забележителни ландшафти, включително такива, които са резултат от хармоничното съжителство на човека и природата. Същите се управляват с цел запазване компонентите на ландшафта,опазване, поддържане или възстановяване на местообитанията, предоставяне на възможност за развитие на туризъм, за духовно обогатяване и образователна дейност, за научни изследвания и екологичен мониторинг. Режимът на стопанисване на защитените местности забранява дейности, противоречащи на изискванията за опазване на конкретните обекти, предмет на защита.

Защитена местност "Копрен-Равно буче-Деяница-Калиманица"

Защитена местност "Ускето"

Защитена местност "Уручник"

Защитена местност "Шумака"

Защитена местност "Рибарници Орсоя"

Природни забележителности

За природни забележителности (съгл. чл.23, ал.1 от ЗЗТ) се обявяват характерни или забележителни обекти на неживата природа, като скални форми,скални разкрития с научна стойност, земни пирамиди, пещери, извори, водопади, понори, находища на вкаменелости и минерали, пясъчни дюни и др., които са с изключителна стойност поради присъщата им рядкост, представителност, естетичност или които имат значение за науката и културата.

На територията на РИОСВ - Монтана има 13 броя обявени природни забележителности, но реалният им брой е многократно повече, тъй като голяма част от последните са в процедура за обявяване или проучване.Най- значимите от тях са следните:

ПЗ "Белоградчишки скали"

ПЗ "Боров камък"

ПЗ "Магура"

ПЗ "Леви и десни сухи печ"

ПЗ "Венеца"

ПЗ "Мраморна пещера"

ПЗ "Мишин камък"

ПЗ "Хайдушки водопади"

ПЗ "Стакевски водопад"

ПЗ "Петков церак"

ПЗ "Дуршин водопад" и "Водния скок"

ПЗ "Чипровски водопад"

ПЗ "Връшка чука"

Природни паркове

За природни паркове се обявяват ( съгл. чл.29, ал.1 от ЗЗТ) територии, включващи разнообразни екосистеми с многообразие на растителните и животински видове и на техните местообитания, с характерни и забележителни ландшафти и обекти на неживата природа.

Природен парк "Врачански Балкан"

Природен парк "Белоградчишки скали"

 

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Низходящо ]

Регистър вековни дървета Регистър вековни дървета

топ!
Дата на публикуване: 22/02/2012
Промяна: 11/10/2017
Размер: 269 КБ
Тегления: 3232

Регистър защитени територии Регистър защитени територии

топ!
Дата на публикуване: 23/02/2012
Промяна: 25/01/2017
Размер: 147.5 КБ
Тегления: 3111

Обществено обсъждане на План за действие за вълка в България Обществено обсъждане на План за действие за вълка в България

топ!
Дата на публикуване: 07/11/2014
Промяна: 07/11/2014
Размер: 10.85 КБ
Тегления: 1039

         РИОСВ – Монтана информира, че на 24.11.2014 г. от 10.00 часа в залата на РДГ-Берковица (гр. Берковица, ул.”Митрополит Кирил” № 13) ще се проведе обществено обсъждане на План за действие за вълка (Canis lupus L.) в България.
          Събитието се организира от Сдружение за дива природа – БАЛКАНИ.
 

План за действие за вълка в България План за действие за вълка в България

топ!
Дата на публикуване: 14/11/2014
Промяна: 14/11/2014
Размер: 2.41 МБ
Тегления: 2254

Регистрационна форма за потенциални кандидат по програма LIFE 14 CAP/BG/000013(CAPTA BG) Регистрационна форма за потенциални кандидат по програма LIFE 14 CAP/BG/000013(CAPTA BG)

топ!
Дата на публикуване: 06/04/2017
Промяна: 06/04/2017
Размер: 33.69 КБ
Тегления: 532

Програма за обучение Програма за обучение

топ!
Дата на публикуване: 06/04/2017
Промяна: 06/04/2017
Размер: 73 КБ
Тегления: 582

Указания за търговия с папагали от вида  сив африкански папагал жако (Psittacus erithacus) Указания за търговия с папагали от вида сив африкански папагал жако (Psittacus erithacus)

топ!
Дата на публикуване: 29/09/2017
Промяна: 29/09/2017
Размер: 162 байта
Тегления: 421

Указания за търговия с папагали от вида

сив африкански папагал жако (Psittacus erithacus)

Във връзка с промяната от 02.01.2017 г. на условията за търговия с папагали жако (Psittacus erithacus), след включването му в Приложение А към Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета от 09.12.1996 г. относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях (последно изм. с Регламент (ЕС) № 2017/160 на Комисията от 20 януари 2017 за промяна на приложенията), Ви уведомяваме следното:

Дефиницията по чл. 2, буква „ф“ от Регламент № 338/97 определя като търговия всяко прехвърляне на собствеността в рамките на Европейския съюз (ЕС), включително в рамките на държавите-членки. Следователно всяко дарение е вид търговия, тъй като по същество представлява смяна на собствеността.

Съгласно регламента, търговията (смяната на собствеността) в рамките на ЕС за видовете от Приложение А към Регламент № 338/97 се извършвана база на сертификат, издаден при условията на чл. 8, параграф 3 от същия Регламент. Този сертификат дава право на собственика на екземпляра да извършва сделки за промяна на собствеността и да излага екземпляра пред публика с търговска цел. Сертификатите се издават от органите на управление на CITES на държавите членки на ЕС и могат да се използват за многократни сделки за промяна на собствеността в рамките на своята валидност.

Съгласно чл. 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 865/2006 на Комисията от 04.05.2006 г., установяващ подробни правила за прилагане на Регламент № 338/97, сертификатите по чл. 8, параграф 3 от Регламент 338/97 престават да са валидни, когато:

а) живите екземпляри, посочени в тях, са умрели;

б) живите животни, посочени в тях, са избягали или са били пуснати на свобода;

в) екземплярите, посочени в тях, са били изгубени, унищожени или откраднати;

г) което и да било от вписванията в клетки 2 и 4 не отговаря на актуалната ситуация;

д) специалните условия (ако има такива), посочени в клетка 20, вече не се изпълняват.

Специфичен случай е, когато в сертификата е отразено, че е валиден само за собственика. По този начин съгласно чл. 11, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 865/2006 сертификатът губи своята валидност с неговата смяна. В този случай за да могат екземплярите с такива сертификати да бъдат обект на последващи сделки е необходимо на новия собственик да се издаде нов сертификат. Издаването на сертификат е задължително само при извършване на сделки за промяна на собствеността.

При смяната на собствеността на екземпляра, старият собственик следва да предаде на новия сертификата по чл. 8, пар. 3 от Регламент 338/97, издаден на негово име. Новият собственик не е титуляр на сертификата и следва да регистрира екземпляра, съгласно чл. 90 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) в законово определения срок от 15 дни, освен ако е получил сертификат „валиден само за собственика“ и желае да промени собствеността на екземпляра в срока за регистрация.

При получаване на поколение от вид от Приложение А към Регламент 338/97 собственикът в рамките на 40-дневния срок за регистрация може с констативния протокол от РИОСВ, с който е удостоверено получаването на поколение от дадена двойка екземпляри, директно да кандидатства за издаване на сертификат по чл. 8, пар. 3 от Регламент 338/97, без да е необходимо преди това да се издава регистрационна карта. Констативният протокол следва да съдържа информация за броя на екземплярите в потомството и за неговите родители (маркировка, пол, регистрационна карта/сертификат по чл. 8, пар. 3 от Регламент 338/97 на родителите). Полът на родителите следва да бъде изрично упоменаван при съставянето на бъдещи констативни протоколи за получени приплоди, особено ако регистрационните карти не съдържат подобна информация.

На основание чл. 91 ал. 4 от ЗБР, регистрационните карти не се издават при наличие на издаден сертификат по чл. 8, пар. 3 от Регламент 338/97 на името на собственика. Съответно издадените сертификати прекратяват валидността на регистрационните карти.

При издаването на регистрационна карта оригиналният сертификат по чл. 8, пар. 3 от Регламент 338/97, ведно с всички оригинални документи (договори, фактури и др.), послужили като основа за регистрацията, следва да бъдат върнати на собственика. Оригиналните документи служат за доказване на законния произход и придобиване на екземпляра в рамките на ЕС. РИОСВ съхранява копия от представените за регистрацията документи.

При износ и внос от и в Европейския съюз се прилагат правилата за международната търговия с видове по CITES.

Описаните по-горе правила са валидни за всички екземпляри от видовете по Приложение А към Регламент 33 8/97, а не само за папагалите жако.

Заявлението за издаване на сертификат, информация за необходимите документи, прилагани към него и заплащането на административната услуга може да намерите на сайта на МОСВ: www.moew.government.bg.

Регистрационна форма за потенциални кандидат по програма LIFE 14 CAP/BG/000013(CAPTA BG) Регистрационна форма за потенциални кандидат по програма LIFE 14 CAP/BG/000013(CAPTA BG)

топ!
Дата на публикуване: 10/01/2018
Промяна: 10/01/2018
Размер: 33.62 КБ
Тегления: 357

Програма за обучение - 2018 г. Програма за обучение - 2018 г.

топ!
Дата на публикуване: 10/01/2018
Промяна: 10/01/2018
Размер: 72.5 КБ
Тегления: 431

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

placeholder